Més de 20 empreses del sector serveis reben finançament de 3 milions d’euros dels fons FEDER per potenciar l’R+D a Catalunya

  • Més de 20 empreses de serveis, tecnològiques i organismes de recerca de Catalunya creen la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0 per implementar en la societat catalana el paradigma industrial 4.0 en la prestació dels serveis bàsics i recursos.
  • La iniciativa vol impactar de manera real en tota la ciutadania, situant-la com un referent internacional, gràcies a la implementació del concepte de serveis vius o living services.
  • La Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0 és una de les sis noves comunitats RIS3CAT acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ ─l’agència per a la competitivitat de l’empresa─, una estratègia que aporta a aquesta segona convocatòria un pressupost de 24 milions d’euros procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea assignats a Catalunya.

Més de vint entitats formades per empreses del sector serveis, tecnològiques i organismes de recerca de Catalunya creen la Comunitat Utilities 4.0, que sorgeix amb l’objectiu de transformar el sector serveis a mitjà termini i implementar en la societat catalana el paradigma industrial 4.0 en la prestació dels serveis bàsics i recursos.

La iniciativa disposarà d’un pressupost total de 9,8 milions d’euros, dels quals 3,8 milions procedeixen dels fons FEDER assignats a Catalunya per potenciar l’R+D. Aquesta va més enllà del mer desenvolupament de productes de mercat i pretén impactar de manera directa i real en tota la ciutadania, la qual cosa la situa com un referent internacional gràcies a la implementació del concepte de serveis vius, o living services.

Els projectes d’aquesta comunitat també aniran encaminats a la generació de teixit industrial i llocs de treball especialitzats dins de la indústria energètica, química, tecnològica i de les telecomunicacions, amb l’aportació de valor econòmic que això implica.

Consorci d’empreses de serveis, centres de recerca i pimes tecnològiques

Per aconseguir aquest objectiu d’acció global s’ha constituït un consorci format per un conjunt d’entitats ampli i divers, entre les quals destaquen grans empreses del sector serveis, com ara NEDGIA (grup Gas Natural Fenosa), grup Suez, Ferrovial Servicios, Cellnex Telecom i Altran; destacades universitats i centres de recerca tecnològica públics i privats, com el centre tecnològic Eurecat, Cetaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua cofundat per Aigües de Barcelona, l’UPC i el CSIC), el Centre Nacional de Microelectrònica del Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center, la Universitat de Lleida, la Fundació Privada i2CAT; i un nombrós conjunt de pimes d’alt valor afegit especialitzades en serveis tecnològics avançats (robòtica, analítica de dades, sensorització…).

Gràcies a aquesta iniciativa, algunes empreses i entitats veuran augmentades les seves possibilitats de creixement i la penetració de la seva imatge en la societat, de manera que dinamitzaran el sector i afavoriran la creació i la competència en les últimes tecnologies industrials, com és el cas de World Sensing, Bemobile, The Things IO, Kernel Analytics, IDP Ingeniería y Arquitectura, Inloc Robotics, Dexma Sensors i Smilics Technologies. I tot això amb el suport i l’experiència de F. Iniciativas, consultoria en finançament de l’R+D+I.

Neix el concepte de “prosumidor”

El principal repte del paradigma 4.0 o “servei viu” és considerar l’usuari final dels serveis de gas, aigua, electricitat i residus com a “prosumidor”, o el que és el mateix, tant consumidor de serveis com productor, una cosa que altres mercats basats només en les noves tecnologies ja han aconseguit. Aquest objectiu només es pot aconseguir a través de l’explotació de les possibilitats tecnològiques actuals i de la seva potenciació en totes les fases de producció. A més, aquest paradigma considera el client com un ciutadà, digital i no digital, i té en compte els seus patrons de comportament per oferir serveis adaptables i evolutius

Finalment, i no menys important, la protecció de les infraestructures crítiques de serveis, incloent-hi tant la seguretat física i la cibernètica, la millora de l’eficiència en els serveis i l’ús dels seus actius, són altres dels aspectes clau de les Utilities 4.0.

Realitats en forma de projectes d’R+D+I

El resultat final i concret del treball que desenvolupi aquesta comunitat serà un conjunt de projectes d’R+D+I amb resultats pràctics i implementables de manera efectiva. Aquests projectes inclouen la millora de les infraestructures i xarxes de distribució de serveis i comunicacions, l’augment de la interacció amb el client amb l’adaptació continua de serveis i la seguretat i ciberseguretat d’infraestructures crítiques.

Tots aquests projectes es desenvolupen entorn de diferents reptes, tant en relació amb les operacions industrials en plantes i xarxes, incorporant-hi les últimes tecnologies 4.0 com la realitat virtual, la simulació o la sensorització intel·ligent, com en la integració de l’usuari en relació amb l’anàlisi de la seva demanda i la definició de nous serveis..

Els projectes que constitueixen la comunitat són els següents:

  • ACTIV4.0: operació i gestió avançada d’actius, liderat per Ferrovial Servicios
  • SENIX: sensorització i inspecció de xarxes, liderat per NEDGIA (grup Gas Natural Fenosa).
  • MODEM: models predictius i gestió de la demanda, liderat per NEDGIA (grup Gas Natural Fenosa).
  • PERSOSER: personalització de serveis per a la millora de l’experiència del client, liderat per Cetaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua cofundat per Aigües de Barcelona, l’UPC i el CSIC)
  • SECUTIL: solucions de seguretat i ciberseguretat en utilities per a protecció d’infraestructures crítiques, liderat per Eurecat.
  • COU40LS: coordinació de la comunitat, liderat per Altran.

El resultat dels projectes desenvolupats per aquest ecosistema superarà l’estat de l’art al sector serveis i recursos i significarà, des del punt de vista de la indústria catalana, un impuls internacionalitzador que situarà Catalunya com a referent en l’ús de noves tecnologies per a la relació entre el ciutadà i la prestació de serveis bàsics.

La Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0 és una de les sis noves comunitats RIS3CAT acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ ─l’agència per a la competitivitat de l’empresa─, una estratègia que aporta a aquesta segona convocatòria un pressupost de 24 milions d’euros procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea assignats a Catalunya.

Compartir