Narcea

La central tèrmica de Narcea estava situada a Soto de la Barca, Astúries

La central tèrmica de Narcea estava situada a Soto de la Barca, que pertany al terme municipal de Tineo, al Principat d’Astúries. Està ubicada a una altitud de 213 m sobre el nivell del mar, a la vora del riu Narcea.

Dades d'interès

1969

Any en què va començar l’operació comercial

Instal·lacions adjacents

2 abocadors de guixos, cendres i escòries

29/09/21

Data en què va començar el desmantellament

41 mesos

Termini estimat d’acabament del desmantellament

32%

Grau de realització

Avantatges
Desavantatges

En la definició dels treballs de desmantellament s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur-lo a terme de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

Treballs de desmantellament efectuats

Fins ara s’han fet els treballs de desmantellament següents: 

 
  • S’han completat les tasques de neteja i eliminació d’atmosferes explosives de dipòsits i circuits. 

  • S’han desmantellat els sistemes elèctrics (inclosos els trafos de potència), els equips principals (turbina, alternador, molins, ventiladors…) i bona part de les canonades d’interconnexió entre caldera i turbina, després d’haver-ne retirat l’aïllament tèrmic.

Contratacions locals

Per a aquestes tasques es disposa d’unes 90 persones en obra, de les quals són de contractació local les següents:

 
  • 9 persones provenen de la llista de l’Institut de Transició Justa (7 són residents a Cerceda, Ordes o Carral).

  • 17 persones residents a Cerceda, Ordes o Carral.

  • 45 persones residents en altres ajuntaments de la província.

  • Participació puntual d’empreses locals.

Projectes

La ubicació de la major part de la parcel·la en “zona inundable” fa difícil que s’hi puguin desenvolupar futures activitats industrials i s’ha descartat utilitzar les de l’assut existent i altres instal·lacions situades a la vora del riu, perquè aquest ús és incompatible amb la restauració de la llera. S’estan analitzant possibles solucions per protegir la parcel·la, tenint en compte els criteris de la CHC.

En estudi l’aprofitament per part d’un tercer de les cendres dipositades a l’abocador de residus no perillosos de la central, mentre que la restauració del poblat pot ser una oportunitat per a noves activitats.

Naturgy inicia el desmantelamiento de la central térmica del Narcea

Naturgy ha recibido la última autorización necesaria para iniciar el desmantelamiento de la central térmica del Narcea. Esta central, situada en Soto de la Barca, dentro del término municipal de Tineo (Principado de Asturias), comenzó su operación comercial en 1965 y la compañía solicitó autorización para su parada definitiva y cierre en diciembre de 2018. 

Informació de interés