Obxectivos de Desevolvemento Sustentable (ODS)

Comprometidos en contribuír activamente á consecución global dos 17 ODS

A nosa estratexia empresarial sostible demostra o noso compromiso coa Axenda 2030

A Organización das Nacións Unidas (ONU) presentou en agosto de 2015 a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, establecendo 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e 169 metas conexas. Aínda que teñen como destinatario principal os gobernos e administracións, recoñécese un rol fundamental ás compañías para o seu cumprimento.

Dende Naturgy, analizamos cada unha destas metas e sumámonos a estes retos universais a través de dúas vías:

 

 

Ademais, no marco do noso Plan de Sostibilidade planificáronse unha serie de accións específicas vinculadas a traballar en liña con algún ou varios dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

Cómo los aplicamos
Cómo contribuimos

164.935 clientes con bono social en 2022

Máis de 3.600 vivendas rehabilitadas dende 2018

30.961 persoas formadas pola Escola de Enerxía dende 2017

Mantemos un compromiso co fin da pobreza, principalmente a través da Fundación Naturgy, que orienta a súa acción social a medidas para axudar a paliar a vulnerabilidade enerxética, mediante a formación e a acción directa con voluntarios e a rehabilitación enerxética de vivendas, todo realizado en colaboración co terceiro sector.

22.533 inspeccións documentadas de seguridade en traballos

100 % investigación dos accidentes e incidentes acontecidos

Contribuímos á consecución deste obxectivo apostando pola seguridade, a saúde e o benestar dos nosos empregados, provedores, contratistas e subcontratistas.

232.445 horas
de formación

35,9 horas
de formación por empregado

97,3%
persoal formado

Un dos nosos obxectivos é desenvolver profesionais que sexan protagonistas do cambio para construír o futuro coa visión de Naturgy, polo que ofrecemos un ámbito de aprendizaxe continua, con metodoloxías, ferramentas e coñecementos que facilitan o crecemento dos nosos profesionais, conectándoos con tendencias, tecnoloxías e mellores prácticas, e impulsando o seu desenvolvemento en habilidades e competencias vinculadas ao noso modelo de liderado.

Por iso, a Universidade Corporativa é unha das pancas de transformación ao servizo das persoas e dos negocios, para contribuír á creación de valor e á consecución dos nosos obxectivos.

Contamos con tres academias que, de xeito complementario, permiten aos nosos equipos facer fronte aos desafíos do presente e do futuro, a través da aprendizaxe continua, o desenvolvemento do rol de liderado e a adopción de novas formas de traballo: Transformational Leadership, Tech Academy e Extended Academy.

Adicionalmente, promovemos a formación e educación da infancia e xuventude, como piares básicos do crecemento e desenvolvemento humanos, en comunidades sen recursos económicos nos países onde desenvolvemos actividades, financiando bolsas a nenos e mozos de escasos recursos económicos e bo historial académico, todo isto a través da asociación de empregados Día Solidario.

33% mulleres / 67% homes

26,2%mulleres
postos directivos

 

É fundamental para nós fomentar a diversidade e igualdade de oportunidades e manter un ámbito de respecto, escoita e diálogo permanente, prestando especial atención á consecución dos obxectivos en materia de xénero e á inclusión das persoas con discapacidade, facendo extensible este último compromiso aos provedores e empresas colaboradoras

Este compromiso confírmase, con visión global, na estratexia de Sostibilidade e de Persoas, así como na Política de Igualdade de Xénero e o Protocolo de Prevención do Acoso laboral.

O noso Plan de Igualdade identifica as fortalezas a manter e mostra as debilidades a corrixir identificadas por un experto externo, que marcan o camiño a seguir, apuntando accións en materia de comunicación e sensibilización, cultura e liderado, desenvolvemento e promoción, retribución, flexibilización e conciliación, selección, prevención do acoso, medición e seguimento.

O noso compromiso coa igualdade foi recoñecido co “Distintivo de Igualdade na Empresa” (DIE) outorgado polo Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade en novembro de 2018, e aínda vixente, en virtude do desenvolvemento de políticas de igualdade de oportunidades, mediante plans de igualdade integrais, medibles e con resultados concretos. Esta certificación é outorgada tras un exhaustivo proceso de verificación das actividades relacionadas coa igualdade, co obxecto de constatar o nivel de excelencia e transversalidade na xestión.

