Nota legal

1. El portal Naturgy

1.1. A través del Portal Naturgy (d’ara endavant, “el Portal”) de la societat NATURGY ENERGY GROUP, SA (d’ara endavant, “la SOCIETAT”), accessible a través de l’adreça URL www.naturgy.com, es facilita als visitants i usuaris del portal (d’ara endavant, els “Usuaris”) l’accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament, el consum d’energia i d’equipament i assistència a la llar (d’ara endavant, “els Serveis”).

1.2. Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:
NATURGY ENERGY GROUP, SA
Av. de América, 38. 28028 Madrid (Espanya)
CIF A-08015497
Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 36.567, foli 35, secció 8ª, full M-656.514, inscripció 2ª.

 

2. Condicions d’accés i ús del portal

L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d’aquestes Condicions generals d’accés i ús (d’ara endavant, les “Condicions generals”). Mitjançant l’accés i la utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al Portal en el moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, s’haurà d’abstenir d’accedir al Portal i d’operar a través d’aquest. El Portal es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals advertint-ne els usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i/o l’ús de determinats serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions particulars”). Així mateix, els Usuaris hauran de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.

Com a Usuari declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les Condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les Condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les Condicions particulars.

 

 

3. Contingut del portal

3.1. L’Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el Portal, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

3.2. La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i l’extensió dels serveis prestats a través del Portal i de les condicions d’accés a aquests. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d’incorporar nous serveis i continguts al Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes Condicions generals.

3.3. La SOCIETAT informa l’usuari que a través del portal podrà accedir a productes i serveis que ofereixin les empreses que formen part del Grup, així com, si escau, a productes i serveis que ofereixin uns altres tercers que en cada moment es trobin disponibles, la contractació dels quals per l’usuari estarà subjecta als termes i les condicions que aquestes entitats disposin en cada moment. La SOCIETAT no assumeix cap responsabilitat ni dóna cap garantia sobre els productes i serveis de les entitats referides.

 

4. Condicions particulars dels serveis del portal

Els Serveis s’ofereixen als Usuaris, amb caràcter general, de manera gratuïta. Malgrat tot el que s’ha esmentat anteriorment, alguns serveis poden establir el pagament d’una contraprestació determinada, circumstància que s’indicarà expressament en les corresponents Condicions generals o particulars del servei en qüestió.

 

5. Identificació com a usuari del portal

5.1. La contractació i l’ús de determinats serveis oferts per la SOCIETAT requerirà la identificació prèvia de l’Usuari al Portal a través del formulari d’identificació que apareixerà en el moment de selecció del servei en concret. De la mateixa manera, la contractació i l’ús dels serveis específics que ofereixen altres empreses del Grup de la SOCIETAT a través del Portal requerirà que l’Usuari compleixi els requisits que cada entitat determini i dels quals s’informarà l’Usuari des del Portal o, si escau, des dels respectius llocs web de les entitats referides. Cap Usuari del Portal no podrà accedir als productes i serveis d’aquestes entitats sense haver-se identificat prèviament com a Usuari del Portal. En tot cas, l’Usuari manifesta sota la seva responsabilitat que les dades que aporta al formulari d’identificació són veraces.

L’usuari triarà el nom d’usuari i la contrasenya necessaris per operar al portal i que l’identificaran com a usuari registrat de la SOCIETAT o de l’empresa del Grup de la SOCIETAT prestadora del servei al qual s’accedeixi a través del portal, a tots els efectes (d’ara endavant “l’usuari registrat”).

El nom d’usuari i contrasenya escollits per l’usuari registrat tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació de l’usuari registrat comunicar a la SOCIETAT o, si escau, a l’empresa del Grup de la SOCIETAT, els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.

5.2. L’Usuari s’obliga a custodiar diligentment i a mantenir en secret el nom d’usuari i la contrasenya, evitant anotar-los i, en general, prenent les precaucions necessàries per evitar que siguin coneguts per tercers. Serà responsabilitat de l’Usuari registrat prestar la diligència adequada per impedir l’accés i/o la utilització dels serveis que hagi contractat per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l’Usuari registrat serà l’únic responsable de l’elecció, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se’n puguin derivar. Malgrat tot el que s’ha esmentat anteriorment, l’usuari registrat haurà de comunicar a la SOCIETAT, o, si escau, a l’empresa del Grup de la SOCIETAT, com més aviat millor, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada del nom d’usuari i contrasenya que l’identifiquen. La comunicació anterior també serà exigible quan l’Usuari tingui una simple sospita d’aquests fets. En aquest cas, el Portal donarà de baixa l’Usuari registrat, sens perjudici que aquest pugui iniciar novament el procediment de registre al Portal.

