Naturgy presenta en Londres o seu Plan Estratéxico a 2022 centrado na creación de valor

  • A compañía enerxética fíxase dous obxectivos financeiros para o 2022: alcanzar un EBITDA de 5.000 millóns e un beneficio neto de 1.800 millóns de euros.
  • Naturgy mellora substancialmente a remuneración ao accionista aumentando o seu dividendo por acción a 1,3 euros por acción en 2018, un 30% máis que en 2017. Ademais comprométese a aumentar o dividendo por acción un mínimo dun 5% anual a partir de 2018, alcanzando os 1,59 euros por acción en 2022.
  • A compañía completa a súa proposta de remuneración ao accionista coa recompra de accións propias (share buy back) de ata un total acumulado de 2.000 millóns de euros no período, que se produciría en caso de non realizar investimentos inorgánicos, sempre suxeitos a que cumpran os criterios mínimos de retorno do investimento.
  • De acordo cos cambios acontecidos no ámbito e consistente coas hipóteses e bases do novo plan estratéxico, a compañía revisa o valor dos seus activos que se traduce nun axuste non recorrente por importe de 4.900 millóns de euros, antes de impostos, de aplicación no primeiro semestre do ano 2018. Este axuste non ten impacto ningún na remuneración ao accionista e a partir de 2019 terá un efecto positivo nos resultados do grupo.
  • A compañía ten previsto investir 8.400 millóns de euros durante o período 2018-2022, dos cales 5.300 millóns destinados a investimentos de crecemento e foron identificados, aumentado así a proporción de investimentos dedicados ao crecemento que representan máis do 60% do total do período.
  • Naturgy presenta un novo e ambicioso plan de eficiencias e comprométese a unha redución de gastos operativos anuais de 500 millóns de euros en 2022, mellorando así notablemente a súa rendibilidade.

Naturgy presentou ao mercado, hoxe en Londres, o seu Plan Estratéxico para o período 2018-2022 no que o grupo presenta un sólido posicionamento no novo ámbito da transición enerxética global. Deste modo, a compañía está firmemente convencida de que o gas e as renovables terán un papel moi relevante na transición enerxética, que lle permitirán poñer en valor o seu liderado no negocio do gas, así como a súa forte aposta de crecemento en enerxías renovables. Ademais, os activos de infraestruturas da compañía xogarán tamén un papel clave nos próximos anos, apoiando unha maior electrificación así como a maior penetración do gas nos países onde opera.

Ante s investidores, o presidente Francisco Reynés quixo remarcar “a importancia de todos os eixes de cambio que contribuirán a transformar a compañía nos próximos anos, para converternos nun player internacional centrado na creación de valor. Este plan que lles presentamos hoxe busca investir e facer crecer Naturgy, pero sempre con estrita disciplina, ganando tamaño só se creamos valor para os accionistas e cumprimos os parámetros de rendibilidade, calidade de servizo e seguridade que nos marcamos. O noso obxectivo é o valor para todos os nosos stakeholders, non o tamaño”.

Ante máis de 200 investidores internacionais, a alta dirección de Naturgy analizou os principais obxectivos da compañía a 2022: un EBITDA de 5.000 millóns de euros, un beneficio neto de 1.800 millóns así como un free cash flow medio anual de 1.800 millóns. Todos coincidiron en cualificar que o plan é “realista, ambicioso e que todos están comprometidos en alcanzar o obxectivo principal, que é aproveitar o posicionamento actual da compañía, para maximizar as oportunidades de crecemento industrial e, así, dotar dunha alta visibilidade á remuneración ao accionista, cunha política crecente e sostible”.

“Queremos que os accionistas vexan un equipo comprometido coa creación de valor da empresa a través dos seus propios obxectivos” sinalaron durante a presentación ao mercado.

Investimentos e perfil de negocio

Naturgy ten previsto investir 8.400 millóns de euros durante os próximos cinco anos, dos que 5.300 millóns se dedicarán a crecemento, con especial énfase nos negocios de Gas e Electricidade (36%), así como en Infraestruturas Latinoamérica (27%), entre outras rexións.

A organización aplicará, como avanzou o presidente aos investidores, “unha estrita disciplina financeira para maximizar a creación de valor e un crecemento rendible naqueles mercados nos que estea presente”.

Nos próximos anos, a compañía enerxética buscará posicionarse en países que fomenten seguridade xurídica, así como o seu propio desenvolvemento económico en ámbitos macroeconómicos estables, que permitan garantir un crecemento constante que contribúa á xeración de valor e rendibilidade dos negocios e a empresa. A compañía espera que o mercado español represente un máximo do 40% do negocio da compañía en 2022, fronte a outros mercados internacionais.

Así mesmo, Naturgy traballará para equilibrar o peso dos seus negocios no seu mix de actividades e poñerá maior ambición en aumentar a contribución das actividades reguladas e un perfil máis eléctrico. Cara o futuro a compañía espera que polo menos o 70% do seu negocio estea ligado a actividades infraestruturas reguladas e a metade ao negocio eléctrico. O peso da actividade de servizos tamén se espera que se incremente ata representar aproximadamente un 10%, reforzando a súa vocación de compromiso co cliente.

