El benefici net de Gas Natural Fenosa va assolir els 320 milions, un 7,4% més, i l’EBITDA va ascendir a 1.053 milions fins al març

 • La companyia energètica va augmentar el seu benefici net un 7,4% el primer trimestre de l’any, fins als 320 milions d’euros, i va incrementar l’EBITDA un 2,7% respecte al mateix període de l’any anterior, gràcies, principalment, al bon comportament del negoci del gas i a unes eficiències més altes, tot i que marcat per un impacte negatiu de 43 milions dels tipus de canvi.
 • L’EBITDA i el benefici net van créixer prop d’un 8% i un 33% respectivament en termes recurrents, basats en el creixement orgànic de l’activitat i la contínua optimització i reducció del cost del deute.
 • La companyia incrementa el seu focus en la generació de caixa a través de la millora dels resultats recurrents i les desinversions selectives, més eficiències i una optimització de la inversió. D’aquesta manera i excloent projectes de creixement singulars, la companyia va invertir al voltant de 300 milions durant el trimestre, un 10% menys.
 • Es va signar la compra de dos projectes fotovoltaics solars al Brasil, amb una inversió estimada de 95 milions d’euros.
 • El 31 de març, la ràtio d’endeutament es va situar en el 40%, inferior en gairebé cinc punts a la del mateix període de l’any anterior. El cost mitjà del deute va continuar baixant fins que va assolir el 3,0%, des del 3,4% al tancament de l’exercici 2017, la qual cosa ha suposat un estalvi net de 17 milions d’euros, en comparació del primer trimestre de l’any anterior.
 • Entre gener i març es va tancar tant la venda de les societats de distribució i comercialització de gas a Itàlia, amb una obtenció de fons de 736 milions d’euros, com la venda del 20% de Nedgia, que va suposar uns fons rebuts de 1.500 milions d’euros.
 • La companyia continua treballant en el seu nou Pla estratègic, que marcarà els pilars de transformació i les línies de treball de la companyia en el futur, amb una clara orientació en la creació de valor.

GAS NATURAL FENOSA va assolir un benefici net de 320 milions, un 7,4% més que el mateix període de l’any anterior. L’EBITDA va ser de 1.053 milions d’euros entre gener i març, la qual cosa suposa un increment del 2,7% respecte al primer trimestre del 2017.

L’augment de l’EBITDA respon principalment al bon comportament del negoci de comercialització de gas i a unes eficiències més altes. La depreciació de les divises davant l’euro va tenir un impacte negatiu de 43 milions d’euros respecte al mateix període de l’any anterior. Sense aquest efecte, l’increment de l’EBITDA hauria estat del 7%.

L’aportació de la distribució de gas i electricitat a l’EBITDA va ser del 57%, mentre que la de generació i comercialització va ser de 43%. L’EBITDA de l’activitat a Espanya de la companyia va augmentar un 6,5% i va representar el 55,7% del total. La resta, un 44,3%, va correspondre a l’activitat internacional.

Les plusvàlues generades durant el trimestre com a conseqüència de la venda de negocis no estratègics (168 milions d’euros) s’han dotat íntegrament a provisions per potencial deteriorament d’actius com a conseqüència de la possible discontinuació de diversos negocis en el marc de l’optimització de la cartera.

L’EBITDA en termes recurrents va créixer un 7,8%, ajudat per les millores del negoci de gas i les eficiències, tot i que això va estar afectat parcialment per un efecte negatiu de translació de divises en l’activitat internacional. Per la seva banda, el benefici (BDI) va créixer, també en termes recurrents, un 32,8% basat en el creixement orgànic de l’activitat i la contínua optimització i reducció del cost del deute.

Impuls estratègic dels negocis durant el trimestre

GAS NATURAL FENOSA, a través de la seva filial de generació internacional Global Power Generation, va acordar el març de 2018 l’adquisició de dos projectes fotovoltaics solars al Brasil. El desenvolupament d’aquests dos projectes, situats a l’estat de Minas Gerais, suposa una inversió d’aproximadament 95 milions i una capacitat de 83 MW, i s’espera que entrin en operació al final d’aquest any.

El febrer, després de l’aprovació de les autoritats de la competència, GAS NATURAL FENOSA va completar la venda de les societats de distribució i comercialització de gas a Itàlia per 736 milions d’euros, i va generar una plusvàlua de 168 milions després d’impostos. La cessió del contracte de subministrament de gas per 30 milions d’euros s’ha completat el 18 d’abril de 2018.

Així mateix, aquest trimestre es va completar la venda d’una participació minoritària del 20% en la companyia Holding de Negocios de Gas, SA (Nedgia), que té els actius de xarxes de gas a Espanya, a un consorci d’inversors en infraestructures a llarg termini format per Allianz Capital Partners i Canada Pension Plan Investment Board per 1.500 milions, la qual cosa ha generat un increment de reserves per a la companyia d’aproximadament 1.000 milions d’euros.

GAS NATURAL FENOSA treballa de manera permanent en la revisió i l’optimització de la seva cartera de negocis, així com la revisió contínua de les seves activitats i geografies no estratègiques. Arran d’aquesta revisió estratègica de posicionament internacional, la companyia està duent a terme processos competitius de venda per als seus negocis de distribució elèctrica a Moldàvia i generació d’electricitat a Kènia. També es continua el procés de venda dels actius de gas a Colòmbia iniciat el 2017.

Optimització de les inversions i generació de caixa

GAS NATURAL FENOSA va incrementar el seu focus en la generació de caixa a través de la millora dels resultats recurrents i les desinversions selectives, més eficiències i una optimització de la inversió. D’aquesta manera, i excloent els projectes singulars, la companyia va invertir al voltant de 300 milions durant el trimestre, un 10% menys que el mateix període de l’any anterior.

