Compromís amb els resultats

Apostem per un model de negoci sòlid i sostenible amb una estricta política financera per a crear valor a llarg termini

En un entorn desafiador, actuem amb l’objectiu de mantenir un perfil financer i de negoci sòlid i sostenible. El nostre model de negoci està compromès amb la sostenibilitat, busca un equilibri entre les activitats regulades i les no regulades i segueix una política financera estricta. Els nostres accionistes i inversors constitueixen un dels nostres principals grups d’interès. Per això, gestionar adequadament els riscos i desenvolupar un model de negoci sòlid que garanteixi la sostenibilitat i la creació de valor a llarg termini són els aspectes clau del negoci.

Principis d’actuació responsable amb els accionistes i inversors

Treballar per obtenir una rendibilitat sostinguda adequada als recursos invertits.

Promoure una assignació i gestió eficient dels recursos dins del marc de la millora contínua dels processos.
Garantir que la presa de decisions considera els nivells i llindars de risc aprovats.
Continuar incorporant aspectes de sostenibilitat en la relació amb els inversors.