Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Compromesos a contribuir activament a la consecució global dels 17 ODS

La nostra estratègia empresarial sostenible demostra el nostre compromís amb l’Agenda 2030

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va presentar, l’agost del 2015, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en què s’estableixen 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes connexes. Tot i que tenen com a destinatari principal els governs i les administracions, es reconeix un rol fonamental a les companyies per al seu compliment.

Des de Naturgy, analitzem cada una d’aquestes metes i ens afegim a aquests reptes universals a través de dues vies:

 

 

A més, en el marc del nostre Pla de sostenibilitat s’han planificat una sèrie d’accions específiques vinculades a treballar en línia amb algun o alguns dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Com els apliquem
Com hi contribuïm

164.935 clients amb bo social el 2022

3.600 habitatges rehabilitats

30.961 persones formades por per l’Escola d’Energia des del 2017

Mantenim un compromís amb la fi de la pobresa, principalment a través de la Fundació Naturgy, que orienta la seva acció social a mesures per ajudar a pal·liar la vulnerabilitat energètica, mitjançant la formació i l’acció directa amb voluntaris i la rehabilitació energètica d’habitatges, tot això en col·laboració amb el tercer sector.

22.533 inspeccions documentades de seguretat en treballs

100% investigació dels accidents i incidents produïts

Contribuïm a la consecució d’aquest objectiu apostant per la seguretat, la salut i el benestar dels nostres empleats, proveïdors, contractistes i subcontractistes.

232.445 hores
de formació

35,9 hores
de formació per empleat

97,3%
plantilla formada

Un dels nostres objectius és desenvolupar professionals que siguin protagonistes del canvi per construir el futur amb la visió de Naturgy, per la qual cosa oferim un entorn d’aprenentatge continu, amb metodologies, eines i coneixements que faciliten el creixement dels nostres professionals, connectant-los amb tendències, tecnologies i millors pràctiques, i impulsant el seu desenvolupament en habilitats i competències vinculades al nostre model de lideratge.

Per això, la Universitat Corporativa és una de les palanques de transformació, al servei de les persones i dels negocis, per contribuir a la creació de valor i a la consecució dels nostres objectius.

Disposem de tres acadèmies que, de manera complementària, permeten als nostres equips fer front als desafiaments del present i del futur, a través de l’aprenentatge continu, el desenvolupament del rol de lideratge i l’adopció de noves formes de treball: Transformational Leadership, Tech Academy i Extended Academy.

Addicionalment, promovem la formació i educació de la infantesa i joventut, com a pilars bàsics del creixement i desenvolupament humans, en comunitats sense recursos econòmics als països on desenvolupem activitats, finançant beques a nens i joves d’escassos recursos econòmics i bon historial acadèmic, tot això a través de l’associació d’empleats Día Solidario.

33% de dones / 67% d’homes

26,2% dones
càrrecs directius

És fonamental per a nosaltres fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest darrer compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Aquest compromís es confirma, amb visió global, en l’estratègia de sostenibilitat i de persones, així com en la Política d’igualtat de gènere i el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

El nostre Pla d’igualtat identifica les fortaleses que cal mantenir i mostra les debilitats que cal corregir identificades per un expert extern, que marquen el camí a seguir, apuntant accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l’assetjament, el mesurament i el seguiment.

El nostre compromís amb la igualtat ha estat reconegut amb el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa (DIE) atorgat pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat el novembre del 2018, i encara vigent, en virtut del desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats, mitjançant plans d’igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets. Aquesta certificació és atorgada després d’un exhaustiu procés de verificació de les activitats relacionades amb la igualtat, per tal de constatar el nivell d’excel·lència i transversalitat en la gestió.

−15% d’aigua captada del medi

97% l’aigua utilitzada és aigua marina o residual

Aquest aspecte forma part de la Política de responsabilitat corporativa, i el que fa referència al consum d’aigua és un dels indicadors clau de la nostra gestió responsable del medi ambient. En aquest sentit, es fa un mesurament permanent de la petjada hídrica de les nostres activitats, una anàlisi de l’estrès hídric o estudis i projectes de reducció.

40% capacitat instal·lada lliure d’emissions

5.462 MW capacitat instal.lada en renovables

−24% de reducció petjada de carboni total      

Estem compromesos amb el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d’energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient.

Sempre ha estat així però, en aquests moments d’especial transcendència per al sector energètic, en particular, i per a tota la societat, en general, reforcem més, si és possible, el nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient, i la transició energètica és una oportunitat única per transformar la companyia i contribuir de manera ferma i sostinguda a la descarbonització de l’economia.