En tot cas, serà responsabilitat de l’Usuari registrat l’ús adequat dels serveis contractats i la custòdia del nom d’usuari i contrasenya, i s’haurà d’abstenir d’utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a allò que estableixen aquestes Condicions generals i, si escau, les Condicions generals o particulars de cada servei.

5.3. L’Usuari registrat es podrà donar de baixa en tot moment de manera immediata com a Usuari del Portal, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, a través del formulari d’Atenció al Client online que trobarà al menú dret de l’Oficina Virtual o a la capçalera del web, i s’hi haurà d’identificar com a Usuari registrat.

5.4. El registre de l’usuari al portal implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa i tractament de dades de caràcter personal de la SOCIETAT, tal com aquesta s’exposa a l’apartat 6 següent i a l’avís legal que trobarà al peu del formulari de registre del portal.

 

 

6. Dades de caràcter personal

NATURGY posa a disposició dels usuaris de la pàgina web ubicada a l’URL [https://www.naturgy.com] (d’ara endavant, també “el Portal”) aquesta Política de privacitat, amb la finalitat d’oferir informació sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i informació.
NATURGY podrà modificar aquesta Política de privacitat quan calgui. En cas que s’hi introdueixin modificacions, us ho comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugueu conèixer les noves condicions de privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per NATURGY després d’haver-vos notificat les modificacions esmentades suposarà que hi esteu d’acord, excepte en els supòsits en què calgui el vostre consentiment exprés.
En compliment del que disposen el Reglament general de protecció de dades i altres normatives aplicables en matèria de protecció de dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa l’usuari del Portal del següent:

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

1. Les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari del lloc web o que pugui facilitar en el futur seran recollides i tractades de manera automatitzada pel responsable, NATURGY ENERGY GROUP, SA (d’ara endavant, “ NEGSA”), amb domicili a l’avinguda San Luis, núm. 77, 28033 Madrid.

2. Naturgy disposa d’un delegat de protecció de dades. Les dades de contacte són les següents:
Adreça postal: Avenida Diagonal 525, 08029 Barcelona
Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris d’aquesta pàgina web i/o que siguin facilitades pels usuaris a través de qualssevol pàgines web posades a disposició del públic per GNDDG podran ser tractades per aquesta per a les finalitats següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari entauli a través de la pàgina web que es tracti. A continuació, s’informa l’usuari que les finalitats del tractament automatitzat a què seran sotmeses les seves dades són:

 1. Contacte i gestió d’usuaris dels llocs web: Les dades personals dels usuaris que contacten amb NEGSA a través de qualsevol dels canals de contacte posats a disposició mitjançant les pàgines web gestionades per NEGSA seran tractades amb la finalitat de mantenir el contacte entre les parts i fer la gestió dels usuaris del lloc web, prestar serveis d’atenció al client o usuari i gestionar les consultes que ens feu arribar a través dels canals habilitats per a això mitjançant la nostra pàgina web.
 2. Canal ocupació: Les dades personals obtingudes mitjançant l’apartat “Canal ocupació” posat a disposició del públic a través de la pàgina web www.naturgy.com seran tractades amb la finalitat de gestionar la recepció dels currículums remesos a NEGSA, i també a fi d’analitzar el perfil professional del candidat i, si escau, possibilitar la participació en els processos de selecció de personal de NEGSA. Les dades personals són conservades per NEGSA per un període de temps inferior a un any. En cas que desitgeu treballar amb nosaltres i ens vulgueu remetre el currículum per participar en algun procés de selecció de personal de NEGSA, ho podeu fer a través de la secció “Canal ocupació”, accedint a la plataforma web per a candidats, on us informarem de manera detallada del tractament de dades personals realitzats per NEGSA en relació amb els processos de selecció i, igualment, sol·licitarem que ens atorgueu els consentiments al tractament de les vostres dades personals que resultin necessàries per a la gestió del procés de selecció.
 3. Si escau, la tramesa d’informació publicitària, promocional o de productes relacionats amb les vostres àrees d’activitat a través de diversos canals.
 4. Per tal com NEGSA té intenció de remetre als seus usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de privacitat, l’usuari autoritza expressament NEGSA a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
 5. Si l’usuari no vol que les seves dades siguin comunicades tal com indica el paràgraf anterior, i/o no vol rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mètodes indicats al paràgraf 1 anterior. L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractades o comunicades les seves dades en la forma establerta als paràgrafs anteriors té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 7.3 RGPD i 22.2 LSSI.
 

