Naturgy pagarà el 31 de juliol el seu primer dividend a compte de 0,28 euros per acció compromès en el seu Pla Estratègic 2018-2022

  • Els primers sis mesos de l’any, i en termes recurrents, l’EBITDA va créixer un 6% fins als 2.105 milions, i el benefici net un 22% fins als 532 milions d’euros, ambdues magnituds respecte al mateix període de l’any anterior
  • El grup ha explicat un impacte negatiu de més de 100 milions d’euros en EBITDA per impactes no recurrents i extraordinaris respecte al primer semestre del 2017.
  • El resultat de la companyia ha estat marcat per un creixement de l’activitat de la divisió Gas & Power i per un comportament estable del negoci de distribució de gas i electricitat als principals mercats.
  • El comportament de les divises americanes davant l’euro (tant el dòlar com els pesos argentí, mexicà i xilè, i el real brasiler) han llastat els resultats amb impactes negatius de 106 milions d’euros en el cas de l’EBITDA i 25 milions en el benefici net.
  • La revisió exhaustiva del valor dels actius duta a terme com a conseqüència de l’actualització de les principals hipòtesis i projeccions dels negocis ha comportat un deteriorament comptable de 4.851 milions d’euros, que impacta considerablement i de manera extraordinària en el compte de pèrdues i guanys consolidat de l’any.
  • La companyia ha explicat unes millors perspectives per al segon semestre de l’any, influït positivament per la posada en marxa del nou programa d’eficiències del Pla Estratègic.
  • Naturgy ha insistit en el seu missatge de compromís amb la disciplina d’inversió, amb exigències de llindars mínims de rendibilitat i criteris d’avaluació del risc que garanteixen la creació de valor. En aquest context, s’ha confirmat que el 70% del CAPEX realitzat durant el període s’ha dedicat a projectes de creixement orgànic.
  • El nou full de ruta definit en el Pla 2018-22 ha estat avalat per Standard & Poor’s, que ha confirmat la qualificació a llarg termini en “BBB” amb perspectiva “estable”.

Naturgy pagarà el primer dividend del Pla Estratègic 2018-2022 a compte de l’exercici 2018 de 0,28 euros per acció en efectiu el proper 31 de juliol, tan sols quatre setmanes després d’haver presentat el nou full de ruta a Londres. Un pla dissenyat per generar valor i impulsar la màxima transparència, eficiència i simplicitat, cosa que redundarà en un major valor per als accionistes.

El president de Naturgy, Francisco Reynés, va destacar que “amb aquest primer pagament, ja iniciat el nou Pla Estratègic, volem reafirmar el compromís de la companyia amb una retribució atractiva i sostenible per a l’accionista, tal com vam anunciar fa unes setmanes de cara als propers cinc anys. A més, es tracta del primer pagament d’un total de tres que efectuarem íntegrament en metàl·lic amb càrrec a aquest exercici”.

Aquest primer dividend a compte segueix les línies establertes pel nou Pla Estratègic 2018-2022 i forma part d’un dividend total d’1,3 euros per acció amb càrrec a l’exercici 2018, un 30% més que el 2017. A partir d’aquest any 2018, la companyia s’ha compromès a augmentar un mínim del 5% anual fins a assolir 1,59 euros per acció el 2022.

Aquesta retribució a l’accionista es complementa amb un programa de recompra d’accions de fins a 2.000 milions d’euros en el període 2018-2022, que només deixaria de materialitzar-se en cas que es trobés i valorés positivament una inversió que compleixi els criteris de rendibilitat que s’ha fixat la companyia.

“El Pla Estratègic pretén reforçar la disciplina d’inversió a través d’uns llindars de rendibilitat que garanteixin la creació de valor i un creixement rendible. El més rellevant del nostre pla estratègic és que prioritzarem la creació de valor sobre la mida”, va recordar Francisco Reynés.