96,7% contractes indefinits

82,7% d’auditories ESG a proveïdors

28.356 milions d’euros de valor econòmic generat a proveïdors

Desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a garantir el treball decent en totes les ubicacions en les quals operem. Per a això, apliquem una Política de drets humans en què es recullen, entre altres principis, erradicar el treball infantil, facilitar la llibertat d’associació i oferir una feina digna. Per a això, es realitzen avaluacions i auditories ESG a proveïdors, es fomenten les compres locals i participem en el Programa de primera exportació.

A més, el nostre Pla d’igualtat i diversitat recull el compromís amb la igualtat i aglutina iniciatives específiques per a la gestió de persones en tres àmbits d’actuació: gènere, discapacitat i edat. Així mateix, la prevenció i la seguretat en el treball són aspectes clau en la gestió diària de la companyia, les quals es materialitzen en el Pla de seguretat i salut.

Diversitat i igualtat

És fonamental per a nosaltres fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest darrer compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Promovem una cultura inclusiva, on hi ha consciència i acció per integrar i connectar la diversitat. Aquesta visió d’interès per les persones orienta en la manera de treballar i assolir els objectius de la companyia, compartint aquesta visió també amb tota la cadena de valor en els diferents negocis on operem.

Aquest compromís es confirma, amb visió global, en l’estratègia de sostenibilitat i de persones, així com en la Política de responsabilitat corporativa, el Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere i el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

Compromís amb la igualtat

El nostre Pla d’igualtat identifica les fortaleses que cal mantenir i mostra les debilitats que cal corregir identificades per un expert extern, que marquen el camí a seguir, apuntant accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l’assetjament, el mesurament i el seguiment.

El nostre compromís amb la igualtat ha estat reconegut amb el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa (DIE) atorgat pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat el novembre del 2018, i encara vigent, en virtut del desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats, mitjançant plans d’igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets. Aquesta certificació és atorgada després d’un exhaustiu procés de verificació de les activitats relacionades amb la igualtat, per tal de constatar el nivell d’excel·lència i transversalitat en la gestió.

Gestió de la diversitat

La gestió en diversitat forma part del nostre compromís amb un projecte empresarial sostenible i que es veu ratificat a través d’iniciatives desplegades en tres eixos d’acció: gènere, discapacitat i edat.
 

Gènere: s’està avançant a potenciar el rol actiu de la dona en diferents espais de la companyia, consolidant la prioritat del talent directiu femení dins del nou model organitzatiu, amb l’objectiu d’avançar en el compromís d’equilibrar el component de gènere en la companyia.

Discapacitat: s’estan impulsant diverses accions encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional: Pla Família, Pla Capacitas, Pla Aflora.

Edat: s’està treballant la diversitat generacional a través d’accions d’acceleració del talent jove, monitoratge de la mobilitat i la promoció.

Protocols

La creació i l’activació d’un protocol específic contra l’assetjament, el protocol de bones pràctiques en els processos de selecció o la guia de comunicació per als professionals de negoci que han d’intervenir per alguna raó en un procés de selecció són algunes de les mesures posades en marxa que han propiciat avanços significatius en matèria de diversitat i igualtat.

Específicament, el Protocol contra l’assetjament estableix accions preventives per evitar situacions d’assetjament que inclouen la comunicació a tots els empleats de l’existència del protocol, la formació en la matèria a tota la plantilla i, en especial, a empleats amb personal a càrrec, l’obligatorietat i la responsabilitat per part de cada empleat d’establir les seves relacions des del respecte i la dignitat, així com l’obligació de cada empleat de posar en coneixement del seu superior jeràrquic qualsevol cas d’assetjament.

En un altre àmbit d’acció, el protocol de bones pràctiquesen processos de selecció té per objectiu evitar la discriminació en els processos de selecció, de manera que s’amplien les opcions d’ocupabilitat.

59 milions d’euros d’inversió anual

Mantenim un compromís amb la indústria i les seves infraestructures que es materialitza en els diversos projectes que s’impulsen des de l’àmbit de la innovació​.

Aquesta és una de les nostres palanques clau de creixement, ja que habilita la incorporació de noves o millors pràctiques, nous models de negoci i tecnologies que permeten que la companyia sigui més eficient i competitiva. Sempre a l’avantguarda i posant el client al centre de tot el seu esforç.

