Codi ètic del proveïdor

Pautes de conducta

Assumeix el compromís d’actuar d’acord amb la legislació vigent, amb el sistema normatiu intern establert amb les pràctiques ètiques internacionalment acceptades respecte als drets humans i les llibertats i s’assegura que els seus proveïdors assumeixin estrictament aquest compromís.

Rebutja qualsevol conducta dels seus empleats i proveïdors que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.

Promou el desenvolupament professional i personal de tots els col·laboradors, i assegura la igualtat d’oportunitats a través de les seves polítiques d’actuació.

Els proveïdors, contractistes i col·laboradors externs de Naturgy remuneraran els seus empleats d’una manera digna.

Posa a disposició dels seus empleats i proveïdors que així ho requereixin els recursos i els mitjans per a l’acompliment de la seva activitat professional, i també la seva protecció i salvaguarda.

Es declara contrari a influir sobre la voluntat de persones alienes a la companyia per obtenir algun benefici, i no permet que altres entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb els seus empleats.

Estableix polítiques per prevenir i evitar la realització de pagaments irregulars o el blanqueig de capitals d’origen il·lícit i espera que els seus proveïdors compleixin aquestes polítiques.

Els proveïdors, contractistes i col·laboradors externs de Naturgy han de posar la màxima cura en preservar la imatge i la reputació de la companyia en les seves actuacions professionals.

Considera que la relació amb els seus col·laboradors s’ha de basar en la lleialtat que neix d’uns interessos comuns.

Declara la veracitat de la informació com a principi bàsic en les seves actuacions i les dels seus proveïdors.

Assumeix, lidera i impulsa el compromís amb la qualitat, assegurant que la política de qualitat sigui practicada per tots els seus proveïdors.

Impulsa l’adopció de polítiques de seguretat i salut a la feina, adopta les mesures preventives establertes en la legislació vigent de cada país i vetlla en tot moment pel compliment normatiu en aquesta matèria. Així mateix, impulsa i incentiva l’aplicació d’aquestes polítiques per part de les empreses col·laboradores i proveïdors amb els que opera.​

Té definida una política i implantat un sistema de gestió mediambiental. Els proveïdors, contractistes i col.laboradors externs han de complir aquesta política i els estàndards mediambientals establerts per Naturgy.​

Al llarg de tota la seva cadena de valor, assegura i millora la qualitat i la seguretat dels productes lliurats pels proveïdors.

Vegeu el document complet