IV. DADES TRACTADES PER NATURGY I FONTS D’ON PROCEDEIXEN

Les dades que NEGSA tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l’usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les fonts següents:

 • Dades aportades per l’usuari mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició, mitjançant l’emplenament dels espais posats a disposició per a la contractació o per qualsevol altra via mitjançant la qual l’usuari entauli comunicació amb el responsable.
 • Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre l’usuari i el responsable.
 

NEGSA podrà tractar dades personals de les tipologies següents, en funció de la relació entaulada amb l’usuari:

 • Dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.).
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (p. ex. dades bancàries).
 • Dades acadèmiques o professionals i/o detalls de l’ocupació (p. ex., dades contingudes en el currículum).
 

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

NEGSA tracta les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris de les seves pàgines web d’acord amb les bases legitimadores següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari entauli amb NEGSA.

 • El tractament de les vostres dades per a la finalitat de contacte i gestió d’usuaris es basa en la gestió i tramitació de la relació jurídica o contractual entaulada entre l’usuari i NEGSA, és a dir, en la gestió de la seva pròpia sol·licitud, en el manteniment del contacte entre les parts i, si escau, en la prestació del servei que l’usuari hagi sol·licitat.
 • El tractament de les vostres dades per a les finalitats d’“Uneix-te a l’equip:” es basa en el consentiment de l’usuari. NEGSA informa que únicament realitzarà els tractaments de dades personals per a les finalitats de tractament basades en el consentiment de l’usuari en el supòsit que l’usuari hagués consentit cadascun dels tractaments, a través de les formes d’obtenció de consentiment posades a disposició.
 • El tractament de les dades per a la tramesa d’informació publicitària, promocional o de productes relacionats amb les seves àrees d’activitat a través de diversos canals, inclosos els electrònics, per a la finalitat de tractament basada en el consentiment de l’usuari.
 

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades personals tractades per assolir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicades als destinataris següents en funció de la base legitimadora de la comunicació.

En virtut d’això, les comunicacions següents de dades miren de garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, i també donar compliment a obligacions legals que exigeixen realitzar les comunicacions esmentades:

 • A fitxers comuns de solvència relatius al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.
 • A organismes i administracions públiques.
 • A empreses distribuïdores de gas i electricitat (només en el supòsit de serveis de la comercialitzadora).
 • Proveïdors que siguin necessaris, amb la finalitat única i exclusiva de complir la relació de negoci creada. En cap cas aquests tercers proveïdors no podran realitzar accions comercials o promocionals directes als usuaris ni comunicar les dades esmentades a terceres persones o entitats del seu mateix grup, sigui quina sigui la finalitat de la comunicació, i recaurà exclusivament sobre aquests tercers proveïdors la responsabilitat que correspongui en cas d’incompliment de tot el que s’ha dit anteriorment.
 

CONSERVACIÓ DE DADES

NEGSA conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida.

Posteriorment, sempre que l’usuari no hagi exercit el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d’aplicació, tenint en compte la tipologia de dades i la finalitat del tractament.

En qualsevol cas, l’usuari pot sol·licitar informació detallada sobre els terminis de conservació de dades aplicades en la comercialitzadora posant-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades, amb qui podeu contactar a l’adreça dpd-dpo@naturgy.com

DADES QUE HEU DE FACILITAR EN CADA CAS

NEGSA informa els usuaris que, quan les dades personals siguin obtingudes a través d’un formulari posat a disposició a través de la nostra pàgina web, caldrà que l’usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc (*). En cas de no subministrar com a mínim aquestes dades, considerades necessàries, la Comercialitzadora no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l’usuari.
El no-emplenament per part de l’usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris al formulari de contractació pot impedir que es realitzi la contractació de productes i serveis.