La manera de concebre la innovació ens permet transformar els riscos en oportunitats, com a contribució a la creació d’una companyia àgil i capaç de viure amb solvència en un marc de transformació constant.

Fons solidari de rehabilitació energètica
1.111 rehabilitacions

Escola d’Energia
3.942 assistents

2.943 famílies ateses

Programes del Pla de vulnerabilitat energètica

Més enllà de les accions dutes a terme internament, com la implantació del Codi ètic o el Pla d’igualtat i diversitat, a la companyia duem a terme processos de negociació amb sindicats en l’àmbit internacional sobre salaris, plans de pensions, implantació de plans d’igualtat i condicions laborals. En aquest sentit, s’estan impulsant diverses accions encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional: Pla Família, Pla Capacitas, Pla Aflora.

Addicionalment, desenvolupem el Pla de vulnerabilitat energètica a tot Espanya. El Pla s’ha consolidat com a prioritat i eix troncal de les activitats desenvolupades per la Fundació Naturgy per pal·liar la situació de vulnerabilitat i pobresa energètica a Espanya.

Diversitat i igualtat

És fonamental per a nosaltres fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest darrer compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Promovem una cultura inclusiva, on hi ha consciència i acció per integrar i connectar la diversitat. Aquesta visió d’interès per les persones orienta en la manera de treballar i assolir els objectius de la companyia, compartint aquesta visió també amb tota la cadena de valor en els diferents negocis on operem.

Aquest compromís es confirma, amb visió global, en l’estratègia de sostenibilitat i de persones, així com en la Política de responsabilitat corporativa, el Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere i el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

Compromís amb la igualtat

El nostre Pla d’igualtat identifica les fortaleses que cal mantenir i mostra les debilitats que cal corregir identificades per un expert extern, que marquen el camí a seguir, apuntant accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l’assetjament, el mesurament i el seguiment.

El nostre compromís amb la igualtat ha estat reconegut amb el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa (DIE) atorgat pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat el novembre del 2018, i encara vigent, en virtut del desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats, mitjançant plans d’igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets. Aquesta certificació és atorgada després d’un exhaustiu procés de verificació de les activitats relacionades amb la igualtat, per tal de constatar el nivell d’excel·lència i transversalitat en la gestió.

Gestió de la diversitat

La gestió en diversitat forma part del nostre compromís amb un projecte empresarial sostenible i que es veu ratificat a través d’iniciatives desplegades en tres eixos d’acció: gènere, discapacitat i edat.


• Gènere: s’està avançant a potenciar el rol actiu de la dona en diferents espais de la companyia, consolidant la prioritat del talent directiu femení dins del nou model organitzatiu, amb l’objectiu d’avançar en el compromís d’equilibrar el component de gènere en la companyia.

• Discapacitat: s’estan impulsant diverses accions encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional: Pla Família, Pla Capacitas, Pla Aflora.

• Edat: s’està treballant la diversitat generacional a través d’accions d’acceleració del talent jove, monitoratge de la mobilitat i la promoció.

Protocols

La creació i l’activació d’un protocol específic contra l’assetjament, el protocol de bones pràctiques en els processos de selecció o la guia de comunicació per als professionals de negoci que han d’intervenir per alguna raó en un procés de selecció són algunes de les mesures posades en marxa que han propiciat avanços significatius en matèria de diversitat i igualtat.

Específicament, el Protocol contra l’assetjament estableix accions preventives per evitar situacions d’assetjament que inclouen la comunicació a tots els empleats de l’existència del protocol, la formació en la matèria a tota la plantilla i, en especial, a empleats amb personal a càrrec, l’obligatorietat i la responsabilitat per part de cada empleat d’establir les seves relacions des del respecte i la dignitat, així com l’obligació de cada empleat de posar en coneixement del seu superior jeràrquic qualsevol cas d’assetjament.

En un altre àmbit d’acció, el protocol de bones pràctiquesen processos de selecció té per objectiu evitar la discriminació en els processos de selecció, de manera que s’amplien les opcions d’ocupabilitat.

12% d’increment d’inversió i despesa actuacions ambientals

16,5% de reducció petjada de carboni total vs. 2021

Desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a millorar l’eficiència energètica i la qualitat de l’aire de les ciutats, per la qual cosa minimitzem el nostre impacte ambiental respecte a l’ús de l’aigua, el terra i la generació de residus i fem un control exhaustiu dels nostres riscos ambientals.  