– 15 % auga captada do medio

97% auga utilizada
é auga mariña ou residual

Este aspecto forma parte da Política de Responsabilidade Corporativa e, no que se refire ao consumo de auga, é un dos indicadores clave da nosa xestión responsable do medio ambiente. Neste sentido, realízase unha medición permanente da pegada hídrica das nosas actividades, análise do estrés hídrico ou estudos e proxectos de redución.

40 % capacidade instalada libre de emisións

5.462 MW capacidade instalada en renovables

-24 % redución pegada de carbono total          

Estamos comprometidos co desenvolvemento sostible da sociedade, garantindo a subministración de enerxía competitiva, segura e co máximo respecto ao medio ambiente.

Sempre foi así, pero nestes momentos de especial transcendencia para o sector enerxético, en particular, e para toda a sociedade, en xeral, reforzamos máis, se cabe, o noso compromiso coa loita contra o cambio climático e a protección do medio ambiente, sendo a transición enerxética unha oportunidade única para transformar a compañía e contribuír de xeito firme e sostido á descarbonización da economía.

96,7% contratos indefinidos

82,7% auditorias ESG a proveedores

28.356 millóns euros valor económico xerado a provedores

Desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos a garantir o traballo decente en todas as localizacións onde operamos. Para iso, aplicamos unha Política de Dereitos Humanos na que se recollen, entre outros principios, o de erradicar o traballo infantil, facilitar a liberdade de asociación e ofrecer un emprego digno. Para iso, realízanse avaliacións e auditorías ESG a provedores, foméntanse as compras locais e participamos no Programa de Primeira Exportación.

Ademais, o noso Plan de Igualdade e Diversidade recolle o compromiso coa igualdade e aglutina iniciativas específicas para a xestión de persoas en tres ámbitos de actuación: xénero, discapacidade e idade. Así mesmo, a prevención e seguridade no traballo son aspectos clave na xestión diaria da compañía, as cales se materializan no Plan de Seguridade e Saúde.

Diversidad e igualdad

Es fundamental para nosotros fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades y mantener un entorno de respeto, escucha y diálogo permanente, prestando especial atención a la consecución de los objetivos en materia de género y a la inclusión de las personas con discapacidad, haciendo extensible este último compromiso a los proveedores y empresas colaboradoras.

Promovemos una cultura inclusiva, donde existe conciencia y acción para integrar y conectar la diversidad. Esta visión de interés por las personas orienta en la manera de trabajar y alcanzar los objetivos de la compañía, compartiendo esta visión también con toda la cadena de valor en los diferentes negocios donde operamos.

Este compromiso se confirma, con visión global, en la estrategia de Sostenibilidad y de Personas, así como en la Política de Responsabilidad Corporativa, el Código Ético, la Política de Igualdad de Género, y el Protocolo de Prevención del Acoso laboral.

Compromiso con la igualdad

Nuestro Plan de Igualdad identifica las fortalezas a mantener y muestra las debilidades a corregir identificadas por un experto externo, que marcan el camino a seguir, apuntando acciones en materia de comunicación y sensibilización, cultura y liderazgo, desarrollo y promoción, retribución, flexibilización y conciliación, selección, prevención del acoso, medición y seguimiento.

Nuestro compromiso con la igualdad ha sido reconocido con el “Distintivo de Igualdad en la Empresa” (DIE) otorgado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en noviembre de 2018, y aún vigente, en virtud del desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades, mediante planes de igualdad integrales, medibles y con resultados concretos. Esta certificación es otorgada tras un exhaustivo proceso de verificación de las actividades relacionadas con la igualdad, con el objeto de constatar el nivel de excelencia y transversalidad en la gestión.

Gestión de la diversidad

La gestión en diversidad forma parte de nuestro compromiso con un proyecto empresarial sostenible y que se ve refrendado a través de iniciativas desplegadas en tres ejes de acción: género, discapacidad y edad.

