La substitució del 13% del parc mòbil de Madrid i Barcelona per cotxes de gas natural reduiria 50.000 tones d’emissions a l’any

  • La Fundació Gas Natural Fenosa presenta la publicació La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial, en la qual s’analitzen les causes i conseqüències d’una baixa qualitat de l’aire i s’exposen propostes concretes d’actuació per aturar el problema.
  • Només una de cada deu persones al món viu en una ciutat que compleix les condicions mínimes de qualitat de l’aire, segons l’Organització Mundial de la Salut.
  • El transport rodat és un dels sectors que més contribueix a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i representa prop d’un terç del consum d’energia de la Unió Europea.
  • A més de Madrid i Barcelona, l’estudi analitza la qualitat de l’aire i el seu impacte sobre la ciutadania d’algunes de les principals ciutats del món, com Berlín, Mèxic, Santiago de Xile, Bogotà i la regió de la Llombardia a Itàlia.

La Fundación GAS NATURAL FENOSA va presentar ahir  La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial, una publicació que analitza les causes i conseqüències d’una baixa qualitat de l’aire i exposa plans de millora i propostes d’actuació per aturar el problema.

Aquesta publicació, impulsada per la Fundació de la companyia energètica, ha estat coordinada per Xavier Querol, professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i compta amb la participació de 18 destacats experts a escala mundial.

L’objectiu d’aquest llibre és destacar que “la qualitat de l’aire és un problema tan important com el canvi climàtic, i amb efectes adversos més immediats, la solució dels quals requereix la col·laboració de tothom”, va explicar Martí Solà, director general de la Fundació.

La publicació presenta de manera pràctica la qualitat de l’aire a través de les experiències de diferents ciutats del món com Madrid, Barcelona, Berlín, Mèxic, Santiago de Xile, Bogotà i la regió de la Llombardia a Itàlia, en les quals s’analitza el grau de partícules nocives presents en l’ambient, i els problemes climàtics i de salut que poden ocasionar.

L’impacte del transport rodat

En els últims 50 anys el consum energètic per càpita al món ha crescut un 60%, cosa que ha provocat un increment de les emissions de CO2 del 65%. Aquest augment ve impulsat, en gran manera, per l’augment del volum de vehicles de motor. En aquest sentit, el transport representa prop d’un terç del consum d’energia als països membres de la Unió Europea i més d’un cinquè de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Actualment només una de cada deu persones viu en una ciutat que compleix els valors guia de qualitat de l’aire de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquestes guies de l’OMS són més restrictives que la legislació europea, que disposa d’alguns valors límit o objectius que es van fixar a finals de la dècada de 1990, i no s’han modificat des d’aleshores. Hi ha, per tant, una necessitat clara d’aproximar-se als valors guia de l’OMS, sobretot pel que fa als contaminants amb més impacte en la mortalitat, com les partícules (PM2,5 i PM10).

A més d’aquests contaminants, que provoquen gairebé 400.000 morts a l’any a Europa, segons l’Agència Europea de Medi Ambient, La calidad del aire en las ciudades també té en compte d’altres, com diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen (NO2, NOx), plom (Pb), benzè (C6H6), monòxid de carboni (CO), arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni), Benzo(a)pirè (B(a)P) i ozó (O3).

El  gas natural, com a aliat. Els casos de Madrid i Barcelona    

En aquest camp, els vehicles de gas natural (VGN) tenen un paper determinant per millorar la qualitat de l’aire, específicament en concentracions de NO2 i material particulat (PM10 i PM2,5) a les grans ciutats. Aquesta és una de les conclusions de l’experiència feta a Madrid i Barcelona per José María Baldasano, catedràtic d’enginyeria ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Barcelona Supercomputing Center, que analitza diversos escenaris a partir de substituir un percentatge de la flota de vehicles actuals, per d’altres de gas natural.

L’escenari que suposa una variació d’emissions més important és l’Escenari Suma (ES), que implica una disminució de les emissions de precursors de O3 (NOx, COV) i altres contaminants (CO, SO2, NH3, PM10, PM2,5) per a l’àrea de Barcelona de 38 t/dia (13.800 t/any) i per a l’àrea de Madrid de 99 t/dia (35.800 t/any). En total, gairebé 50.000 tones menys d’emissions, motivades per la substitució de l’11,2% dels vehicles a Barcelona i del 13,4% a Madrid per vehicles de gas natural.

Les mesures individuals analitzades més eficaces per a la millora de la qualitat de l’aire, tant a Madrid com a Barcelona, són la transformació del 50% dels vehicles de repartiment de mercaderies (Escenari 4 – E4) i el 10% dels turismes particulars (E5).

La substitució d’autobusos i de vehicles pesants de transport de mercaderies són menys rellevants (representen menys del 0,25% del total del parc de vehicles), encara que es redueixen considerablement les emissions de SO2 i partícules (PM10 i PM2,5), a causa de la gran influència que tenen els vehicles pesants dièsel en les emissions d’aquests contaminants.

La transformació a gas natural de determinades flotes de vehicles dièsel o gasolina es presenta com una opció factible per a la reducció de concentracions de NO2 i especialment de material particulat (PM10 i PM2,5) a les grans ciutats com Barcelona o Madrid, cosa que implica una millora de la qualitat de l’aire.

Compartir