GARANTIA DE LES DADES APORTADES

L’usuari garanteix que les dades que aporta són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
L’usuari es compromet i s’obliga a comunicar de manera immediata al responsable del tractament qualsevol modificació de les dades de caràcter personal a fi que la informació que continguin els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

MESURES ADOPTADES PER PROTEGIR LES VOSTRES DADES

A fi de garantir la seguretat i la confidencialitat de les vostres dades, NEGSA es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, fent-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat. NEGSA ha adoptat nivells de seguretat requerits en matèria de protecció de dades i tenen implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, encara que provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. En tot cas, cal tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

NEGSA us informa que teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

De la mateixa manera, NEGSA us informa que teniu els drets següents sobre les vostres dades de caràcter personal:

NEGSA us informa que teniu dret a accedir a les vostres dades personals i obtenir confirmació sobre com s’estan tractant aquestes dades. Així mateix, teniu dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que hagin estat obtingudes per NEGSA.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas la Comercialitzadora únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de les possibles reclamacions.

Així mateix, també en determinades circumstàncies, us podreu oposar al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat informada per Naturgy. En aquest cas, NEGSA cessarà en el tractament de les dades personals tret que es presentin motius legítims o per garantir l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, podreu sol·licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a vosaltres mateixos o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació contractual formalitzada amb NEGSA.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, us podreu dirigir mitjançant la remissió d’un escrit a l’adreça plaça del Gas, núm. 1 08003 de Barcelona o a l’adreça electrònica dpd-dpo@naturgy.com amb la referència “Sol·licitud protecció de dades”. En el seu exercici, s’exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l’enviament d’una còpia del DNI, NIE, passaport o document equivalent, per les dues cares.

NEGSA us facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

NEGSA us informa que podreu presentar reclamació a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podreu presentar reclamació al delegat de protecció de dades, que resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

 

 

7. Manifestacions i garanties de caràcter general

7.1. La SOCIETAT manifesta i garanteix que el Portal disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària, al dia de la data, per permetre’n l’accés i la utilització. Tanmateix, la SOCIETAT no es responsabilitza per l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari, ni per les conseqüències perjudicials que aquestes puguin produir en els sistemes informàtics de l’Usuari. L’Usuari accepta plenament tot l’anterior i es compromet, de part seva, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els serveis que s’ofereixen a través del Portal. En particular, tot i que no únicament, l’Usuari haurà d’observar les recomanacions de seguretat que es mostren al Portal.

7.2. L’Usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, i pot, no obstant això, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. La SOCIETAT, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud, actualitat ni tampoc l’exhaustivitat dels continguts del Portal. Per això, l’Usuari exonera la SOCIETAT de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o les falses expectatives que el Portal li pogués produir o generar durant la seva navegació per aquest.

7.3. L’usuari garanteix que qualssevol activitats que desenvolupi a través del portal s’adequaran a la llei, a la moral, als bons costums acceptats generalment i a l’ordre públic, i que en cap cas no resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, del Grup, per a la resta d’usuaris del portal o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l’Usuari es compromet a utilitzar els serveis de manera correcta i diligent, així com a abstenir-se d’utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits per aquestes Condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els esmentats serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, els arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels serveis per part de tercers.

7.4. En particular, a títol merament enunciatiu i no limitador, l’Usuari es compromet a no utilitzar els Serveis amb finalitat de (i) suplantar la identitat d’un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes en la normativa nacional i als tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l’honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l’ordre públic; (vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii) transmetre a través del Portal amb frau o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i programari nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d’altres Usuaris o de tercers, així com falsificar l’origen del correu electrònic o d’un altre material contingut en un arxiu que es transmeti a través del Portal. (ix) Emprar la informació continguda al portal amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat i (x) enviar missatges no sol·licitats dirigits a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.

 

8. Limitació de responsabilitat de caràcter general

8.1. La SOCIETAT no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, pel que fa al funcionament del Portal o a la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en aquest en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, la SOCIETAT queda exonerada de prestar qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre d’altres, les garanties implícites d’idoneïtat per a una finalitat determinada. La SOCIETAT no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que es puguin derivar de l’ús d’aquest Portal, inclosos, entre d’altres, els danys directes i indirectes.

8.2. La SOCIETAT no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar de la interrupció del servei per part del Portal, així com de la seva continuïtat. Així mateix, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part de l’Usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que es puguin derivar del seu mal funcionament.

8.3. La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, el contingut i la qualitat dels productes i serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del Portal.

8.4. La SOCIETAT no atorga garanties de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, respecte de la informació que es transmeti, distribueixi, publiqui o emmagatzemi al Portal, ni de la utilització que els usuaris, els seus empleats o tercers en facin. Així mateix, la SOCIETAT no respondrà pel que fa a incapacitat de qualsevol Usuari o de la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un Usuari.