Género: se está avanzando en potenciar el rol activo de la mujer en diferentes espacios de la compañía, consolidando la prioridad del talento directivo femenino dentro del nuevo modelo organizativo, con el objetivo de avanzar en el compromiso de equilibrar el componente de género en la compañía.

Discapacidad: impulsando diversas acciones encaminadas a normalizar la gestión de la diversidad funcional: Plan Familia, Plan Capacitas, Plan Aflora.

Edad: trabajando la diversidad generacional a través de acciones de aceleración del talento joven, monitorización de la movilidad y la promoción.

Protocolos

La creación y activación de un protocolo específico contra el acoso, el protocolo de buenas prácticas en los procesos de selección o la guía de comunicación para los profesionales de negocio que deben intervenir por alguna razón en un proceso de selección, son algunas de las medidas puestas en marcha que han propiciado importantes avances en materia de diversidad e igualdad.

Específicamente, el Protocolo Contra el Acoso establece acciones preventivas para evitar situaciones de acoso que incluyen la comunicación a todos los empleados de la existencia del protocolo, la formación en la materia a toda la plantilla y en especial a empleados con personal a cargo, la obligatoriedad y responsabilidad por parte de cada empleado de establecer sus relaciones desde el respeto y la dignidad, así como la obligación de cada empleado de poner en conocimiento de su superior jerárquico cualquier caso de acoso.

El protocolo ofrece una serie de garantías, como el total anonimato del denunciante, que el proceso será completado en el menor tiempo posible, así como que se podrá solicitar la intervención de los representantes de los trabajadores. De igual forma, se garantiza una audiencia imparcial y tratamiento justo para todos los afectados, no se admitirán represalias, y se protegerá la identidad de los informantes, entre otros.

En otro ámbito de acción, el protocolo de buenas prácticas en procesos de selección tiene por objetivo evitar la discriminación en los procesos de selección, ampliando de esta manera las opciones de empleabilidad.

 

59 millóns euros investimento anual

Mantemos un compromiso coa industria e as súas infraestruturas que se materializa nos diversos proxectos que se impulsan dende o ámbito da innovación.

Esta é unha das nosas pancas claves de crecemento, xa que habilita a incorporación de novas ou mellores prácticas, novos modelos de negocio e tecnoloxías que permiten que a compañía sexa máis eficiente e competitiva. Sempre á vangarda e poñendo o cliente no centro de todo o seu esforzo.

A forma de concibir a innovación permítenos transformar os riscos en oportunidades, como contribución á creación dunha compañía áxil e capaz de vivir con solvencia nun marco de transformación constante.

Fondo solidario de rehabilitación enerxética
1.111 rehabilitacións

Escola de Enerxía
3.942 asistentes

2.943 familias atendidas 

Programas do Plan de vulnerabilidade enerxética

Máis alá das accións levadas a cabo internamente, como a implantación do Código Ético ou o Plan de Igualdade e Diversidade, na compañía levamos a cabo procesos de negociación con sindicatos no ámbito internacional sobre salarios, plans de pensións, implantación de plans de igualdade e condicións laborais. Neste sentido, impúlsanse diversas accións encamiñadas a normalizar a xestión da diversidade funcional: Plan Familia, Plan Capacitas, Plan Aflora.

Adicionalmente, desenvolvemos o Plan de vulnerabilidade enerxética en toda España. O Plan consolidouse como prioridade e eixe troncal das actividades desenvolvidas pola Fundación Naturgy para paliar a situación de vulnerabilidade e pobreza enerxética en España.

Diversidad e igualdad

Es fundamental para nosotros fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades y mantener un entorno de respeto, escucha y diálogo permanente, prestando especial atención a la consecución de los objetivos en materia de género y a la inclusión de las personas con discapacidad, haciendo extensible este último compromiso a los proveedores y empresas colaboradoras.

Promovemos una cultura inclusiva, donde existe conciencia y acción para integrar y conectar la diversidad. Esta visión de interés por las personas orienta en la manera de trabajar y alcanzar los objetivos de la compañía, compartiendo esta visión también con toda la cadena de valor en los diferentes negocios donde operamos.

