Les llars espanyoles podrien reduir un 27 % les factures energètiques si apliquen millores en els hàbits i en l’equipament

  • Aquesta disminució permetria estalviar 4.350 milions d’euros l’any i s’evitaria l’emissió de gairebé 15 milions de tones de CO2.
  • Les comunitats autònomes més eficients són València, Catalunya i Cantàbria.
  • El 2018 és el primer any que ha registrat un increment de l’Índex d’Eficiència des del 2011.
  • Les mesures que més han millorat són la utilització de programes curts de rentat, l’increment de bombetes eficients i l’augment de coneixement d’estalvi per ajustament de potència, tot i que encara queda recorregut als equips en stand by, la reducció de sortida d’aire a les finestres o la utilització simultània d’electrodomèstics.
  • Les bombetes LED ja són les més habituals als habitatges espanyols (39%), seguides de les de baix consum (34%), halogenats (12%), incandescents (9%) i fluorescents (5%).

La Fundació Naturgy ha publicat aquest matí els resultats de l’última edició de l’Índex d’Eficiència Energètica a la Llar. Aquest estudi reflecteix que els espanyols podrien reduir un 27,4 % les factures energètiques amb millores en els hàbits i en l’equipament. En aquest sentit, unes lleugeres modificacions dels usos i els costums permetrien estalviar 4.352 milions d’euros a les llars espanyoles en les factures energètiques cada any.

L’energia susceptible d’estalvi és de gairebé 50.000 GWh, l’equivalent al 18 % de la demanda elèctrica total d’Espanya el 2017. Amb aquest estalvi, a més, s’evitaria l’emissió de 14,7 milions de tones de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera, les mateixes emissions que generen 4,8 milions de turismes l’any, el 21 % del parc mòbil existent a Espanya.

El director general de la Fundació Naturgy, Martí Solà, ha destacat que «aquest observatori s’emmarca en les accions de sensibilització de la Fundació, amb les quals es promou l’ús racional dels recursos energètics i el foment del desenvolupament sostenible. Amb aquesta nova edició de l’estudi, es constata que l’eficiència i l’estalvi energètic són cada vegada més presents a la nostra vida quotidiana».

L’Índex d’Eficiència Energètica 2018 reflecteix que les llars espanyoles tenen més potencial d’estalvi energètic en equipament (43,3 %) i en calefacció (25,3 %). Els percentatges són inferiors en il·luminació (20 %), aire condicionat (18,3 %) i aigua calenta (13,7 %).

Millora la nota energètica de les famílies

L’estudi de la Fundació Naturgy conté un índex global d’eficiència energètica nacional, que avalua l’equipament, el control, el manteniment i la cultura de les llars en una escala del 0 al 10. En aquesta edició, l’índex se situa en 6,46 punts, un 1,1 % més que a l’edició anterior. És la primera vegada des del 2011 que aquest indicador registra una millora que, tot i que és lleugera, és significativa per suposar un canvi de tendència. A més, cal destacar que l’Índex d’Eficiència Energètica ha experimentat un creixement del 5,73 % des de la primera edició, l’any 2004, cosa que reflecteix que els ciutadans són cada vegada més conscients de les mesures d’estalvi i eficiència.

La millora de l’índex global d’eficiència energètica està motivada pels ascensos dels subíndexs de control (1,8 %), cultura (1,39 %) i equipament (1,11 %), tres dels quatre mesuradors que formen l’estudi. L’únic indicador que descendeix és el de manteniment, que obté el resultat més baix de tota la sèrie històrica des del 2004.

Els hàbits que han millorat l’últim any són els següents::

  • Pràcticament en la meitat de les llars espanyoles, la majoria dels electrodomèstics són de classe A o superiors (49,4%) i ha millorat el coneixement sobre l’etiquetatge.
  • Evolucionen en positiu l’ús del programa curt a la rentadora i creix la tendència de seleccionar que el rentaplats elegeixi automàticament el programa de rentat, la qual cosa millora l’eficiència.
  • El 39% de les bombetes de les llars espanyoles són LED, seguides de les de baix consum (34%). Les bombetes menys eficients, les incandescents, ja només representen el 9%.
  • Hi ha un 27% més de llars que tenen contractada discriminació horària.
  • Es reflecteix més cultura energètica, ja que 3 de cada 4 enquestats saben que, ajustant a les seves necessitats la tarifa i la potència contractada, poden pagar menys.

