Naturgy presenta a Londres el seu Pla estratègic a 2022, centrat en la creació de valor

  • La companyia energètica es fixa dos objectius financers per al 2022: assolir un EBITDA de  5.000 milions i un benefici net de 1.800 milions d’euros.
  • Naturgy millora substancialment la remuneració a l’accionista augmentant el seu dividend per acció a 1,3 euros per acció el 2018, un 30% més que el 2017. A més, es compromet a augmentar el dividend per acció un mínim d’un 5% anual a partir del 2018, i assolir els 1,59 euros per acció el 2022.
  • La companyia completa la seva proposta de remuneració a l’accionista amb la recompra d’accions pròpies (share buy back) de fins a un total acumulat de 2.000 milions d’euros en el període, que es produiria en cas de no realitzar inversions inorgàniques, sempre subjectes al fet que compleixin els criteris mínims de retorn de la inversió.
  • D’acord amb els canvis esdevinguts en l’entorn i consistent amb les hipòtesis i bases del nou pla estratègic, la companyia revisa el valor dels seus actius, que es tradueix en un ajustament no recurrent per import de 4.900 milions d’euros, abans d’impostos, d’aplicació en el primer semestre de l’any 2018. Aquest ajustament no té cap impacte en la remuneració a l’accionista, i a partir de 2019 tindrà un efecte positiu en els resultats del grup.
  • La companyia té previst invertir 8.400 milions d’euros durant el període 2018-2022, dels quals 5.300 milions s’han destinat a inversions de creixement i han estat identificats, la qual cosa ha augmentat la proporció d’inversions dedicades al creixement, que representen més del 60% del total del període.
  • Naturgy presenta un nou i ambiciós pla d’eficiències i es compromet a una reducció de despeses operatives anuals de 500 milions d’euros el 2022, la qual cosa milloraria notablement la seva rendibilitat.

Naturgy ha presentat al mercat, avui a Londres, el seu Pla estratègic per al període 2018-2022, en què el grup presenta un sòlid posicionament en el nou entorn de la transició energètica global. D’aquesta manera, la companyia està fermament convençuda que el gas i les renovables tindran un paper molt rellevant en la transició energètica, que li permetran posar de relleu el seu lideratge en el negoci del gas, així com la seva forta aposta de creixement en energies renovables. A més, els actius d’infraestructures de la companyia tindran també un paper clau en els propers anys, donant suport a una electrificació més important així com a la penetració més important del gas en els països on opera.

Davant dels inversors, el president, Francisco Reynés, va voler remarcar “la importància de tots els eixos de canvi que contribuiran a transformar la companyia en els propers anys, per convertir-nos en un player internacional centrat en la creació de valor. Aquest pla que els presentem avui cerca invertir i fer créixer Naturgy, però sempre amb estricta disciplina, guanyant en mida només si creem valor per als accionistes i complim els paràmetres de rendibilitat, qualitat de servei i seguretat que ens hem marcat. El nostre objectiu és el valor per a tots els nostres stakeholders, no la mida”.

Davant de més de 200 inversors internacionals, l’alta direcció de Naturgy va desglossar els principals objectius de la companyia a 2022: un EBITDA de 5.000 milions d’euros, un benefici net de 1.800 milions, així com un free cash flow mitjà anual de 1.800 milions. Tots van coincidir a qualificar que el pla és “realista, ambiciós i que tots estan compromesos a assolir l’objectiu principal, que és aprofitar el posicionament actual de la companyia, per maximitzar les oportunitats de creixement industrial i, així, dotar d’una alta visibilitat la remuneració a l’accionista, amb una política creixent i sostenible”.

“Volem que els accionistes vegin un equip compromès amb la creació de valor de l’empresa a través dels seus propis objectius”, van assenyalar durant la presentació al mercat.

Inversions i perfil de negoci

Naturgy té previst invertir 8.400 milions d’euros durant els propers cinc anys, dels quals 5.300 milions es dedicaran a creixement, amb especial èmfasi en els negocis de Gas i Electricitat (36%), així com en Infraestructures Llatinoamèrica (27%), entre altres regions.

L’organització aplicarà, tal com va avançar el president als inversors, “una estricta disciplina financera per maximitzar la creació de valor i un creixement rendible en aquells mercats en els quals sigui present”.

En els propers anys, la companyia energètica buscarà posicionar-se en països que fomentin seguretat jurídica, així com el seu propi desenvolupament econòmic en entorns macroeconòmics estables, que permetin garantir un creixement constant que contribueixi a la generació de valor i rendibilitat dels negocis i l’empresa. La companyia espera que el mercat espanyol representi un màxim del 40% del negoci de la companyia el 2022, davant d’altres mercats internacionals.

Així mateix, Naturgy treballarà per equilibrar el pes dels seus negocis en el seu mix d’activitats i posarà més ambició a augmentar la contribució de les activitats regulades i un perfil més elèctric. En el futur, la companyia espera que almenys el 70% del seu negoci estigui lligat a activitats amb infraestructures regulades i la meitat al negoci elèctric. El pes de l’activitat de serveis també s’espera que s’incrementi fins a representar aproximadament un 10%, reforçant la seva vocació de compromís amb el client.

