Ampliació de capital alliberada (juny 2011) i sistema de remuneració a l’accionista

Naturgy Energy Group, S.A., d’acord amb la política implementada per altres companyies, nacionals i internacionals, vol oferir als seus accionistes una alternativa que, sense limitar de cap manera la seva possibilitat de percebre la totalitat de la retribució anual en efectiu, si així ho desitgen, els permeti rebre accions de la societat amb la fiscalitat pròpia de les accions alliberades.

Per posar en pràctica aquest sistema, la Junta General Ordinària d’Accionistes de Naturgy Energy Group, S.A. celebrada el passat 14 d’abril del 2011 va aprovar un augment del capital alliberat i el mecanisme mitjançant el qual la societat assumeix el compromís irrevocable de compra dels drets d’assignació gratuïta corresponents a l’esmentada ampliació de capital alliberada a un preu fix (el Compromís de Compra), el que permetrà que tots els accionistes que ho vulguin puguin vendre els seus drets i rebre un import en efectiu equivalent al que hagués estat el pagament del dividend complementari de l’exercici 2010 que hagués estat satisfet els primers dies de juliol del 2011.

Una vegada rebuts els drets d’assignació gratuïta, els accionistes de Naturgy Energy Group, S.A. tindran l’opció, a lliure elecció, de:

(a) No transmetre els seus drets d’assignació gratuïta. En aquest cas, l’accionista rebrà el nombre d’accions noves en la proporció que li correspongui totalment alliberades. En qualsevol cas, aquesta possibilitat dependrà dels termes i les condicions del contracte de dipòsit i administració de valors que tingui subscrit amb la seva entitat dipositària, així com de les instruccions que li n’hagi impartit .

(b) Transmetre la totalitat o part dels seus drets d’assignació gratuïta a Naturgy Energy Group, S.A. en virtut del Compromís de Compra al preu fix garantit. D’aquesta manera, l’accionista optaria per monetitzar els seus drets.

(c) Transmetre la totalitat o part dels seus drets d’assignació gratuïta al mercat. En aquest cas, l’accionista també optaria per monetitzar els seus drets, si bé en aquest supòsit no rebria un preu fix garantit, sinó que la contraprestació pels drets dependria de les condicions del mercat en general, i del preu de cotització dels drets referits en particular.

Els accionistes de Naturgy Energy Group, S.A. podran combinar qualsevol de les alternatives esmentades en els apartats (a) a (c) anteriors. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que el tractament fiscal de les alternatives referides és diferent.

S’haurà de posar en contacte amb l’entitat financera en què té dipositades les accions als efectes d’instruir-la segons la seva decisió.
Si voleu més informació, posem a la vostra disposició els documents informatius i els fets rellevants relatius a aquesta ampliació de capital.