Código ético do provedor

Pautas de conducta

Asume o compromiso de actuar de acordo coa lexislación vixente, co Sistema Normativo interno establecido coas prácticas éticas internacionalmente aceptadas, con respecto aos dereitos humanos e as liberdades, e asegúrase de que os seus provedores asuman estritamente este compromiso.

Rexeita calquera conduta dos seus empregados e provedores que poida xerar un ámbito intimidatorio ou ofensivo cos dereitos das persoas.

Promove o desenvolvemento profesional e persoal de todos os seus colaboradores, asegurando a igualdade de oportunidades a través das súas políticas de actuación.

Os provedores, contratistas e colaboradores externos de Naturgy remunerarán os seus empregados dun xeito digno.

Pon á disposición dos seus empregados e provedores que así o requiran os recursos e medios para o desempeño da súa actividade profesional, así como a súa protección e salvagarda.

Declárase contrario a influír sobre a vontade de persoas alleas á compañía para obter algún beneficio, nin permite que outras entidades poidan utilizar esas prácticas cos seus empregados.

Establece políticas para previr e evitar na realización de pagamentos irregulares ou branqueo de capitais de orixe ilícita e espera que os seus provedores cumpran con estas políticas.

Os provedores, contratistas e colaboradores externos de Naturgy deben poñer o máximo coidado en preservar a imaxe e reputación da compañía nas súas actuacións profesionais.

Considera que a relación cos seus colaboradores debe basearse na lealdade que nace duns intereses comúns.

Declara a veracidade da información como principio básico nas súas actuacións e as dos seus provedores.

Asume, lidera e impulsa o compromiso coa calidade, asegurando que a política de calidade sexa practicada por todos os seus provedores.

Impulsa a adopción de políticas de seguridade e saúde no traballo, adopta as medidas preventivas establecidas na lexislación vixente de cada país e vela en todo momento polo cumprimento normativo nesta materia. Así mesmo, impulsa e incentiva a aplicación destas políticas por parte das empresas colaboradoras e provedores cos que opera.

Ten definida unha política e implantado un sistema de xestión medioambiental. Os provedores, contratistas e colaboradores externos cumprirán coa devandita política e estándares ambientais establecidos por Naturgy.

Ao longo de toda a súa cadea de valor, asegura e mellora a calidade e a seguridade dos produtos entregados polos provedores.

Ver o documento completo