Objectius financers i pla d’eficiències

La companyia energètica es fixa com a objectiu assolir un EBITDA de 5.000 milions i un benefici net de 1.800 milions d’euros l’any 2022.

La companyia simplifica el seu govern corporatiu per agilitzar la presa de decisions i redissenya la seva estructura organitzativa donant més autonomia i responsabilitat a cadascun dels negocis.

Les línies estratègiques financeres se centraran en la reducció de l’Opex, l’optimització del Capex així com en una estricta disciplina d’inversió, potenciant el desenvolupament orgànic. “No es descarta —ha assenyalat el president— que s’estudiïn possibilitats que puguin sorgir de creixement inorgànic, sempre que compleixin els criteris mínims d’inversió, encara que en tot cas els seus impactes financers no formen part del pla”.

Dins del Pla estratègic 2018-2022, la companyia mantindrà l’optimització dels negocis amb noves mesures d’eficiència que comprometen una reducció de despeses operatives anuals de 500 milions d’euros el 2022. Les eficiències esmentades estaran centrades en l’anàlisi d’aquelles activitats non core de la companyia, com ja ha estat fent en els últims mesos, així com en l’assignació de les funcions operatives en cada una de les unitats de negoci corresponents i en la millora d’aquelles el desenvolupament de les quals romandrà en la companyia, tot això avalat pels processos de digitalització que ja s’estan implantant.

La previsió de la companyia és reduir una mitjana anual de 200 milions el Capex de la companyia vs. el període 2015-2017, però augmentant el pes de les inversions de creixement orgànic respecte als anys anteriors. Així, un 63% de les inversions es destinaran al creixement en el període 2018-2022. “Estem disposats a transformar la companyia focalitzant tots els esforços en la creació de valor per als nostres negocis, els nostres accionistes i els nostres clients”, ha remarcat Francisco Reynés.

D’altra banda, Naturgy durà a terme una optimització de l’estructura de capital situant un nivell òptim de deute en les seves unitats de negoci. D’aquesta manera, i en un entorn de previsible pujada de tipus d’interès, la companyia energètica espera mantenir els nivells del cost del deute en línia amb els actuals (3,5%) mentre que el deute net continuaria estable en l’entorn dels 16.400 milions d’euros.

Finalment, Naturgy ha explicat avui el mercat que, en sintonia amb el nou entorn macroeconòmic, les perspectives dels principals indicadors del sector energètic i les hipòtesis previstes en el pla aprovat ahir en el Consell d’Administració, ha revisat el valor dels seus actius, la qual cosa es tradueix en un ajustament per 4.900 milions d’euros abans d’impostos, d’aplicació en el primer semestre del 2018.

Aquest ajustament de valor, que es concentra majoritàriament en els actius de generació elèctrica convencional a Espanya, no té cap impacte en la remuneració a l’accionista del període, i a partir del 2019 tindrà un efecte positiu en els resultats del grup.

Remuneració atractiva i estable

Tal com va explicar als inversors Francisco Reynés, la companyia augmentarà el dividend a càrrec dels resultats de 2018 un 30% fins als 1,30 euros per acció.

D’acord al Pla estratègic 2018-2022, Naturgy es compromet amb els seus accionistes a incrementar el dividend, en efectiu, un mínim d’un 5% anual fins a finalitzar el període i a executar tres pagaments per dividend. Així, el dividend es pagarà: i) en acabar el primer semestre (20% de l’import total del dividend), ii) al tancament del tercer trimestre (35%) i iii) una vegada celebrada la Junta General d’Accionistes (45% restant).

Per reforçar la nova política de retribució a l’accionista, i en cas de no materialitzar inversions inorgàniques que compleixin els criteris mínims d’inversió establerts, la companyia podria destinar un màxim de 2.000 milions d’euros en el període a una recompra d’accions pròpies (share buy back).

“Estem convençuts que es tracta d’una proposta molt atractiva i competitiva de la retribució a l’accionista, i és senyal inequívoc del nostre compromís creixent amb els accionistes”, ha assenyalat Francisco Reynés. 

Compromís de la direcció

La companyia treballa des de fa alguns mesos en la simplificació de la seva estructura societària, així com dels seus òrgans de govern i en l’organització. A començaments d’aquest mes de juny, Naturgy va definir una nova estructura organitzativa amb la qual es van reforçar i es van simplificar les àrees de negoci, així com les àrees corporatives. La nova gestió de la companyia dota les unitats de negoci de plena responsabilitat en el seu àmbit d’actuació, al mateix temps que s’adequa l’organització a les necessitats de la companyia.

En el nou Pla estratègic 2018-2022 figura el compromís de l’equip directiu i de gestió amb aquest pla. Així, la remuneració d’aquests equips anirà lligada, a partir d’ara, al compliment de les línies estratègiques i a l’evolució del preu de l’acció, alineant així els interessos de l’equip gestor amb els dels accionistes per a la consecució del pla.

Imagen
Compartir