Obxectivos financeiros e plan de eficiencias

A compañía enerxética fíxase como obxectivo alcanzar un EBITDA de 5.000 millóns e un beneficio neto de 1.800 millóns de euros no ano 2022.

A compañía simplifica o seu goberno corporativo para axilizar a toma de decisións e redeseña a súa estrutura organizativa dando maior autonomía e responsabilidade a cada un dos negocios.

As liñas estratéxicas financeiras centraranse na redución do Opex, a optimización do Capex así como nunha estrita disciplina de investimento, potenciando o desenvolvemento orgánico. “Non se descarta – sinalou o presidente – que se estuden posibilidades que poidan xurdir de crecemento inorgánico, sempre que cumpran os criterios mínimos de investimento, aínda que en todo caso os seus impactos financeiros non forman parte do plan”.

Dentro do Plan Estratéxico 2018-2022, a compañía manterá a optimización dos negocios con novas medidas de eficiencia que comprometen unha redución de gastos operativos anuais de 500 millóns de euros en 2022. As devanditas eficiencias estarán centradas na análise daquelas actividades non core da compañía, como xa vén facendo nos últimos meses, así como na asignación das funcións operativas en cada unha das unidades de negocio correspondentes e na mellora daquelas cuxo desenvolvemento permanecerá na compañía, todo iso apoiado polos procesos de dixitalización que xa se están a implantar.

A previsión da compañía é reducir unha media anual de 200 millóns o Capex da compañía fronte ao período 2015-2017, se ben aumentado o peso os investimentos de crecemento orgánico respecto aos anos anteriores. Así, un 63% dos investimentos destinaranse ao crecemento no período 2018-2022. “Estamos dispostos a transformar a compañía focalizando todos os esforzos na creación de valor para os nosos negocios, os nosos accionistas e os nosos clientes”, remarcou Francisco Reynés.

Por outro lado, Naturgy levará a cabo unha optimización da estrutura de capital situando un nivel óptimo de débeda nas súas unidades de negocio. Deste modo, e nun ámbito de previsible suba de tipos de xuro, a compañía enerxética espera manter os niveis do custo da débeda en liña cos actuais (3,5%) mentres que a débeda neta seguiría estable no ámbito dos 16.400 millóns de euros.

Por último, Naturgy explicou hoxe ao mercado que, en sintonía co novo ámbito macroeconómico, as perspectivas dos principais indicadores do sector enerxético e as hipóteses consideradas no plan aprobado onte no Consello de Administración, revisou o valor dos seus activos, o que se traduce nun axuste por 4.900 millóns de euros antes de impostos, de aplicación no primeiro semestre do 2018.

Este axuste de valor, que se concentra maioritariamente nos activos de xeración eléctrica convencional en España, non ten impacto ningún na remuneración ao accionista do período, e a partir de 2019 terá un efecto positivo nos resultados do grupo.

Remuneración atractiva e estable

Tal e como explicou aos investidores Francisco Reynés, a compañía aumentará o dividendo a cargo dos resultados de 2018 un 30% ata os 1,30 euros por acción.

De acordo ao Plan Estratéxico 2018-2022, Naturgy comprométese cos seus accionistas a incrementar o dividendo, en efectivo, un mínimo dun 5% anual ata finalizar o período e a executar tres pagamentos por dividendo. Así o dividendo pagarase: i) ao finalizar o primeiro semestre (20% do importe total do dividendo), ii) ao peche do terceiro trimestre (35%) e iii) unha vez celebrada a Xunta Xeral de Accionistas (45% restante).

Para reforzar a nova política de retribución ao accionista, e en caso de non materializar investimentos inorgánicos que cumpran os criterios mínimos de investimento establecidos, a compañía podería destinar un máximo de 2.000 millóns de euros no período a unha recompra de accións propias (share buy back).

“Estamos convencidos de que se trata dunha proposta moi atractiva e competitiva da retribución ao accionista, e é sinal inequívoco do noso compromiso crecente cos accionistas”, sinalou Francisco Reynés. 

Compromiso da dirección

A compañía traballa dende hai algúns meses na simplificación da súa estrutura societaria, así como dos seus órganos de goberno e na organización. A principios deste mes de xuño, Naturgy definiu unha nova estrutura organizativa coa que se reforzaron e simplificaron as áreas de negocio, así como as corporativas. A nova xestión da compañía dota ás unidades de negocio de plena responsabilidade no seu ámbito de actuación, ao tempo que se adecúa a organización ás necesidades da compañía.

No novo Plan Estratéxico 2018-2022 figura o compromiso do equipo directivo e de xestión con este. Así, a remuneración destes equipos irá ligada a partir de agora ao cumprimento das liñas estratéxicas e á evolución do prezo da acción, aliñando así os intereses do equipo xestor co dos accionistas para a consecución do plan.

Imagen
Compartir