Entre els aspectes negatius, han augmentat els equips en stand by a les llars i ha descendit el nombre de cases que apaguen del tot els equips abans de sortir o d’anar a dormir. A més, han empitjorat els sistemes per a la reducció de sortida d’aire a totes les finestres a les llars, s’ha incrementat l’ús d’electrodomèstics de més consum de manera simultània i ha crescut el nombre de llars sense termòstat per regular la calefacció individual.

València, Catalunya i Cantàbria són les comunitats més eficients

Actualment, les llars més eficients d’Espanya es troben a la Comunitat Valenciana, amb una puntuació de 6,61, seguides pels catalans (6,57) i els càntabres (6,52). A continuació se situen Andalusia, Aragó i Múrcia (6,50), i Extremadura (6,49). Al mateix nivell que la mitjana nacional (6,46), se situen Madrid i Castella – la Manxa. En el costat oposat, per sota de la mitjana, Castella i Lleó, el País Basc (6,40), Galícia (6,36), La Rioja (6,34) i Balears (6,31), tots ells en l’entorn del 6,3 al 6,4. Les regions amb les llars menys eficients se situen a Astúries, Navarra (6,23) i les Canàries (6,01).

L’increment registrat en l’àmbit nacional de l’Índex Global d’Eficiència Energètica Nacional (+1,1%) ve motivat per un creixement d’aquest factor en 13 de les 17 comunitats autònomes..

Els creixements més pronunciats respecte a l’últim informe, dut a terme el 2016, es registren al País Basc (+4,9%), Extremadura (+3,8%), la Comunitat Valenciana (+3,3%) i Galícia (+3,2%), totes elles per sobre per sobre de 3 punts percentuals. Per la seva banda, les quatre úniques regions on ha descendit aquest índex són Catalunya (-0,5%), Astúries (-0,8%), Múrcia (-1,2%) i les Balears (-5,3%).

L’estudi de Fundació Naturgy també reflecteix diferències entorn d’altres factors sociodemogràfics, com l’edat del responsable de la llar, o la mida del municipi en el qual resideix. En aquest sentit, es pot perfilar una radiografia de la llar eficient. Aquest perfil correspon a una família de nivell econòmic mitjà-alt, on el responsable de la llar és un home o dona (o ambdós) de més de 50 anys, i l’habitatge està ubicat en un municipi d’entre 10.000 i 100.000 habitants.

D’altra banda, s’ha constatat que les famílies identificades en un entorn de vulnerabilitat energètica tenen valors menors en tots els subíndexs d’eficiència energètica respecte a la mitjana.

Per a l’elaboració de l’edició de l’índex del 2018 es van dur a terme 3.600 enquestes a escala nacional.

Compromís amb l’eficiència

La Fundació Naturgy manté des de fa anys un ferm compromís amb l’eficiència energètica, que es tradueix en l’organització i la participació en múltiples activitats dirigides a promoure l’eficiència energètica entre la ciutadania.

L’Índex d’Eficiència Energètica, que es duu a terme des del 2004, és una de les iniciatives més rellevants desenvolupades per la Fundació i s’ha convertit en un observatori de referència en temes d’eficiència energètica de les llars espanyoles. Aquest índex posa a disposició d’usuaris i administracions una eina per fomentar hàbits eficients i millorar així l’estalvi energètic.

L’estudi anual es realitza alternativament per a llars i per a petites i mitjanes empreses.

Fundació Naturgy

La Fundació Naturgy, fundada l’any 1992 per la companyia energètica, té com a missió la difusió, la formació, la informació i la sensibilització de la societat en temes d’energia i medi ambient. També desenvolupa programes d’acció social tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l’àmbit cultural, promou accions orientades envers la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l’electricitat.

Compartir