Mobilitat sostenible

El futur és dels que trien un vehicle eco

Entre els nostres objectius hi ha el de desenvolupar noves solucions de mobilitat sostenible i punts de recàrrega

Estem immersos en una revolució en la manera de relacionar-nos amb la mobilitat. La necessitat de desplaçaments que minimitzin l’impacte en el medi ambient proporciona oportunitats a altres fonts d’energia, com l’electricitat, el gas natural o l’hidrogen. Sorgeixen nous serveis de mobilitat que, mantenint els nivells de disponibilitat, redueixen el parc d’automòbils a les ciutats.

Per això, treballem per oferir solucions de mobilitat sostenible per a les ciutats i el transport terrestre i marítim que redueixin les emissions de GEH i també la contaminació atmosfèrica, a fi de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. A més, la mobilitat alternativa és una de les línies estratègiques de la innovació en la companyia.

Actualment creiem fermament en la mobilitat sostenible, tant en el transport pesant com en el lleuger, a través de l’ús i el desenvolupament del biometà, l’hidrogen verd, l’electricitat i el GNV, amb els quals fa anys que treballem.

Apostem per la mobilitat sostenible

Mobilitat de gas

Apostem pel gas i els nous desenvolupaments en sectors com el marítim i el transport pesant terrestre, on és la alternativa tecnològica menys contaminant. Fa anys que apostem pel desplegament a escala nacional d’una infraestructura de càrrega de gas natural vehicular per a ús públic i participant en projectes tecnològics per a la recàrrega d’aquest tipus de combustible en l’àmbit de l’usuari, i posem atenció especialment a la millora de l’eficiència energètica i econòmica de les mateixes estacions de subministrament
Comptem amb més d’un centenar d’estacions de repostatge públiques i privades connectades a la nostra xarxa de gas natural i existeixen aproximadament 200 instal·lacions públiques a Espanya de gas natural vehicular. 
A més a més, el GNV és compatible amb l’ús del gas renovable (biometà i hidrogen), i es desenvolupa l’economia circular amb zero emissions. 

Mobilitat elèctrica

No només impulsem la millora de la mobilitat de gas natural, sinó que també hem dut a terme importants projectes en l’àmbit de la mobilitat basada en l’electricitat. Per a això, hem implantat solucions integrals i personalitzades de mobilitat elèctrica que permeten als clients gaudir del seu punt de recàrrega de vehicle elèctric. 

Aquesta proposta de valor es contextualitza en serveis com Naturgy recarga, una solució integral i personalitzada de mobilitat elèctrica que permet als clients gaudir del seu punt de recàrrega de vehicle elèctric.
Així mateix, estem compromesos en el desenvolupament d’una xarxa de carregadors que permeti accedir a tota la ciutadania a un servei de recàrrega elèctrica universal i oberta. El pla està basat en el desplegament d’una xarxa de proximitat al client urbà amb carregadors públics de baixa potència i una xarxa capil·lar de carregadors ràpids que dona seguretat a l’usuari del vehicle elèctric en els principals eixos de comunicació.

Innovació

La mobilitat sostenible és una de les línies de treball de la innovació estratègica de la companyia, basada en el nostre model d’innovació sostenible i oberta.

El 2020 vam començar un pla de desplegament de punts de recàrrega elèctrica en la via pública que permetrà posicionar-nos com un dels referents nacionals en mobilitat sostenible. A més, continuem apostant pel desplegament a escala nacional d’una infraestructura de càrrega de gas natural vehicular per a ús públic.
 
En l’àmbit del gas natural liquat hem continuat amb el desenvolupament del projecte LNG On Wheels ®, una solució que facilita el subministrament de GNL a través de camions cisterna que es connecten directament al vaixell o una altra infraestructura de subministrament, la qual cosa permet transportar el GNL a zones que abans no eren accessibles.

Tipus de gas per a la mobilitat

Una de les línies estratègiques d’acció en economia circular són les nombroses iniciatives que s’estan duent a terme en matèria de gasos renovables, a fi d’impulsar aquest nou vector energètic amb un gran potencial en el desenvolupament de la mobilitat sostenible.

