Cadea de subministración responsable

Aseguramos os principios de actuación de sustentabilidade do Grupo nos procesos de compra e contratación

Promovemos a xestión da cadea de subministración responsable, en especial, nas materias ambientais, sociais e de bo goberno, garantindo, entre outros, o comportamento ético e os dereitos humanos e laborais, a transparencia, a oportunidade plena e xusta, o respecto polos intereses das partes interesadas, o respecto polo principio de legalidade e as normas internacionais de comportamento, o enfoque ás necesidades, a integración e a mellora continua.

Establecemos mecanismos obxectivos e imparciais de avaliación e selección de provedores, velando porque a cadea de subministración cumpra cos principios que establece o Código Ético do Provedor, ao que deben adherirse todos os provedores e cuxo contido emana do Código Ético de Naturgy, da Política de Dereitos Humanos, da Política de Seguridade e Saúde, da Política Anticorrupción, así como dos principios de bo goberno internacionalmente recoñecidos.

Valores que transmitimos aos nosos provedores

Transparencia

Garantimos a equidade, independencia e a libre competencia.

Integridade

Comprometémonos a actuar con honestidade, rectitude, dignidade e ética.

Sostibilidade

Desenvolvemos os nosos negocios cun horizonte estratéxico que transcende os intereses económicos inmediatos, o que contribúe ao desenvolvemento económico, medioambiental e social.

Resultados

Elaboramos plans, fixamos obxectivos e tomamos decisións en función dos obxectivos da nosa visión, ademais de asegurar o seu cumprimento.

 

Principios de actuación responsable

Estender a cultura da empresa á cadea de subministración, transmitindo o obxectivo de excelencia no servizo e os principios de actuación responsable da compañía, e fomentando a incorporación de criterios de sostibilidade na súa xestión diaria, principalmente mediante a realización de auditorías no ámbito do Medio Ambiente, Social e Goberno.
Promover o cumprimento dos códigos e políticas da empresa na cadea de subministración, especialmente no ámbito dos dereitos humanos, a ética e a seguridade e saúde.
Fomentar a contratación de provedores do país ou rexión onde a compañía desenvolve as súas actividades, apoiando a xeración de impacto social positivo e impulsar prácticas que favorezan a trazabilidade e o comercio xusto das materias primas dende a orixe.
 
 

Fases del proceso de gestión de la cadena de suministro

Modelo contractual

Condicións contractuais unificadas e universais para todo o ámbito de actuación da sociedade.

Código ético aplicable aos procesos de adquisición, recollido no Código Ético do Provedor, baseado nos principios de transparencia, trazabilidade, auditabilidade e equidade.

Proceso de clasificación

Clasificación dos provedores en función da categoría de compra que poden subministrar e do nivel de risco que implica esa subministración. O resultado deste proceso é a árbore de provedores que agrupa os aptos para poder participar nas distintas licitacións segundo os niveis de risco destas.

Proceso de homologación

Os procesos que precisan homologación determínanse de acordo a factores de risco de Calidade, Seguridade e Saúde, Ambiente, Social e de Goberno e Operativo, para asegurar que os provedores cumpren cos requisitos solicitados.

Cumprimento contractual e xestión documental

Seguimento e control da documentación requirida a provedores adxudicatarios no desenvolvemento dos servizos.

Valoración do desempeño

Seguimento e análisie do desempeño dos provedores adxudicatarios dende distintos puntos de vista, para obter unha valoración obxectiva destes que poida ser empregada para posteriores procesos de licitación e accións de mellora e desenvolvemento de provedores.

Desenvolvemento de proveedores

Establecer relacións estratéxicas que faciliten oportunidades de colaboración e mellora nos produtos e servizos subministrados.

Indicadores da cadea de subministración