Resultats del semestre

En els resultats presentats avui per la companyia, Naturgy va registrar un benefici net recurrent el primer semestre de 532 milions d’euros, un 22% més que el mateix període de l’any anterior. L’EBITDA recurrent va augmentar també un 6% entre el gener i el juny fins als 2.105 milions d’euros. L’evolució dels tipus de canvi en el semestre va tenir un impacte negatiu de 106 milions en l’EBITDA, afectant totes les divises en les quals opera la companyia energètica.

Naturgy va destacar que l’acord signat entre Sonatrach i Naturgy per a l’extensió dels contractes de compra de gas algerià fins a finals de la pròxima dècada, i que permetrà a Naturgy mantenir un volum molt rellevant i garanteix un repartiment òptim de gas natural (GN) i gas natural liquat (GNL) en la seva combinació d’aprovisionaments, encara no ha impactat en el compte de resultats del semestre, tot i que espera que ho faci retroactivament des del principi d’aquest any en els comptes que presentarà al tancament del tercer trimestre.

Així mateix, el dia 21 de juny es va descarregar el primer carregament de GNL del contracte de llarg termini signat amb l’empresa russa Yamal LNG. Amb aquest contracte s’amplia la cartera de proveïdors estratègics dels quals disposa Naturgy, i es reforça la diversitat de subministrament en aquesta regió d’Europa amb el primer contracte de subministrament de GNL a llarg termini provinent de Rússia.

Ajustament del valor d’actius

Naturgy va explicar al mercat que, en sintonia amb el nou entorn macroeconòmic, les perspectives dels principals indicadors del sector energètic i les hipòtesis previstes en el Pla, ha revisat el valor dels seus actius i ha realitzat un ajustament comptable i puntual per 4.851 milions d’euros abans d’impostos.

Aquest sanejament queda registrat en la seva totalitat de manera no recurrent en els resultats gener-juny de 2018 en els epígrafs “Amortitzacions i pèrdues per deterioració immobilitzat” (4.279 milions) i “Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació” (572 milions), del compte de pèrdues i guanys consolidat. Així doncs, el resultat atribuïble al grup en el primer semestre del 2018 ha estat negatiu en -3.281 milions d’euros. Aquest ajustament de valor no té cap impacte en la remuneració a l’accionista del període.

Millora de l’eficiència i reforç de la disciplina d’inversió

El Pla Estratègic recull un programa d’eficiències que s’engegarà el segon semestre. D’altra banda, es reforça la disciplina d’inversió, en exigir-se uns llindars de rendibilitat mínima a les inversions que garanteixen la creació de valor i el creixement rendible. Durant el semestre, el 70% del CAPEX invertit es va destinar a projectes de creixement orgànic.

En el període gener-juny, Naturgy va incrementar el seu focus en la generació de caixa a través de la millora dels resultats recurrents i les desinversions comeses durant el primer semestre. Així, i excloent els projectes singulars (fonamentalment, la incorporació de dos vaixells metaners), la inversió va augmentar un 4% el primer semestre. Les inversions materials i intangibles van sumar 1.145 milions d’euros, dels quals 380 milions corresponen a l’arrendament financer de dos vaixells metaners nous.

En el període es pot destacar l’adquisició de dos projectes fotovoltaics al Brasil que suposen una inversió d’uns 95 milions d’euros i una capacitat de 83 MW. S’espera que entrin en operació el quart trimestre del 2018.

Disciplina i gestió financera

A 30 de juny del 2018, el deute financer net de Naturgy va assolir els 12 362 milions d’euros i va situar la ràtio d’endeutament en el 45%. Així doncs, els ràtios de Deute net/EBITDA i EBITDA/Cost deute financer es van situar a tancament del primer semestre en 3,2x i en 7,3x.

Amb data de 18 de juliol, Standard & Poor’s va ratificar la qualificació creditícia a llarg termini (BBB) i outlook estable després de la presentació del Pla Estratègic.

Compartir