Gas Natural Fenosa e o Concello de Madrid xuntan esforzos para axudar aos colectivos máis vulnerables

    • A sinatura deste convenio marco abre unha liña de colaboración entre as dúas institucións que lles permitirá desenvolver proxectos para combater a pobreza enerxética das familias en situación de maior vulnerabilidade social.

 

    • O acordo impulsará, xunto á Axencia para o Emprego, un programa de formación específica en materia de rehabilitación de vivendas da Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Madrid (EMVS), dirixida a grupos de profesionais do sector da construción que se encontren en situación de desemprego.

 

    • Ademais ambas as dúas entidades levarán a cabo campañas de sensibilización e respecto do medio ambiente para concienciar sobre o uso responsable dos recursos enerxéticos.
El director de la Fundación GAS NATURAL FENOSA, Martí Solà, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y concejala del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.
El director de la Fundación GAS NATURAL FENOSA, Martí Solà, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y concejala del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

A Área de Equidade, Dereitos Sociais e Emprego do Concello de Madrid e a Fundación GAS NATURAL FENOSA asinaron hoxe un convenio de colaboración cuxo obxectivo é establecer o marco xeral para a realización de actuacións conxuntas para combater a pobreza enerxética das familias e fomentar a formación e rehabilitación de vivendas de poboación en situación de vulnerabilidade. A primeira tenente de alcalde do Concello de Madrid e concelleira da Área de Equidade, Dereitos Sociais e Emprego, Marta Higueras, e o director da Fundación GAS NATURAL FENOSA, Martí Solà, asinaron hoxe o acordo na sede da EMVS.

O acordo entre ambas as dúas entidades optimizará as infraestruturas, recursos materiais e humanos con que contan o Concello de Madrid e a Fundación GAS NATURAL FENOSA para desenvolver actuacións específicas e, en especial, en materia de formación e inserción laboral de persoas con dificultades de acceso ao mercado laboral. Entre as accións a desenvolver destacan aquelas relacionadas coa eficiencia enerxética e rehabilitación de vivendas de poboación vulnerable.

Segundo declaracións de Marta Higueras, primeira tenente alcalde do Concello de Madrid e concelleira da Área de Equidade, Dereitos Sociais e Emprego, “este convenio enmárcase dentro do Plan Estratéxico de Dereitos Humanos do Concello de Madrid 2017-2019 que inclúe, entre os seus obxectivos estratéxicos, favorecer o dereito ao acceso á enerxía (electricidade, gas e outras fontes de enerxía) das persoas con menos recursos económicos así como co compromiso de ambas as dúas entidades”.

Pola súa banda, o director da Fundación GAS NATURAL FENOSA remarcou tras a sinatura do convenio a importancia de “traballar conxuntamente coa administración en solucións a longo prazo. Con este acordo, a Fundación GAS NATURAL FENOSA mantén o seu compromiso para mellorar as condicións dos colectivos en situación de vulnerabilidade, tanto en acceso á enerxía, como o mantemento e rehabilitación das súas vivendas”. Martí Solà tamén destacou a prioridade de proporcionar información e sensibilizar á sociedade no respecto e conservación do medio ambiente, así como facer compatible o progreso económico co uso racional dos recursos enerxéticos.

Colaboración coa Axencia para o Emprego

Ambas as dúas entidades, a través do traballo conxunto coa Axencia para o Emprego, desenvolverán un programa de formación específica en materia de rehabilitación de vivendas da EMVS (Empresa Municipal da Vivenda e Solo de Madrid), para facilitar a inserción laboral de persoas desempregadas do sector da construción, especialmente as que teñen maiores dificultades de acceso ao mercado laboral. Posteriormente estes grupos de profesionais, levarán a cabo traballos de mellora e rehabilitación de vivendas de familias en situación de vulnerabilidade.

Ambas as dúas partes consideran de máximo interese colaborar no esforzo común por facer compatible o progreso e o desenvolvemento económico da sociedade, con especial incidencia na promoción e busca de oportunidades para os colectivos considerados economicamente vulnerables. Por iso subscriben este convenio marco de colaboración, que considera a creación dunha comisión de seguimento, que estará integrada por dúas persoas designadas pola Área de Goberno de Equidade, Dereitos Sociais e Emprego e outras dúas por Fundación GAS NATURAL FENOSA, que se ocuparán de velar polo cumprimento do Acordo.

Compartir