Este compromiso se confirma, con visión global, en la estrategia de Sostenibilidad y de Personas, así como en la Política de Responsabilidad Corporativa, el Código Ético, la Política de Igualdad de Género, y el Protocolo de Prevención del Acoso laboral.

Compromiso con la igualdad

Nuestro Plan de Igualdad identifica las fortalezas a mantener y muestra las debilidades a corregir identificadas por un experto externo, que marcan el camino a seguir, apuntando acciones en materia de comunicación y sensibilización, cultura y liderazgo, desarrollo y promoción, retribución, flexibilización y conciliación, selección, prevención del acoso, medición y seguimiento.

Nuestro compromiso con la igualdad ha sido reconocido con el “Distintivo de Igualdad en la Empresa” (DIE) otorgado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en noviembre de 2018, y aún vigente, en virtud del desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades, mediante planes de igualdad integrales, medibles y con resultados concretos. Esta certificación es otorgada tras un exhaustivo proceso de verificación de las actividades relacionadas con la igualdad, con el objeto de constatar el nivel de excelencia y transversalidad en la gestión.

Gestión de la diversidad

La gestión en diversidad forma parte de nuestro compromiso con un proyecto empresarial sostenible y que se ve refrendado a través de iniciativas desplegadas en tres ejes de acción: género, discapacidad y edad.

Género: se está avanzando en potenciar el rol activo de la mujer en diferentes espacios de la compañía, consolidando la prioridad del talento directivo femenino dentro del nuevo modelo organizativo, con el objetivo de avanzar en el compromiso de equilibrar el componente de género en la compañía.

Discapacidad: impulsando diversas acciones encaminadas a normalizar la gestión de la diversidad funcional: Plan Familia, Plan Capacitas, Plan Aflora.

Edad: trabajando la diversidad generacional a través de acciones de aceleración del talento joven, monitorización de la movilidad y la promoción.

Protocolos

La creación y activación de un protocolo específico contra el acoso, el protocolo de buenas prácticas en los procesos de selección o la guía de comunicación para los profesionales de negocio que deben intervenir por alguna razón en un proceso de selección, son algunas de las medidas puestas en marcha que han propiciado importantes avances en materia de diversidad e igualdad.

Específicamente, el Protocolo Contra el Acoso establece acciones preventivas para evitar situaciones de acoso que incluyen la comunicación a todos los empleados de la existencia del protocolo, la formación en la materia a toda la plantilla y en especial a empleados con personal a cargo, la obligatoriedad y responsabilidad por parte de cada empleado de establecer sus relaciones desde el respeto y la dignidad, así como la obligación de cada empleado de poner en conocimiento de su superior jerárquico cualquier caso de acoso.

El protocolo ofrece una serie de garantías, como el total anonimato del denunciante, que el proceso será completado en el menor tiempo posible, así como que se podrá solicitar la intervención de los representantes de los trabajadores. De igual forma, se garantiza una audiencia imparcial y tratamiento justo para todos los afectados, no se admitirán represalias, y se protegerá la identidad de los informantes, entre otros.

En otro ámbito de acción, el protocolo de buenas prácticas en procesos de selección tiene por objetivo evitar la discriminación en los procesos de selección, ampliando de esta manera las opciones de empleabilidad.

 

12% incremento investimento e gasto
actuacións ambientais

16,5 % redución pegada de carbono total vs 2021

Desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos a mellorar a eficiencia enerxética e a calidade do aire das cidades, para o que minimizamos o noso impacto ambiental respecto ao uso da auga, o chan e a xeración de residuos e realizamos un exhaustivo control dos nosos riscos ambientais. 

80,4% volume compra provedores locais

6.065 avaliacións provedores

Mantemos un compromiso coa produción e consumo responsable que vai máis alá dos requirimentos legais, xa que levamos a cabo accións de redución de consumo de recursos, auga e enerxía. Tamén realizamos un labor educativo cos nosos grupos de interese, como formación ambiental aos empregados e sensibilización de provedores e clientes neste aspecto.

Ao mesmo tempo desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos coa sostibilidade na nosa cadea de subministración. Ademais de potenciar a adxudicación de compras a provedores locais, promovemos o cumprimento dos códigos éticos e políticas da compañía ao longo da cadea de subministración, e incorporamos criterios de sostibilidade na avaliación e xestión de provedores, máis alá do cumprimento normativo.

