Interese polas persoas

Promovemos as oportunidades, a igualdade e a xestión do talento diverso como ferramentas de excelencia e compromiso social

Fomentamos un ámbito de traballo de calidade e seguro, primando o desenvolvemento persoal e profesional dos nosos empregados. De acordo con esta visión, o 98,7% dos nosos contratos son de carácter indefinido. Así mesmo, promovemos un ámbito de traballo baseado no respecto, o diálogo, a valoración da diversidade e, por suposto, dun comportamento responsable. O noso Código Ético establece as directrices que deben rexer a conduta ética de todos os nosos empregados durante o seu traballo diario, en particular no que se refire ás cuestións relacionadas coas relacións e interaccións mantidas con todos os grupos de interese.

Somos EFR Global

O compromiso coa conciliación entre vida familiar e laboral tradúcese concretamente no despregamento de 22 medidas de aplicación global e de máis de 400 medidas locais (con aplicación particular entre os diferentes países onde opera a compañía) integradas en cinco grupos de actuación e definidos pola Norma 1000/23 efr global: calidade no emprego, flexibilidade temporal e espacial, apoio á familia dos empregados, apoio ao ámbito persoal e profesional, e igualdade de oportunidades

Naturgy é a primeira compañía en obter a Certificación Global efr (empresa familiarmente responsable) outorgada en 2013 pola Fundación Másfamilia, tras a realización dunha exhaustiva auditoría de AENOR. O que acredita esta certificación é a existencia dunha cultura baseada na flexibilidade, o respecto e o compromiso mutuo de Naturgy cos seus profesionais para xerar opcións que lles permitan desenvolverse tanto no persoal coma no profesional, sempre no marco dos obxectivos de negocio.

No Convenio Colectivo de Naturgy 2021-2024, reflíctese este compromiso a través da implantación de medidas que impulsan, de forma moi significativa, a citada conciliación, así como a corresponsabilidade entre homes e mulleres. Estas medidas están orientadas tamén a alcanzar unha real e efectiva igualdade entre homes e mulleres.

  • Flexibilidade na hora de entrada e saída, así como no período de interrupción para a comida.
  • Xornada continuada durante o período comprendido entre xuño e setembro (catro meses) e todos os venres do ano.
  • Permisos retribuídos máis extensos por matrimonio, enfermidade e falecemento de familiares.
  • Permisos retribuídos non considerados na lexislación, como o de separación ou divorcio, matrimonio de fillos ou os permisos para futuras nais a partir da semana 38 de xestación.
  • Posibilidade de gozo dos permisos retribuídos non necesariamente en días consecutivos.
  • Reducións de xornada por motivos persoais en supostos distintos aos legais.
  • Posibilidade de acumulación de lactación.
  • Adaptación da xornada semanal nunha hora, como medida para potenciar a conciliación.
  • Traballo en remoto.

Compromisos e principios de actuación responsable cos empregados

Talento

Aplicamos as mellores prácticas na identificación, captación e fidelización do talento necesario para o desenvolvemento dos negocios, asegurando os principios de equidade e non discriminación.

Desenvolvemento

Favorecemos o desenvolvemento profesional das persoas dentro do modelo de xestión do talento, e aseguramos a posta á disposición dos medios, programas e ferramentas necesarias para potenciar as súas habilidades e competencias.

Ámbito de traballo

Promovemos unha contorna de traballo motivadora que asegure o recoñecemento interno da cultura do esforzoa autonomía necesaria para poder crear, desenvolver e innovar, ademais dun marco de compensación total en concordancia.

Flexibilidade

Aseguramos a implantación efectiva de mecanismos de flexibilidade que faciliten o equilibrio entre vida profesional e persoal e favorezan o desenvolvemento humano e social das persoas.

Diversidade e igualdade

Fomentamos a diversidade e a igualdade de oportunidades nun ámbito de respecto, escoita e diálogo permanente, con especial atención á inclusión da discapacidade.

Comunicación

Promovemos unha interlocución constante entre a compañía e os representantes sociais que permita a retroalimentación na toma de decisións.