Capital natural i biodiversitat

 • Respectar el capital natural, la biodiversitat i el patrimoni cultural en els entorns on es desenvolupa l’activitat del grup, identificant, valorant i realitzant el seguiment durant el cicle de vida de les instal·lacions, dels impactes i les dependències sobre la biodiversitat.

 

 • Integrar la biodiversitat en el disseny i operació dels projectes per reduir progressivament els impactes ambientals negatius, evitant en la mesura que sigui possible el desenvolupament de l’activitat a prop de zones d’alt valor per a la biodiversitat, especialment àrees protegides, desplegant un enfocament preventiu basat en la jerarquia de mitigació d’impactes (evitar, mitigar, restaurar i compensar) i impulsant el desenvolupament de solucions basades en la naturalesa.

 

 • Prevenir, en la mesura que sigui possible, l’alteració de la vegetació, evitar la desforestació en els entorns d’operació i fomentar, al llarg de la cadena de valor, la mitigació dels impactes significatius als boscos.

 

 • Assolir la no-pèrdua neta de biodiversitat, promovent la creació neta de capital natural sempre que sigui possible.
 • Per als nous projectes, realitzem estudis detallats ambientals i socials, i triem l’alternativa de menor afecció als ecosistemes i les persones, incloent les mesures preventives i correctores necessàries per garantir-ne la sostenibilitat.

 

 • A les instal·lacions que estan en operació, duem a terme estudis periòdics de seguiment de l’estat ambiental i ecològic de l’entorn, a fi de conèixer la magnitud dels impactes i implementar les mesures addicionals necessàries.

 

 • Impulsem la innovació en solucions basades en la naturalesa en els nostres processos.

 

 • Duem a terme iniciatives per a la conservació d’espècies i espais naturals a fi de conservar i millorar la biodiversitat.

 

 • Quan les instal·lacions arriben al final de la seva vida útil, restaurem els emplaçaments per millorar el capital natural i la biodiversitat.

 

 • A través de la nostra Fundació Naturgy, celebrem jornades de voluntariat ambiental per difondre coneixement relacionat amb la biodiversitat i sensibilitzar els empleats i les seves famílies.

 

 • Col·laborem amb les administracions públiques, universitats, associacions conservacionistes i altres entitats en les nostres iniciatives i en la creació i la difusió de coneixement tècnic per millorar la biodiversitat i el capital natural.

Fets que avalen el nostre compromís

* Dada 2022
** Evolució a 2022 respecte a 2017

Iniciatives en biodiversitat

El capital natural i la biodiversitat s’han convertit en pilars estratègics en la nostra gestió del medi ambient, que es basa a millorar nostre impacte sobre els ecosistemes a través de la disminució de les emissions, del consum de recursos i de la producció de residus, i a desenvolupar accions directes sobre la biodiversitat.

Accedeix al nostre mapa d’iniciatives en matèria de biodiversitat a tots els països on som presents, que inclou una descripció de cada projecte.

Indicadors de biodiversitat

Mesurem els indicadors de biodiversitat més rellevants per a conèixer i reduir els nostres impactes a totes les geografies en les quals operem.

Pol·linització i xarxes de distribució d’energia

Està científicament demostrat que tant els carrers de seguretat elèctrics com els gasoductes, per les condicions necessàries per a la seva correcta operació, generen espais oberts, ben il·luminats, amb vegetació herbàcia i en menys proporció de matolls, que constitueixen un hàbitat adequat per als pol·linitzadors.

Actuacions

La creació del Llac Meirama a la vall d’As Encobras, Cerceda (la Corunya) és una de les actuacions de rehabilitació mediambiental més importants realitzades a Espanya. La transformació de l’antiga mina de lignit a cel obert en un llac artificial ha generat un gran espai protegit de biodiversitat que suposarà un impuls al desenvolupament econòmic i turístic de la zona. El llac de Meirama és el primer llac artificial del món que es podrà utilitzar com a reservori d’aigua, gràcies a l’alta qualitat de les seves aigües.
Al maig de 2020 culminava el projecte de rehabilitació ambiental amb la transferència del llac al Domini Públic Hidràulic.

GREFA

El 2016 vam signar un conveni amb GREFA per a la restauració de casetes de transformadors en desús per proporcionar llocs de reproducció i refugi a diferents espècies silvestres. 

Voluntariado ambiental

Des del 2014, voluntaris de la companyia duen a terme actuacions dirigides a la millora dels entorns on som presents. 

Col·laboracions