350 proxectos de biodiversidade

-24 % redución pegada de carbono total

Inxección de 0,22 TWh de gas renovable na rede distribución en España

Política de Responsabilidade Corporativa e a Política de Medio Ambiente que emana dela asumen voluntariamente o compromiso de ser un actor clave na transición enerxética cara a un modelo de economía circular, baixo en carbono e dixital, traballando en catro eixes ambientais estratéxicos: Goberno e xestión ambiental, Cambio climático e transición enerxética, Economía circular e ecoeficiencia, e Capital natural e biodiversidade.

Sen deterioración de masas de auga nin biodiversidade

2% consumo do total auga captada

Na xestión de verteduras, realízanse estudos da calidade da auga procedente das centrais térmicas unha vez depurada e os resultados destas análises garanten que a compañía non xera impactos significativos nos ecosistemas acuáticos. Así mesmo, dende a compañía establecemos alianzas con terceiros, especialmente con organizacións conservacionistas e organismos públicos, para levar a cabo actuacións nesta materia, entre outras, a limpeza de zonas costeiras e protección de especies mariñas.  

350 proxectos de biodiversidade

14 accións voluntariado ambiental

50 ha. actuacións de restauración ambiental

Levamos a cabo actuacións para a protección e conservación de especies e espazos naturais máis alá dos requirimentos legais, estudos de diagnóstico na contorna das súas instalacións e actividades de educación e concienciación a grupos de interese, que forman parte do Plan de Biodiversidade.

Ademais, dende a Fundación Naturgy realízanse accións de voluntariado ambiental corporativo para fomentar entre os empregados e as súas familias unha actitude positiva na conservación da biodiversidade. Realizáronse dúas xornadas presenciais de voluntariado ambiental en senllos espazos naturais.

Como exemplo, UFD, distribuidora eléctrica do Grupo Naturgy, realizou unha iniciativa pioneira que utiliza solucións baseadas na natureza para controlar a vexetación nas zonas situadas baixo os tendidos eléctricos en colaboración co Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE). A redución da vexetación baixo as liñas eléctricas é necesaria para garantir a seguridade e realízase habitualmente mediante medios mecánicos. O proxecto realizado ha consistido en innovar, substituíndo o emprego de maquinaria por gando autóctono, con menor impacto no medio ambiente e impulsando o pastoreo tradicional e o desenvolvemento rural. Está a traballarse en implantar esta medida noutras xeografías.

En relación coa integridade e a transparencia, desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos coa integridade, a responsabilidade, a transparencia e a non-violencia. Para iso, os mecanismos internos dos que dispoñemos son o Código Ético e Código Ético do provedor, Modelo de Prevención Penal, Política de atencións empresariais, Política Anticorrupción, Medidas de prevención do branqueo de capitais e Política de Dereitos Humanos, ademais da formación a empregados nestas materias, o protocolo fronte ao acoso laboral, sexual e por razón de sexo e a canle de denuncias do Código Ético.

FTSE4Good

Renovación do liderado entre as empresas máis sostibles do sector Utilities

Carbon Disclosure Project (CDP)

Líder mundial pola nosa acción fronte ao cambio climático e duodécima ocasión na que a puntuación nos coloca entre o grupo de líderes mundiais pola nosa acción en favor do clima. Ademais, fomos recoñecidos cun nivel de “Dirección” pola xestión dos recursos hídricos

Euronext
Vigeo

Continuamos formando parte das variantes de Euronext Vigeo, Europe 120 e Eurozone 120, a partir da avaliación realizada pola axencia cada dous anos

Sustainalytics

Mantemos un perfil de risco baixo fronte ás 712 utilities avaliadas e fomos recoñecidos co distintivo ESG Industry Top-Rated

MSCI

Fomos avaliados en 2022 por esta axencia de rating na que conseguimos de novo a máxima valoración (AAA)

ISS ESG

Mantémonos dentro do 10% de empresas do sector con mellor valoración

Ecovadis

Valorado coa medalla de platino o noso desempeño en materia social, medioambiental e de bo goberno por parte deste provedor mundial de cualificación de sostibilidade empresarial

S&P Global

Membros do Sustainability Yearbook 2023

Sellos y reconocimientos

EFR global

Desde 2013 somos la primera compañía en todo el mundo en obtener el Certificado efr global, que reconoce los logros alcanzados en el equilibrio de la vida personal y profesional de nuestros empleados, posibilitando su desarrollo humano y social.