En aquesta línia de treball, i com a part d’activitats pròpies de la companyia, destaquen els estudis de nous projectes de gasos renovables, tant de biometà com d’hidrogen verd (generat a partir de fonts renovables). Aquests projectes comprenen la generació de biometà i hidrogen a partir d’energia eòlica i solar fotovoltaica, el seu emmagatzematge i ús en indústries properes i/o per a la utilització en mobilitat, en hidrogeneres per a vehicles de transport o fins i tot per a ferrocarril.

Beneficis i potencial dels gasos renovables
 
 • Tots els gasos renovables contribueixen a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i són claus en la descarbonització del sistema energètic, en evitar les emissions de CO del gas natural substituït. El potencial de reducció d’emissions de GEIH podria arribar a 35 Mt CO2eq/any, és a dir, més del 15% de l’emissió total prevista per al 2030 a Espanya.
 • Els gasos renovables produïts a partir de residus orgànics no només són neutres en carboni, sinó que poden tenir fins i tot emissions de CO2 negatives i actuar com a pou sec i retirar gasos amb efecte d’hivernacle de l’atmosfera. És el cas del biometà procedent de les dejeccions ramaderes, la gestió actual de les quals presenta emissions GEH. La transformació d’aquests residus en gas renovable pot evitar emetre a l’atmosfera el 200% de les emissions de CO2 corresponents al combustible fòssil substituït.
 • A més, aquest model circular té altres avantatges, com la millora de la gestió mediambiental de residus orgànics tan conflictius com les dejeccions ramaderes, els purins, els fems, les gallinasses, els llots de depuradora o la fracció orgànica d’escombraries domèstiques, i evita també els efectes indesitjables que aquests produeixen sobre les persones i la biodiversitat per contaminació de les aigües, pudors, etc.
 • Des del punt de vista social, dona suport al desenvolupament local rural i la fixació d’ocupació| i població en entorns agrícoles i ramaders, reduint la dependència energètica exterior i, amb això, la factura energètica del país.

El gas natural vehicular (GNV) es pot subministrar en forma de gas natural comprimit (GNC) o gas natural liquat (GNL).
 
El GNV, tant en el seu ús com a gas natural comprimit (GNC) per al transport lleuger com en el seu ús com a gas natural liquat (GNL) per a vaixells i transport pesant, està destinat a ser el combustible del futur en el transport gràcies als seus múltiples avantatges.
 
Tenim una experiència de més de 25 anys en solucions de mobilitat amb gas natural i hem estat pioners en el desenvolupament d’una infraestructura de càrrega per a grans flotes des de fa més de 20 anys.

Avantatges del gas natural vehicular
 • És un combustible respectuós amb el medi ambient, que contribueix a la millora de la qualitat de l’aire com a conseqüència de les seves baixes emissions.
 • Els vehicles que utilitzen aquest combustible tenen l’etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit i es beneficien de lliure accessibilitat al centre de les ciutats en episodis d’alta contaminació, d’incentius fiscals i bonificacions en zones d’estacionament regulat, entre d’altres.
 • També disminueix fins a un 24% les emissions de CO2, principal gas amb efecte d’hivernacle, per la qual cosa contribueix en la lluita contra el canvi climàtic.
 • També és un combustible molt competitiu, fins a un 50% més barat que la gasolina i un 30% més que el dièsel.
 • El gas natural redueix fins a gairebé zero les emissions contaminants que afecten la salut. Redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, principal causa de problemes respiratoris i cardíacs derivats de la contaminació en entorns urbans. Emissions gairebé zero de NO, NO2 i material particulat, els principals contaminants atmosfèrics a les nostres ciutats.
 • Contribueix a reduir la contaminació acústica. Els motors de gas natural produeixen menys soroll i vibracions que els motors dièsel.
 • Actualment hi ha a Espanya al voltant de 200 estacions públiques que subministren gas natural. Des d’aquest mapa les pots consultar.