80,4% volum compra proveïdors locals

6.065 avaluacions proveïdors

Mantenim un compromís amb la producció i el consum responsable que va més enllà dels requeriments legals, ja que duem a terme accions de reducció de consum de recursos, aigua i energia. També fem una tasca educativa amb els nostres grups d’interès, com ara formació ambiental als empleats i sensibilització de proveïdors i clients en aquest aspecte.

Alhora, desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la sostenibilitat en la nostra cadena de subministrament. A més de potenciar l’adjudicació de compres a proveïdors locals, promocionem el compliment dels codis ètics i les polítiques de la companyia al llarg la cadena de subministrament, i incorporem criteris de sostenibilitat en l’avaluació i la gestió de proveïdors, més enllà del compliment normatiu.

350 projectes de biodiversitat

−24% de reducció petjada de carboni total      

Injecció de 0,22 TWh de gas renovable en la xarxa distribució a Espanya

La Política de responsabilitat corporativa i la Política de medi ambient que n’emana assumeixen voluntàriament el compromís de ser un actor clau en la transició energètica cap a un model d’economia circular, baix en carboni i digital, treballant en quatre eixos ambientals estratègics: governança i gestió ambiental, canvi climàtic i transició energètica, economia circular i ecoeficiència, i capital natural i biodiversitat.

Sense deteriorament de masses d’aigua ni biodiversitat

2% consum del total
d’aigua captada

En la gestió d’abocaments s’elaboren estudis de la qualitat de l’aigua procedent de les centrals tèrmiques una vegada depurada, i els resultats d’aquestes anàlisis garanteixen que la companyia no generi impactes significatius en els ecosistemes aquàtics. Així mateix, des de la companyia establim aliances amb tercers, especialment amb organitzacions conservacionistes i organismes públics, per dur a terme actuacions en aquesta matèria, entre d’altres, neteja de zones costaneres i protecció d’espècies marines.  

350 projectes de biodiversitat

14 accions de voluntariat ambiental

50 ha. d’actuacions de restauració ambiental

Duem a terme actuacions per a la protecció i la conservació d’espècies i espais naturals més enllà dels requeriments legals, estudis de diagnòstic de l’entorn de les seves instal·lacions i activitats d’educació i conscienciació a grups d’interès que formen part del Pla de biodiversitat.

A més, des de la Fundació Naturgy es fan accions de voluntariat ambiental corporatiu per fomentar entre els empleats i les seves famílies una actitud positiva en la conservació de la biodiversitat. S’han dut a terme dues jornades presencials de voluntariat ambiental en sengles espais naturals.

Com a exemple, UFD, distribuïdora elèctrica del Grup Naturgy, ha realitzat una iniciativa pionera que utilitza solucions basades en la naturalesa per a controlar la vegetació en les zones situades sota les línies elèctriques en col·laboració amb l’Institut Ourensano de Desenvolupament Econòmic (INORDE). La reducció de la vegetació sota les línies elèctriques és necessària per a garantir la seguretat i es realitza habitualment mitjançant mitjans mecànics. El projecte realitzat ha consistit a innovar, substituint l’ús de maquinària per bestiar autòcton, amb menor impacte en el medi ambient i impulsant el pasturatge tradicional i el desenvolupament rural. S’està treballant a implantar aquesta mesura en altres geografies.

En relació amb la integritat i la transparència, desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la integritat, la responsabilitat, la transparència i la no-violència. Per això, els mecanismes interns dels quals disposem són Codi Ètic i Codi Ètic del proveïdor, Model de Prevenció Penal, Política d’atencions empresarials, Política anticorrupció, mesures de prevenció del blanqueig de capitals i Política de drets humans, a més de la formació a empleats en aquestes matèries, el protocol davant l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe i el canal de denúncies del Codi ètic.

FTSE4Good

Renovació del lideratge entre les empreses més sostenibles del sector Utilities

Carbon Disclosure Project (CDP)

Líder mundial per la nostra acció enfront del canvi climàtic i dotzena ocasió en la qual la puntuació ens col·loca entre el grup de líders mundials per la nostra acció en favor del clima. A més, hem estat reconeguts amb un nivell de “Direcció” per la gestió dels recursos hídrics

Euronext
Vigeo

Continuem formant part de les variants d’Euronext Vigeo, Europe 120 i Eurozone 120, a partir de l’avaluació que fa l’agència cada dos anys

Sustainalytics

Mantenim un perfil de risc baix davant les 712 utilities avaluades i hem estat reconeguts amb el distintiu ESG Industry Top-Rated

MSCI

Hem estat avaluats el 2022 per aquesta agència de valoració, en la qual hem tornat a aconseguir la màxima valoració (AAA)

ISS ESG

Ens mantenim dins del 10% d’empreses del sector amb millor valoració

Ecovadis

Aquest proveïdor mundial de qualificació de sostenibilitat empresarial ha valorat amb la medalla de platí el nostre acompliment en matèria social, mediambiental i de bon govern

S&P Global

Membres del Sustainability Yearbook 2023

Sellos y reconocimientos

EFR global

Des del 2013, som la primera companyia a tot el món a obtenir el Certificat EFR Global, que reconeix els èxits assolits en l’equilibri de la vida personal i professional dels nostres empleats i possibilita el seu desenvolupament humà i social.