Top employer

Continuamos integrando el grupo de las compañías líderes en España por las buenas condiciones y ambiente que ofrecen a sus empleados y por su especial compromiso e interés por las personas y su desarrollo.

Distintivo Igualdad en la Empresa (DIE)

Obtenido en reconocimiento al desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades, mediante planes de igualdad integrales, medibles y con resultados concretos.

Merco Talento

En 2021 nos hemos posicionado en el lugar 26 del ranking general de Merco Talento España, mejorando nueve posiciones respecto a la valoración del año anterior. Asimismo, nos volvimos a situar entre las tres primeras empresas del sector energía y gas en España.

Bequal

Reconocimiento a la gestión de excelencia en materia de diversidad en capacidades diferentes. 

Premios

Platts Global Energy Awards

En la edición de 2021, Naturgy ha sido reconocida como compañía energética del año, por su transformación cultural y de negocio, y su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, como CEO del año, por su visión estratégica, liderazgo, integridad y la capacidad de mejora continua, así como la demostración de claridad de visión, juicio y motivación para transformar organizaciones.

 

Consideramos imprescindibles as alianzas para fomentar o desenvolvemento. Mantemos un compromiso de colaboración coa sociedade que vai máis alá da actividade empresarial e que se concreta nun amplo labor de patrocinio e mecenado. Os recursos destinados a programas culturais, sociais, de enerxía e medioambientais céntranse naqueles proxectos que xeran un maior valor para a sociedade, á vez que permiten reforzar o compromiso adoptado pola compañía para integrarse, de xeito positivo, en cada comunidade e país onde desenvolvemos a actividade de negocio.

Formamos parte do Consello de Mecenado do Liceo, colaborando, deste xeito, coas iniciativas que reverten no fomento da cultura e a ópera.

Coa cultura

Colaboramos cos fins fundacionais do Teatro Real orientados á programación e xestión de actividades musicais, líricas e coreográficas.

Colaboramos co MNAC na promoción e difusión da historia da arte catalá.

Co medio ambiente e sustentabilidade

Forética ten a misión de fomentar a integración dos aspectos sociais, ambientais e de bo goberno na estratexia e xestión de empresas e organizacións. Cun obxectivo: alcanzar un futuro sostible

Organización dedicada ao mantemento e desenvolvemento dos traballos que se realizan en ámbitos tan diferentes como a recuperación e rehabilitación de fauna, a cría en catividade de especies ameazadas, a conservación de espazos naturais e a educación e sensibilización ambiental.

Entidade que traballa na restauración e conservación dos ecosistemas, transferindo o coñecemento académico a proxectos operativos co máximo rendemento social.

Colaboramos con Bosquia co obxectivo de coidar e protexer os nosos bosques.

Coa investigación e o talento

Patrocinamos os Premios da Enerxía na categoría “Utilización Eficiente da Enerxía”.

Plataforma de comunicación creada co obxectivo de conectar a directivas e empresarias de todos os sectores e rangos profesionais, para fomentar e contribuír nos hábitos saudables da muller na empresa.

Coa formación

A nosa compañía forma parte do padroado da Fundación cuxos obxectivos son a promoción da educación e a formación de mozos.

A fundación potencia a actividade docente e a investigación en áreas de ciencia e química, e administración de empresas. Colaboramos con 2 bolsas.

Colaboramos co Energy Club, unha entidade que promove actividades para a educación e a análise do sector da enerxía mediante conferencias como o Global Energy Day.

*Os datos incluídos en cada un dos ODS (a excepción do ODS 1) están referidos a 31/12/2021

Información de interese

Informes de

Sustentabilidade

Informe de

Biodiversidade

Iniciativas en 

Biodiversidade

Plan de

Vulnerabilidade