Indicadores de biodiversidade

INDICADORES 2022Emprazamentos (instalacións puntuais)puntuales)Redes de electricidade e gas
( insfraestruturas lineais)
Nº emprazamentosÁreas (hectáreas)Nº emprazamentosÁreas (hectáreas)
Total: número total de emprazamentos e área total utilizada para actividades operativas.92226.120n.a.283.242
Avaliación de impactos sobre a biodiversidade: número e superficie dos emprazamentos utilizados para actividades operativas onde se realizou avaliación de impactos sobre a biodiversidade no últimos cinco anos.92226.120n.a.283.242
Exposición: número e superficie dos emprazamentos avaliados que se localizan preto de zonas de elevado valor de biodiversidade.25020.925n.a.34.380
Xestión: número e superficie dos emprazamentos que se localizan preto de zonas de elevado valor de biodiversidade que contan con plans de manexo da biodiversidade.25020.925n.a.34.380

Nota 1: para a determinación das superficies das redes de electricidade e gas, que son infraestruturas lineais, non só se consideraron os seus límites físicos, senón un “buffer” de influencia. Polo tanto, a superficie reflectida na táboa é significativamente maior que a ocupación real do terreo, xa que os gasodutos están enterrados e a ocupación das liñas eléctricas se limita á superficie dos apoios.

Nota 2: dentro das colocacións inclúense 72 centrais hidroeléctricas, todas elas cunha antigüidade superior aos 10 anos. Estas instalacións ocupan unha superficie total de 21 765 ha. Destas centrais, 34 sitúanse dentro ou preto de espazos protexidos de alto valor en biodiversidade, ocupando unha superficie de 19 511 ha Se non se considerasen estas instalacións, o número e a superficie total de colocacións (instalacións puntuais) sería de 851 e 4279 h, sendo o número e superficie localizados preto ou dentro de zonas de elevado valor de biodiversidade de 249 e 1629 ha.

Nota 3: outra consideración a ter en conta é que dentro das 72 centrais hidroeléctricas de Naturgy, hai 25 centrais hidroeléctricas en España, situadas dentro ou preto de espazos protexidos de elevado valor de biodiversidade, que foron construídas despois de 1910 e antes de que existisen os réximes de protección ambiental destas áreas. Moitos destes encoros creados polas centrais hidroeléctricas, constitúen hoxe espazos acuáticos naturais de gran valor natural e en biodiversidade, que motivaron que posteriormente se lle outorgase protección ambiental á zona. A superficie destas 25 centrais hidroeléctricas é de 19 374 ha.  De non considerarse estas 26 plantas, o número de instalacións situadas dentro ou preto de zonas de alto valor de biodiversidade sería de 224, que ocuparían unha superficie de 6.747 ha.

Outras consideracións de interese:

Para determinar as instalacións situadas adxacentes aos espazos naturais protexidos de elevado valor de biodiversidade, tívose en conta non só as súas limitacións físicas senón tamén unha “buffer” de influencia segundo o tipo de instalación. Clasifícanse como interiores aquelas instalacións cuxa superficie estea situada, total ou parcialmente, en terreos que conten cun nivel de protección; os que se sitúan dentro do radio que afecta o espazo protexido considéranse adxacentes, e aqueles cuxa superficie non está dentro dunha área protexida e non dentro do radio clasificáronse como exteriores.

É importante destacar que todas estas instalacións e redes están certificadas en ISO 14001 e contan con plans de xestión ambiental e da biodiversidade que son auditados anualmente.

En todos os casos, a empresa cumpre coas esixencias impostas polas autoridades ambientais para minimizar os posibles efectos negativos que as instalacións puidesen ter sobre as especies e hábitats circundantes. Ademais dos Estudos de Impacto Ambiental obrigatorios e os Plans de Vixilancia Ambiental, a empresa adoita realizar accións voluntarias que van máis alá do estritamente establecido pola lexislación ambiental. Realízanse estudos ambientais e arqueolóxicos previos baseados no principio de precaución, en todos os proxectos que o requiran, co fin de elixir a mellor alternativa para reducir os impactos negativos de todo o ciclo de vida. Ademais, dende a etapa de construción ata o desmantelamento, establécense medidas para mitigar os impactos que provocan as instalacións sobre o medio natural e o patrimonio cultural, particularmente no que se refire ás situadas na área de influencia de alto valor ambiental e áreas protexidas, e realízase un seguimento do estado ambiental e ecolóxico do ámbito. Naqueles casos nos que un impacto non pode evitarse por completo, impleméntanse medidas de mitigación e restauración e, finalmente, tómanse as medidas compensatorias necesarias para os impactos residuais. Ademais, a empresa aplica estritos procedementos de control de operación e xestión de riscos (plans de emerxencia ambiental, simulacros etc.) para previr incidentes antes de que acontezan, ou minimizar calquera dano.

Unha das ferramentas utilizadas especificamente na xestión e seguimento da biodiversidade é o sistema de información xeográfica, que o grupo desenvolveu internamente. Este sistema utilízase para localizar áreas naturais e especies protexidas, as instalacións do grupo e as iniciativas que se levan a cabo para protexer e mellorar o capital natural.