Així som

Oferim ocupació estable i de qualitat i una carrera professional sòlida, estructurada i atractiva.

El rigor i la professionalitat, l’aprenentatge continu i l’autodesenvolupament, l’esperit innovador, així com el compromís sostenible, són característiques dels nostres professionals

Per a nosaltres és fonamental promoure un entorn de treball de qualitat i segur, prioritzant el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats. Així mateix, promovem un entorn de treball basat en el respecte, el diàleg, la valoració de la diversitat i, per descomptat, d’un comportament responsable.

Disposem d’un model global de selecció homogeni per a tots els negocis i països on operem, amb el qual garantim les millors pràctiques en la identificació, la captació i la retenció del talent.

El nostre Codi ètic és de compliment obligatori i estableix les pautes que presideixen l’actuació ètica dels empleats en el seu acompliment diari i, específicament, respecte a les relacions i interaccions que mantenen amb els seus grups d’interès.

Els nostres compromisos amb les persones

Millors pràctiques

Les apliquem en la identificació, la captació i la fidelització del talent necessari per al desenvolupament dels negocis i assegurar els principis d’equitat i de no-discriminació per cap causa.

Desenvolupament

Afavorir el desenvolupament professional de les persones dins del model de gestió del talent i assegurar la posada a disposició, per a tots els professionals, de les eines, els mitjans i els programes necessaris per potenciar les seves habilitats i competències.

Motivació

Promoure un entorn de treball motivador que asseguri el reconeixement intern de la cultura de l’esforç, l’autonomia necessària per poder crear, desenvolupar i innovar, i un marc de compensació total en concordança.

Flexibilitat

Promoure la implantació efectiva de mecanismes de flexibilitat que facilitin l’equilibri entre la vida professional i personal i que afavoreixin el desenvolupament humà i social de les persones.

Diversitat-igualtat

Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la inclusió de la discapacitat i fent extensible aquest compromís als proveïdors i empreses col·laboradores.

Interlocució

Promoure una interlocució constant entre la companyia i els representants socials que permeti la retroalimentació per a la presa de decisions.

La nostra proposta de valor

La creació de valor sostenible i la transformació han continuat com a eixos del nostre pla estratègic, evolucionant el model organitzatiu cap a una nova estructura, més simple i plana, amb l’objectiu de reduir l’àmbit de control i la complexitat, de dotar les unitats de negoci de plena responsabilitat i optimitzant el suport que reben de les funcions corporatives.

 

Un dels eixos més significatius de l’estratègia de talent ha estat el desenvolupament i la formació, focalitzats en la definició i la implantació del perfil digital dels professionals com a clau de futur. El primer pas per a aquesta transformació ha estat conèixer el punt de partida de les competències digitals existents en la plantilla mitjançant la participació voluntària de més de 6.000 professionals en tots els negocis i geografies, la qual cosa ens ha permès obtenir un mapa objectiu de les competències digitals existents i per desenvolupar, els resultats generals de les quals indiquen que els professionals es mostren disposats a incorporar i utilitzar la tecnologia (70%) en el seu treball i, simultàniament, mostren interès pel seu aprenentatge, factors que han facilitat el desplegament formatiu de la nostra Digital Academy.

És fonamental per a nosaltres fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest darrer compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Promovem una cultura inclusiva, on hi ha consciència i acció per integrar i connectar la diversitat. Aquesta visió d’interès per les persones orienta en la manera de treballar i assolir els objectius de la companyia, compartint aquesta visió també amb tota la cadena de valor en els diferents negocis on operem.

Aquest compromís es confirma, amb visió global, en l’estratègia de sostenibilitat i de persones, així com en la Política de responsabilitat corporativa, el Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere i el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

El nostre Pla d’igualtat identifica les fortaleses que cal mantenir i mostra les debilitats que cal corregir identificades per un expert extern, que marquen el camí a seguir, apuntant accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l’assetjament, el mesurament i el seguiment.

