Ampliación de capital liberada (xuño 2011) e sistema de remuneración ao accionista

Naturgy Energy Group, S.A., en consonancia coa política executada por outras compañías, nacionais e internacionais, quere ofrecer aos seus accionistas unha alternativa que, sen limitar en modo ningún a súa posibilidade de percibir a totalidade da retribución anual en efectivo se así o desexan, permítalles recibir accións da Sociedade coa fiscalidade propia das accións liberadas.

Para poñer en práctica este sistema, a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas de Naturgy Energy Group, S.A. celebrada o pasado 14 de abril de 2011 aprobou un aumento de capital liberado e o mecanismo mediante o cal a Sociedade asume o compromiso irrevogable de compra dos dereitos de asignación gratuíta correspondentes á mencionada ampliación de capital liberada a un prezo fixo (o Compromiso de Compra), o que permitirá que todos os accionistas que o desexen poidan vender os seus dereitos e recibir un importe en efectivo equivalente ao que tivese sido o pagamento do dividendo complementario do exercicio 2010 que fose satisfeito nos primeiros días de xullo de 2011.

Unha vez recibidos os dereitos de asignación gratuíta, os accionistas de Naturgy Energy Group, S.A. terán a opción, á súa libre elección, de:

(a) Non transmitir os seus dereitos de asignación gratuíta. En tal caso o accionista recibirá o número de accións novas na proporción que lle corresponda totalmente liberadas. En calquera caso, esta posibilidade dependerá dos termos e condicións do contrato de depósito e administración de valores que teña subscrito coa súa entidade depositaria, así como das instrucións que impartise ao respecto á mesma.

(b) Transmitir a totalidade ou parte dos seus dereitos de asignación gratuíta a Naturgy Energy Group, S.A. en virtude do Compromiso de Compra ao prezo fixo garantido. Desta forma, o accionista optaría por monetizar os seus dereitos.

(c) Transmitir a totalidade ou parte dos seus dereitos de asignación gratuíta no mercado. Neste caso, o accionista tamén optaría por monetizar os seus dereitos, se ben neste suposto non recibiría un prezo fixo garantido, senón que a contraprestación polos dereitos dependería das condicións do mercado en xeral, e do prezo de cotización dos referidos dereitos en particular.

Os accionistas da Naturgy Energy Group, S.A. poderán combinar calquera das alternativas mencionadas nos apartados (a) a (c) anteriores. Téñase en conta neste sentido que o tratamento fiscal das referidas alternativas é diferente.

Vostede deberá poñerse en contacto coa entidade financeira na que ten depositadas as accións para os efectos de instruíla segundo a súa decisión.
Se desexa máis información, poñemos á súa disposición os documentos informativos e os feitos relevantes relativos a esta ampliación de capital.