8.5. En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta tan sols respondrà pels danys i perjudicis que hagi causat efectivament i directament, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.
8.6. L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la SOCIETAT pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les Condicions generals.

 

 

9. Vincles o enllaços hipertextuals amb el portal

9.1. Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant, “enllaç”) al portal hauran d’assegurar i comprometre’s al respecte de les regles de la SOCIETAT sobre enllaços a la xarxa. Les regles esmentades consisteixen a (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents a la pàgina inicial del Portal; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la pàgina inicial del Portal; (iii) no realitzar al costat de l’enllaç manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l’adreça URL del Portal, i (v) no establir enllaços amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients. En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al Portal per part d’altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web on s’estableixi l’enllaç, ni molt menys que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web.

9.2. Per la seva part, el Portal pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions que contenen en aquests portals o llocs web a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d’enllaços a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitat merament informativa. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, respecte a: (i) la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s’ofereixin i comercialitzin a través del Portal; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s’ofereixin, comercialitzin, a adquireixin, venguin o deixin a través del Portal; (iii) els preus oferts o pactats pels Usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni del seu bon final; (vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d’ús, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (vii) ni de l’assegurament del lliurament dels productes o prestació dels serveis; (viii) ni de les informacions que puguin intercanviar-se entre ells; (ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que les entitats esmentades requereixin a l’Usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i l’ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a les entitats esmentades amb la finalitat única i exclusiva de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, de conformitat amb el que indica l’Avís obrant al peu del formulari de registre d’Usuari (xi) ni de la publicitat de la qual puguin fer ús els Usuaris, ni de l’ús que els Usuaris puguin fer dels signes distintius d’un tercer o dels seus propis.

9.3. Tots els continguts del portal (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la SOCIETAT o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part d’aquests, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (s’entén com a tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del Portal és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

9.4. Tot el programari utilitzat en el disseny de les pantalles, la navegació i l’ús i desenvolupament del Portal és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

9.5. Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de la SOCIETAT que apareixen al Portal són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, Serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Portal poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris

9.6. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.

9.7. La posada a disposició dels usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al Portal no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació en favor de l’Usuari, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima i concorde amb la naturalesa del Portal.

9.8. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del portal, dels serveis i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es realitzi sense l’autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual de la SOCIETAT, i seran sancionades per la legislació vigent.

 

10. Força major

A l’efecte d’aquestes Condicions generals, s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) tot esdeveniment no culpós impossible de preveure o que, previst o previsible, fos inevitable; (ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web; (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del Portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l’Usuari; (v) les fallades en la transmissió, la difusió, l’emmagatzematge o la posada a disposició a tercers de les bases de dades i altres continguts del Portal i, (vi) els problemes o errors en la recepció, l’obtenció o l’accés al Portal o als serveis per part d’aquests tercers.

 

11. Suspensió de l’accés al portal i dels serveis

11.1. La SOCIETAT s’esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del Portal. No obstant això, qualsevol modalitat d’operació de prova, control i manteniment serà escollida i realitzada lliurement per la SOCIETAT en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans fets servir per dur-la a terme. La SOCIETAT procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar els usuaris mitjançant un anunci al Portal de la realització d’una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar el Portal.

11.2. La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l’accés o utilització del Portal.

11.3. La SOCIETAT podrà suspendre de manera temporal o definitiva els Serveis, sense que això generi cap tipus d’indemnització a favor de l’Usuari, quan es presenti qualsevol de les circumstàncies següents: (i) quan sigui necessari per fer tasques de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels serveis que es presten, dels equips, els sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar els serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels serveis de la SOCIETAT; (iv) quan hi hagi una causa de força major, la SOCIETAT procurarà mantenir informat l’Usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.

 

12. Terminació

El Portal podrà donar per acabades les Condicions generals d’ús sense necessitat de preavís a l’Usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l’Usuari d’alguna activitat il·lícita a través dels Serveis; (ii) l’Usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions generals, i especialment en cas d’ús indegut del codi d’accés, i, en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal, tot això sense perjudici de l’exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

 

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només l’esmentada disposició o part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i subsistirà, en tota la resta, la resta de Condicions generals i es tindrà aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial en aquestes Condicions generals, hagués d’afectar-les de manera integral.

 

14. Llei aplicable i jurisdicció

14.1. Aquestes Condicions generals s’interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

14.2. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, l’accés, la utilització o el contingut de les Condicions generals, seran competents els jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari a Espanya.