Responsabilitat corporativa

Establim compromisos que garanteixin el benestar de les persones i els entorns

Apostem per relacions de confiança, estables, sòlides i de benefici mutu amb els nostres grups d’interès

El compromís amb la creació de valor a llarg termini i la gestió sostenible es concreta en nostra Política de responsabilitat corporativa, que estableix el marc comú d’actuació que orienta el comportament socialment responsable de la companyia i que va ser actualitzada i aprovada pel Consell d’Administració el gener de 2019, seguint les millors pràctiques internacionals i les recomanacions del Codi de bon govern de les societats cotitzades.
Hem assumit vuit compromisos amb els nostres grups d’interès
Determinem responsabilitats i instruments per assegurar-ne l’acompliment.

Els nostres compromisos amb la societat

Es tracta de vuit compromisos amb els nostres grups d’interès que són transversals i són presents en tot el nostre procés de negoci, basat en la generació de riquesa econòmica, social i ambiental.
Informes de Sostenibilitat
Certificacions
Ídexs de sostenibilitat
Col·laboracions i adhesions

Informació d'interès

Espanyol – Política de Responsabilitat Corporativa
English – Corporate Responsibility Policy