Indicadors de biodiversitat

INDICADORS 2022Emplaçaments (instal·lacions puntuals)Xarxes d'electricitat i gas (insfraestructuras lineals)
Núm. emplaçamentsÀrees (hectàrees)Núm. emplaçamentsÀrees (hectàrees)
Total: nombre total d'emplaçaments i àrea total utilitzada per a activitats operatives.92226.120n.a.283.242
Avaluació d'impactes sobre la biodiversitat: número i superfície dels emplaçaments utilitzats per a activitats operatives on s'ha realitzat avaluació d'impactes sobre la biodiversitat en els últims cinc anys.92226.120n.a.283.242
Exposició: número i superfície dels emplaçaments avaluats que es localitzen prop de zones d'elevat valor de biodiversitat.25020.925n.a.34.380
Gestió: número i superfície dels emplaçaments que es localitzen prop de zones d'elevat valor de biodiversitat que compten amb plans de maneig de la biodiversitat.25020.925n.a.34.380

Nota 1: per determinar les superfícies de les xarxes d’electricitat i gas, que són infraestructures lineals, no només s’han considerat els seus límits físics, sinó també una “buffer” d’influència. Per tant, la superfície que es reflecteix en la taula és significativament més gran que l’ocupació real del terreny, ja que els gasoductes estan enterrats i l’ocupació de les línies elèctriques es limita a la superfície dels suports.

Nota 2: dins dels emplaçaments s’inclouen 72 centrals hidroelèctriques, totes amb més de 10 anys d’antiguitat. Aquestes instal·lacions ocupen una superfície total de 21.765 ha. D’aquestes, 34 se situen dins o a prop d’espais protegits d’alt valor en biodiversitat, i la superfície ocupada és de 19.511 ha. Si no es consideressin aquestes instal·lacions, el nombre d’emplaçaments i la superfície total d’aquests (instal·lacions puntuals) seria de 851 i 4.279 h, en què el nombre i la superfície localitzats a prop o dins de zones d’elevat valor de biodiversitat seria de 249 i 1.629 ha.

Nota 3: una altra consideració que cal tenir en compte és que dins de les 72 centrals hidroelèctriques de Naturgy, hi ha 25 centrals hidroelèctriques a Espanya situades dins o a prop d’espais protegits d’elevat valor de biodiversitat, que van ser construïdes després del 1910 i abans que existissin els règims de protecció ambiental d’aquestes àrees. Molts d’aquests embassaments creats per les centrals hidroelèctriques constitueixen avui espais aquàtics naturals de gran valor natural i en biodiversitat, que han motivat que posteriorment s’hagi atorgat protecció ambiental a la zona. La superfície d’aquestes 25 centrals hidroelèctriques és de 19.374 ha. Sinó es consideressinn aquestes 26 centrals el nombre d’instal·lacions situades dins o prop de zones d’elevat valor de biodiversitat seria de 224, que ocuparien una superfície de 6.747 ha.

Altres consideracions d’interès:

Per determinar les instal·lacions ubicades adjacents als espais naturals protegits d’elevat valor de biodiversitat, s’han tingut en compte no només les seves limitacions físiques sinó també una “buffer” d’influència segons la classe d’instal·lació. Es classifiquen com a interiors les instal·lacions la superfície de les quals estigui ubicada, totalment o parcialment, en terrenys que tinguin un nivell de protecció; les que se situen dins del radi que afecta l’espai protegit es consideren adjacents, i les instal·lacions la superfície de les quals no és dins una àrea protegida ni dins del radi s’han classificat com a exteriors.

És important destacar que totes les instal·lacions i xarxes estan certificades en ISO 14001 i disposen de plans de gestió ambiental i de la biodiversitat, que són auditats anualment.

En tots els casos, l’empresa compleix les exigències imposades per les autoritats ambientals per minimitzar els possibles efectes negatius que les instal·lacions poguessin tenir sobre les espècies i els hàbitats circumdants. A més dels estudis d’impacte ambiental obligatoris i els plans de vigilància ambiental, l’empresa acostuma a fer accions voluntàries que van més enllà del que està estrictament establert per la legislació ambiental. S’efectuen estudis ambientals i arqueològics previs basats en el principi de precaució, en tots els projectes que ho requereixin, a fi de triar la millor alternativa per reduir els impactes negatius de tot el cicle de vida. A més, des de l’etapa de construcció fins al desmantellament, s’estableixen mesures per mitigar els impactes que provoquen les instal·lacions sobre el medi natural i el patrimoni cultural, particularment pel que fa a les ubicades en l’àrea d’influència d’alt valor ambiental i àrees protegides, i es du a terme un seguiment de l’estat ambiental i ecològic de l’entorn. En els casos en què no es pot evitar completament un impacte, s’implementen mesures de mitigació i restauració i, finalment, es prenen les mesures compensatòries necessàries per als impactes residuals. A més a més, l’empresa aplica estrictes procediments de control d’operació i gestió de riscos (plans d’emergència ambiental, simulacres, etc.) per prevenir incidents abans que passin o minimitzar qualsevol dany.

Una de les eines emprades específicament en la gestió i el seguiment de la biodiversitat és el sistema d’informació geogràfica, que el grup ha desenvolupat internament. Aquest sistema s’utilitza per localitzar àrees naturals i espècies protegides, les instal·lacions del grup i les iniciatives que es duen a terme per protegir i millorar el capital natural.