Cadena de subministrament responsable

Assegurem els principis d'actuació de sostenibilitat del Grup en els processos de compra i contractació

Promovem la gestió de la cadena de subministrament responsable, especialment, en les matèries ambientals, socials i de bon govern, garantint, entre altres, el comportament ètic i els drets humans i laborals, la transparència, l’oportunitat plena i justa, el respecte pels interessos de les parts interessades, el respecte pel principi de legalitat i les normes internacionals de comportament, l’enfocament a les necessitats, la integració i la millora contínua.

Establim mecanismes objectius i imparcials d’avaluació i selecció de proveïdors, vetllant perquè la cadena de subministrament compleixi amb els principis que estableix el Codi Ètic del Proveïdor, al qual han d’adherir-se tots els proveïdors i el contingut dels quals emana del Codi Ètic de Naturgy, de la Política de Drets Humans, de la Política de Seguretat i Salut, de la Política Anticorrupció, així com dels principis de bon govern internacionalment reconeguts.

Valors que transmetem als nostres proveïdors

Transparència

Garantim l’equitat, la independència i la lliure competència.

 
 
Integritat

Ens comprometem a actuar amb honestedat, rectitud, dignitat i ètica.

 
Sostenibilitat

Desenvolupem els nostres negocis amb un horitzó estratègic que transcendeix l’interès econòmic immediat i contribuïm al desenvolupament econòmic, mediambiental i social.

Resultats

Elaborem plans, fixem objectius i prenem decisions en funció dels objectius de la nostra visió i n’assegurem el compliment.

 

Principis d’actuació responsable

Estendre la cultura de la companyia a la cadena de subministrament, transmetent l’objectiu d’excel·lència en el servei i els principis d’actuació responsable de la companyia, i fomentant la incorporació de criteris de sostenibilitat en la seva gestió diària, principalment mitjançant la realització d’auditories en l’àmbit de medi ambient, social i govern.
Promoure el compliment dels codis i les polítiques de la companyia en la cadena de subministrament, especialment en l’àmbit de drets humans, l’ètica i la seguretat i la salut.

Fomentar la contractació de proveïdors del país o regió on la companyia desenvolupa les seves activitats, donant suport a la generació d’impacte social positiu i impulsant pràctiques que afavoreixin la traçabilitat i el comerç just de les matèries primeres des de l’origen.

Fases del procés de gestió de la cadena de subministrament

Model contractual

Condicions contractuals unificades i universals per a tot l’àmbit d’actuació de la societat.

Codi ètic aplicable als processos d’adquisició, recollit en el Codi Ètic del Proveïdor, basat en els principis de transparència, traçabilitat, auditabilitat i equitat.

Procés de classificació

Classificació dels proveïdors en funció de la categoria de compra que poden subministrar i del nivell de risc que implica aquest subministrament. El resultat d’aquest procés és l’arbre de proveïdors que agrupa els aptes per poder participar en les diferents licitacions segons els nivells de risc d’aquestes.

Procés d'homologació

Els processos que requereixen homologació es determinen d’acord amb factors de risc de Qualitat, Seguretat i Salut, Medi Ambient, Social i de Govern i Operatiu, per assegurar que els proveïdors compleixin els requisits sol·licitats.

Compliment contractual i gestió documental

Seguiment i control de la documentació requerida a proveïdors adjudicataris en el desenvolupament dels serveis.

Valoració de l'acompliment

Seguiment i anàlisi de l’acompliment dels proveïdors adjudicataris des de diferents punts de vista, per obtenir-ne una valoració objectiva que es pugui utilitzar per a processos de licitació posteriors i accions de millora i desenvolupament de proveïdors.

Desenvolupament de proveïdors

Establir relacions estratègiques que facilitin oportunitats de col·laboració i millora en els productes i serveis subministrats.

Indicadors de la cadena de subministrament