Interès per les persones

Promovem les oportunitats, la igualtat i la gestió del talent divers com a eines d’excel·lència i compromís social

Fomentem un entorn de treball de qualitat i segur, prioritzant el desenvolupament personal i professional dels nostres treballadors. En línia amb aquesta visió, el 98,7% dels nostres contractes són de caràcter indefinit. Així mateix, promovem un entorn de treball basat en el respecte, el diàleg, la valoració de la diversitat i, per descomptat, d’un comportament responsable. Al nostre Codi ètic s’estableixen les pautes que han de presidir el comportament ètic dels nostres empleats en el seu acompliment diari i, específicament, respecte a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d’interès.

Som EFR Global

El compromís amb la conciliació entre vida familiar i laboral es tradueix concretament en el desplegament de 22 mesures d’aplicació global, i de més de 400 mesures locals (amb aplicació particular entre els diferents països on opera la companyia) integrades en cinc grups d’actuació i definides per la Norma 1000/23 efr global: qualitat en l’ocupació, flexibilitat temporal i espacial, suport a la família dels empleats, suport a l’entorn personal i professional i igualtat d’oportunitats.

Naturgy és la primera companyia que ha obtingut la certificació Global efr (empresa familiarment responsable) atorgada el 2013 per la Fundació Masfamilia, després de seguir una auditoria exhaustiva d’AENOR. El que acredita aquesta certificació és l’existència d’una cultura basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutu de Naturgy amb els seus professionals, per promoure opcions que els permetin desenvolupar-se tant en l’àmbit personal com en el professional, sempre dins del marc dels objectius de negoci.

En el conveni col·lectiu de Naturgy 2021-2024 es reflecteix aquest compromís a través de la implantació de mesures que impulsen molt significativament la conciliació esmentada, així com la corresponsabilitat entre homes i dones. Aquestes mesures també estan orientades a assolir una igualtat real i efectiva entre homes i dones.

  • Flexibilitat en l’hora d’entrada i sortida, així com en el període d’interrupció per al dinar.
  • Jornada continuada durant el període comprès entre juny i setembre (quatre mesos) i tots els divendres de l’any.
  • Permisos retribuïts més extensos per matrimoni, malaltia i defunció de familiars.
  • Permisos retribuïts no previstos en la legislació, com el de separació o divorci, matrimoni de fills o permisos per a futures mares a partir de la setmana 38 de gestació.
  • Possibilitat de gaudi dels permisos retribuïts no necessàriament en dies consecutius.
  • Reduccions de jornada per motius personals en supòsits diferents dels legals.
  • Possibilitat d’acumulació de lactància.
  • Adaptació de la jornada setmanal en una hora, com a mesura per potenciar la conciliació.
  • Treball remot.

Compromisos i principis d’actuació responsable amb els empleats

Talent

Apliquem les millors pràctiques en la identificació, la captació i la fidelització del talent necessari per al desenvolupament dels negocis, i assegurem els principis d’equitat i no-discriminació

Desenvolupament

Afavorim el desenvolupament professional de les persones dins del nostre model de gestió del talent i assegurem la disposició dels mitjans, els programes i les eines necessaris per potenciar les seves habilitats i competències.

Entorn de treball

Promovem un entorn de treball motivador que asseguri el reconeixement intern de la cultura de l’esforç, l’autonomia necessària per poder crear, desenvolupar i innovar, i un marc de compensació total en concordança.

Flexibilitat

Assegurem la implantació efectiva de mecanismes de flexibilitat que facilitin l’equilibri entre la vida professional i personal i que afavoreixin el desenvolupament humà i social de les persones.

Diversitat i igualtat

Fomentem la diversitat i la igualtat d’oportunitats en un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, amb especial atenció a la inclusió de la discapacitat.

Comunicació

Promovem una interlocució constant entre la companyia i els representants socials que permeti la retroalimentació en la presa de decisions.