El nostre compromís amb la igualtat ha estat reconegut amb el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa (DIE) atorgat pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat el novembre del 2018, i encara vigent, en virtut del desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats, mitjançant plans d’igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets. Aquesta certificació és atorgada després d’un exhaustiu procés de verificació de les activitats relacionades amb la igualtat, per tal de constatar el nivell d’excel·lència i transversalitat en la gestió.

La gestió en diversitat forma part del nostre compromís amb un projecte empresarial sostenible i que es veu ratificat a través d’iniciatives desplegades en tres eixos d’acció: gènere, discapacitat i edat.

 

 • Gènere: s’està avançant a potenciar el rol actiu de la dona en diferents espais de la companyia, consolidant la prioritat del talent directiu femení dins del nou model organitzatiu, amb l’objectiu d’avançar en el compromís d’equilibrar el component de gènere en la companyia.
 • Discapacitat: s’estan impulsant diverses accions encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional: Pla Família, Pla Capacitas, Pla Aflora.
 • Edat: s’està treballant la diversitat generacional a través d’accions d’acceleració del talent jove, monitoratge de la mobilitat i la promoció.

La creació i l’activació d’un protocol específic contra l’assetjament, el protocol de bones pràctiques en els processos de selecció o la guia de comunicació per als professionals de negoci que han d’intervenir per alguna raó en un procés de selecció són algunes de les mesures posades en marxa que han propiciat avanços significatius en matèria de diversitat i igualtat.

Específicament, el Protocol contra l’assetjament estableix accions preventives per evitar situacions d’assetjament que inclouen la comunicació a tots els empleats de l’existència del protocol, la formació en la matèria a tota la plantilla i, en especial, a empleats amb personal a càrrec, l’obligatorietat i la responsabilitat per part de cada empleat d’establir les seves relacions des del respecte i la dignitat, així com l’obligació de cada empleat de posar en coneixement del seu superior jeràrquic qualsevol cas d’assetjament.

En un altre àmbit d’acció, el protocol de bones pràctiques en processos de selecció té per objectiu evitar la discriminació en els processos de selecció, de manera que s’amplien les opcions d’ocupabilitat.

Conèixer la satisfacció dels empleats i el valor que assignen a les accions, els serveis i els programes que la companyia posa a la seva disposició és un element clau del nostre compromís per millorar la seva experiència.

Amb l’objectiu de donar seguiment de manera continuada a l’experiència de l’empleat, mesurem, analitzem i actuem sobre els diferents factors que componen l’enquesta de clima, així com l’estat d’ànim de la companyia.

Utilitzem una eina multicanal que permet obtenir l’opinió i percepció de les persones de manera 100% online, transparent i anònima.

Les mètriques són analitzades mensualment per un grup de treball àgil i transversal, que assumeix un rol proactiu en el disseny i la implementació d’accions concretes per a la millora de l’experiència de l’empleat.

Estem compromesos amb l’impuls i la promoció de la conciliació de la vida familiar i laboral, i també amb la coresponsabilitat, com a objectius permanents.

Aquestes mesures, que van més enllà de l’establert legalment, permeten una major i millor conciliació dels empleats i fan palès el compromís de la companyia amb la conciliació. A tall d’exemple, algunes mesures vigents a Espanya són:

 • Flexibilitat en l’hora d’entrada i sortida, així com en el període d’interrupció per al dinar.
 • Jornada continuada durant el període comprès entre juny i setembre (4 mesos) i tots els divendres de l’any.
 • Permisos retribuïts més extensos per matrimoni, malaltia i defunció de familiars.
 • Permisos retribuïts no previstos en la legislació, com el de separació o divorci, matrimoni de fills o permisos per a futures mares a partir de la setmana 38 de gestació.
 • Possibilitat de gaudi dels permisos retribuïts no necessàriament en dies consecutius.
 • Reduccions de jornada per motius personals en supòsits diferents dels legals.
 • Possibilitat d’acumulació de lactància.
 • Adaptació de la jornada setmanal en una hora, com a mesura per potenciar la conciliació.
 • Treball remot.