Coa sociedade

O noso compromiso coa sociedade vai máis alá da nosa actividade empresarial

Estamos comprometidos co desenvolvemento económico e social das rexións nas que desenvolvemos as nosas actividades

Como empresa comprometida coa sociedade e provedora dun ben básico como é a enerxía, o noso compromiso coa sociedade pasa por ofrecer unha subministración de calidade e continua, así como por entender, contribuír a afrontar e solucionar retos asociados ao acceso á enerxía, como os que afectan os colectivos vulnerables; ou a minimizar os efectos que a transición enerxética ten nalgúns territorios a través das iniciativas de transición xusta. Na abordaxe destes retos, o papel da Fundación Naturgy é clave.

Así mesmo, o diálogo fluído e permanente coa sociedade permítenos coñecer as expectativas e os intereses das comunidades locais, facilitando a súa implicación e participación e, deste xeito, aseguramos a súa aceptación na contorna e a colaboración con todos os axentes.

A través da nosa actividade empresarial e de accións de patrocinio, mantemos un compromiso de colaboración permanente coa sociedade e destinamos recursos a programas culturais, sociais, de sostibilidade e medio ambiente.

Liñas prioritarias

Principios

Fundación Naturgy

Fundación Naturgy é unha institución sen ánimo de lucro creada en 1992 por Naturgy, cunha vocación de formación e sensibilización da sociedade en materia de sostibilidade, enerxía e medio ambiente.

Desenvolve programas sociais para paliar a vulnerabilidade enerxética e impulsa actividades técnicas, formativas e divulgativas para comprender os retos ambientais do planeta e mover a sociedade á acción.

Vulnerabilidade enerxética

Sensibles aos problemas da sociedade actual, dispoñemos de programas para combater unha realidade social que cada día afecta un colectivo máis amplo da sociedade: a pobreza enerxética. E, para iso, emprendemos medidas con especial incidencia nos colectivos vulnerables, que se enmarcan dentro do noso Plan de vulnerabilidade.

Orientamos a nosa acción social a medidas para axudar a paliar a vulnerabilidade enerxética, mediante a formación e a acción directa con voluntarios e a rehabilitación enerxética de vivendas, en colaboración co Terceiro Sector.

Relación coas comunidades

A nosa Política de Dereitos Humanos recolle o respecto ás comunidades e a mellora das súas condicións de vida. O seu cumprimento require a avaliación do impacto social das nosas actividades e a definición de iniciativas e programas que xestionen os impactos sociais identificados nas comunidades que a rodean.

Para isto, dispoñemos dun Modelo de Relacionamento Social (MRS) que procura a integración da xestión social como unha disciplina máis en todo o ciclo de vida dos proxectos de xeración, e apóiase na aplicación de ferramentas metodolóxicas con foco transversal na comunicación, escoita activa e o arraigamento.

Principios na nosa relación coas comunidades

 

O Modelo de Relacionamento Social está baseado nos seguintes principios de relación coas comunidades:

 

Somos un máis no territorio, recoñecemos, respectamos e protexemos os valores e idiosincrasias locais.

Comunicámonos de igual a igual: propiciamos unha comunicación temperá e transparente e abrimos canles accesibles de escoita activa.

Xeramos valor compartido: impulsamos accións que melloren a calidade de vida do seu ámbito.

Ofrecemos oportunidades: somos un motor de desenvolvemento no territorio, e panca de apoio ao emprego local e a formación no sector.

Voluntariado corporativo

Estruturamos o Programa de voluntariado corporativo en tres dimensións: enerxético, social e ambiental. Ao longo de 2022, 646 empregados de España, México, Panamá, Brasil Arxentina e República Dominicana, destinaron, xunto cos seus acompañantes, máis de 13.783 horas ao voluntariado corporativo.

No ámbito global, leváronse a cabo 66 iniciativas de carácter puntual, temporal ou continuo, 28 accións de voluntariado social, 14 accións de voluntariado ambiental e 241 accións de voluntariado enerxético coa participación de 2.156 voluntarios. Os beneficiarios atendidos acadaron os 15.143 en 2022.

Voluntariado ambiental
Voluntariado enerxético
Día solidario

Comunidade e patrocinio

Mantemos un compromiso de colaboración coa sociedade que vai máis alá da nosa actividade empresarial, con recursos destinados a programas culturais, sociais, de sostibilidade e medio ambiente.