Top employer

Continuem integrant el grup de les companyies líders a Espanya per les bones condicions i ambient que ofereixen als seus empleats i pel seu especial compromís i interès per les persones i el seu desenvolupament.

Merco Talento

El 2021 ens hem posicionat en el lloc 26 del rànquing general de Merco Talento España, 9 posicions més amunt respecte a la valoració de l’any anterior. Així mateix, ens hem tornat a situar entre les 3 primeres empreses del sector energia i gas a Espanya.

Distintivo Igualdad en la Empresa (DIE)

Obtingut en reconeixement al desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats mitjançant plans d’igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets.

Bequal

Reconeixement a la gestió d’excel·lència en matèria de diversitat en capacitats diferents.

Premios

Platts Global Energy Awards

En l’edició de 2021, Naturgy ha estat reconeguda com a companyia energètica de l’any, per la seva transformació cultural i de negoci, i el seu president executiu, Francisco Reynés, com CEO de l’any, per la seva visió estratègica, lideratge, integritat i la capacitat de millora contínua, així com la demostració de claredat de visió, judici i motivació per a transformar organitzacions.

Considerem imprescindibles les aliances per fomentar el desenvolupament. Mantenim un compromís de col·laboració amb la societat que va més enllà de l’activitat empresarial i que es concreta en una àmplia tasca de patrocini i mecenatge. Els recursos destinats a programes culturals, socials, d’energia i mediambientals se centren en aquells projectes que generen més valor per a la societat, alhora que permeten reforçar el compromís adoptat per la companyia per integrar-se, de manera positiva, en cada comunitat i país en què desenvolupem l’activitat de negoci.

Formem part del Consell de Mecenatge del Liceu, i col·laborem, així, amb les iniciatives que reverteixen en el foment de la cultura i l’òpera.

Amb la cultura

Col·laborem amb les finalitats fundacionals del Teatro Real, orientades a la programació i la gestió d’activitats musicals, líriques i coreogràfiques.

Col·laborem amb el MNAC en la promoció i la difusió de la història de l’art català.

Amb el medi ambient i la sostenibilitat

Forética té la missió de fomentar la integració dels aspectes socials, ambientals i de bon govern en l’estratègia i gestió d’empreses i organitzacions. Amb un objectiu: assolir un futur sostenible.

Organització dedicada al manteniment i el desenvolupament dels treballs que es duen a terme en àmbits tan diferents com la recuperació i la rehabilitació de fauna, la cria en captivitat d’espècies amenaçades, la conservació d’espais naturals i l’educació i sensibilització ambiental.

Entitat que treballa en la restauració i la conservació dels ecosistemes, transferint el coneixement acadèmic a projectes operatius amb el màxim rendiment social.

Col·laborem amb Bosquia amb l’objectiu de cuidar i protegir els nostres boscos.

Amb la recerca i el talent

Patrocinem els Premis de l’Energia en la categoria “Utilització eficient de l’energia”.

Plataforma de comunicació creada amb l’objectiu de connectar directives i empresàries de tots els sectors i rangs professionals, per fomentar i contribuir en els hàbits saludables de la dona a l’empresa.

Amb la formació

La nostra companyia forma part del patronat d’aquesta fundació, els objectius de la qual són la promoció de l’educació i la formació de joves.

La Fundació potencia l’activitat docent i la recerca en àrees de ciència i química i administració d’empreses. Hi col·laborem amb dues beques.

Col·laborem amb l’Energy Club, entitat que promou activitats per a l’educació i l’anàlisi del sector de l’energia mitjançant conferències com el Global Energy Day.

*Les dades incloses en cadascun dels ODS (a excepció del ODS 1) estan referits a 31/12/2021

Informació d'interès

Informes de Sostenibilitat

Informe de Biodiversitat

Iniciatives en biodiversitat

Pla de Vulnerabilitat