Emprego

O noso obxectivo é manter o emprego nas zonas con instalacións desmanteladas

Transición laboral e reactivación económica

Mantemos intacto o noso compromiso co territorio e coas bisbarras afectadas polo peche das instalacións, e baixo este encádrase a sinatura, en abril do 2020, cos Ministerios para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico e o de Traballo e Economía Social e os sindicatos, do Acordo por unha Transición Enerxética Xusta para as centrais térmicas en peche. Este acordo recolle o compromiso das partes para acompañar a transición laboral e a reactivación económica das zonas afectadas polo peche das centrais térmicas.

Compromiso público en materia de diálogo social

O Acordo por unha Transición Enerxética Xusta representa o compromiso público, en materia de diálogo social cos traballadores, da Administración Xeral do Estado e a propia empresa no ámbito do peche das centrais térmicas de carbón e a súa repercusión no emprego, a industria e os territorios.

  • A decisión de peche comunicouse aos órganos de representación dos traballadores, explicando en detalle as razóns que levaban á toma da decisión e analizando as diferentes actuacións que se poñían á disposición do persoal de cada centro de traballo.

  • Tras isto e inmediatamente, comunicouse de forma directa a todo o persoal nos propios centros.

  • Nestas reunións trasladouse que o equipo de Persoas realizaría entrevistas individuais para buscar conxuntamente a mellor solución atendendo ás circunstancias persoais e profesionais de cada empregado.
  • Habilitáronse opcións preferenciais de vacantes para formular recolocacións profesionais buscando minimizar no posible o impacto de cambio de centro de traballo, aproveitando ao máximo os medios que a empresa pon á disposición e a flexibilidade das unidades e equipos.
  • En relación coas empresas contratistas, e en liña coa progresiva e visible redución da actividade produtiva, fóronse axeitando as necesidades ata chegar á situación de peche. Informouse das datas consideradas asociadas ao proceso, así como das opcións de potencial continuidade nas diferentes actividades de desmantelamento.

O peche da tecnoloxía de carbón foi coincidente no tempo co crecemento nas tecnoloxías renovables, co obxectivo non só de substituír o 100% da potencia instalada en carbón, senón de superala amplamente.

Para a recolocación das persoas afectadas:

  • Empregáronse as canles habituais de mobilidade interna seguindo o principio de equidade. En paralelo, mantivéronse conversas a título individual con todos os empregados afectados.
  • Aplicáronse as máximas medidas de flexibilidade na saída e incorporación ás posicións de destino co fin de facilitar a transición orixe-destino.
  • Respecto dos empregados de terceiros, a comunicación estableceuse coas empresas contratistas informando dos pasos para dar e das canles para solicitar emprego nos labores de desmantelamento. Foron estas canles as que aseguraron a igualdade de oportunidades a partir da identificación da tipoloxía de perfís por parte das empresas adxudicatarias dos traballos de desmantelamento en cada un dos centros de traballo.

Estratexia transición xusta

No marco da Estratexia de Transición Xusta, impulsada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e da Alianza pola Formación Profesional do Ministerio de Educación e Formación Profesional, a Fundación Naturgy impulsou unha liña de accións formativas no ámbito da enerxía que ten como obxectivo actualizar contidos curriculares co fin de axeitalos ás necesidades reais das empresas e da sociedade, e así formar, capacitar e recoñecer profesionais para mellorar as súas competencias e favorecer a empregabilidade, dando resposta ás necesidades dun sector de futuro, como é o da enerxía.

Este programa ten unha actuación específica nas zonas afectadas polo peche de centrais térmicas e o proceso de descarbonización da economía en España, grazas, entre outros, aos acordos que se están a establecer coas respectivas consellarías de Educación das comunidades autónomas de Asturias, Castela e León e Galicia.

No Programa de Formación Profesional para a Empregabilidade, a Fundación Naturgy imparte formacións dirixidas a docentes, estudantes de ciclos formativos e a desempregados e empregados do sector. Estas formacións, certificadas, nalgúns casos, polas respectivas administracións en materia de educación, versan sobre edificación e rehabilitación sostible e eficiente, o gas renovable, o gas natural vehicular, a asesoría enerxética en ámbitos vulnerables e a dixitalización de redes eléctricas.

Mediante a transmisión de coñecementos técnicos actualizados vinculados á eficiencia enerxética, as enerxías renovables e as novas tecnoloxías enerxéticas, a Fundación Naturgy quere contribuír ao desenvolvemento do sector, fomentando a formación en ocupacións emerxentes, a reciclaxe e a inserción laboral. Ata a data foron máis de 10.000 beneficiarios a ámbito global.

O Programa de Formación para a Empregabilidade da Fundación Naturgy forma parte da Alianza pola FP, impulsada polo Ministerio de Educación e Formación Profesional. Así mesmo, trátase dunha formación que, grazas ao convenio establecido, obterá o recoñecemento do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), que o toma como referencia para a actualización permanente do seu catálogo de especialidades formativas no ámbito da enerxía, a sostibilidade e o medio ambiente co fin de dar resposta ás demandas de sectores e ocupacións emerxentes.

A Fundación Naturgy forma parte dun equipo de traballo para as certificacións profesionais e cursos de especialización. Reúnense periodicamente con representantes do INCUAL (Instituto Nacional de Cualificacións) e a Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación da FP.

As accións formativas puxéronse en marcha a través das consellarías e bases de datos propias, e foron notificadas a sindicatos e ao Instituto de Transición Xusta.

Na definición dos traballos de desmantelamento, en todos os casos e para todas as centrais, consideráronse prioritarias as medidas medioambientais e os procedementos de seguridade para levar a cabo o desmantelamento de forma axeitada e sen afectar a terceiros nin á contorna.

  • Os edificios e instalacións das centrais presentan diferentes tipos e combinacións de elementos estruturais, polo que na metodoloxía de desmontaxe e demolición se está a empregar unha mestura de procedementos, tanto manuais como mecánicos, e nalgúns casos combinados, coa utilización de explosivos mediante a execución de voaduras controladas.

  • A seguridade considérase un elemento básico nos desmantelamentos das centrais, onde se aplican os principios de seguridade da compañía.

35% de emprego local sobre un total de 60 persoas contratadas

33% de emprego local sobre un total de 90 persoas contratadas

30% de emprego local sobre un total de 30 persoas contratadas