La comercialització de gas representa el 35,8% del total del consolidat de les inversions, gràcies a la incorporació del metaner. Per la seva banda, la distribució de gas representa el 22,1% del total (+10,3%). En el cas de Llatinoamèrica, la distribució de gas va augmentar un 30,8% fins a representar el 15,9% del total, gràcies al creixement de les inversions a Xile.

Per la seva banda, l’activitat d’electricitat va representar un 19,3% del total. En el cas d’electricitat a Espanya, les inversions van augmentar un 91,3% pels nous projectes eòlics a les Canàries.

Per àmbit geogràfic, les inversions a l’exterior van representar el 63% del total, mentre que, a Espanya, el 37%, sense considerar la incorporació del nou vaixell metaner.

Continua l’optimització del deute financer

 • GAS NATURAL FENOSA va reduir el seu resultat financer net en 17 milions d’euros.

Al tancament del primer trimestre, el deute financer net de la companyia va ser de 13.031 milions d’euros i va situar la ràtio d’endeutament en el 39,5%, en comparació del 44,4% del mateix període de l’any anterior. La ràtio d’endeutament net/EBITDA va ser de 3,3 vegades.

El cost del deute financer net del primer trimestre de l’exercici 2018 ascendeix a 138 milions d’euros, inferior al mateix període de l’any anterior, atesa la reducció de tipus en noves emissions, que refinancen deute que ha arribat a venciment o s’utilitzen per a la recompra de bons i també per a la cancel·lació de préstecs bancaris.

D’aquesta manera, el cost mitjà del deute financer brut es redueix del 3,4% al tancament de l’exercici 2017 al 3,0% el primer trimestre del 2018, amb el 84% del deute a tipus fix.

Quant a venciments del deute, el 92,6% del deute financer net té el mateix venciment o posterior a l’any 2020 i la vida mitjana del deute se situa en 6,4 anys.

El gener d’aquest any, la companyia va realitzar una emissió de bons a deu anys per un import de 850 milions, amb un cupó de l’1,5%, els recursos del qual es van destinar a una oferta de recompra de bons per un import de 916 milions d’obligacions amb venciment entre 2019 i 2023.

D’altra banda, Gas Natural México va emetre, el març, 152 milions d’euros en bons a tres i set anys, amb cupó variable del TIIE (l’equivalent a l’EURIBOR a Mèxic) més el 0,40% el de tres anys i el de set anys amb cupó del 8,89%.

Així mateix, durant el primer trimestre de l’exercici, es van amortitzar préstecs per 464 milions de dòlars i 500 milions d’euros.

A 31 de març, GAS NATURAL FENOSA tenia una disponibilitat de liquiditat de 10.941 milions d’euros, que suposen una cobertura de venciments superior als 24 mesos.

Distribució de gas

 • L’EBITDA de distribució de gas incloent-hi Espanya i Llatinoamèrica va assolir els 333 milions d’euros.
 • Les vendes de l’activitat regulada de gas a Espanya van créixer un 3,7%, amb un desenvolupament nou de xarxa de 734 quilòmetres.
 • Les vendes de l’activitat de gas a Llatinoamèrica van assolir els 56.628 GWh

L’EBITDA de l’activitat de distribució de gas a Espanya va ser de 214 milions d’euros, un 4,9% menys, disminució associada principalment a un ingrés inferior de lloguer de comptadors derivat de l’aplicació d’una reducció en el preu de lloguer a partir del gener del 2018 (Ordre ETU/1283/2017) i per una activitat més baixa en GLP.

Les vendes de l’activitat regulada de gas van augmentar un 3,7%, fins als 58.753 GWh. El creixement es va situar significativament per sobre del registrat el mateix període de l’any anterior, un 14% més i 2.707 GWh més, gràcies a la climatologia favorable el mes de març, el més fred dels quinze darrers anys.

La xarxa de distribució es va incrementar 734 quilòmetres els dotze últims mesos, fins als 56.562 quilòmetres.

L’EBITDA de la distribució de gas a Llatinoamèrica va assolir els 119 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 3,1% respecte al període anterior, principalment a causa de la revisió tarifària de gas a l’Argentina.

La companyia va sumar, al tancament de l’exercici, 5.162.000 punts de subministrament a Llatinoamèrica, amb un creixement interanual de 206.000 punts de subministrament.

Distribució d’electricitat

 • L’EBITDA recurrent de distribució elèctrica es va situar en els 268 milions d’euros.

L’EBITDA recurrent de l’activitat de distribució d’electricitat a Espanya va assolir els 160 milions d’euros el primer trimestre, la qual cosa representa un increment de l’1,9% respecte al mateix període de l’any anterior, principalment a causa de la implantació de mesures d’eficiència en el negoci realitzada durant l’exercici 2017.

L’EBITDA recurrent de l’activitat de distribució d’electricitat a Llatinoamèrica va ser de 108 milions d’euros al tancament del primer trimestre, un 6,5% menys, afectat especialment per l’evolució del tipus de canvi.

Les vendes de l’activitat de distribució d’electricitat a Llatinoamèrica van augmentar un 1,1% fins als 5.745 GWh, amb una contribució especial de Xile, que va sumar vendes per 3.950 GWh.

En conjunt, els punts de subministrament al tancament del trimestre van ser 3.755.000.

Gas: Comercialització i infraestructures

 • L’EBITDA de l’activitat de gas va ascendir fins als 332 milions d’euros.

L’EBITDA de l’activitat de comercialització de gas a l’engròs i al detall va ascendir a 259 milions d’euros, un 60% més que entre gener i març del 2017, principalment atès l’increment en els volums de venda de GNL internacional en un entorn de preus de gas més elevats en context hivernal.

El primer trimestre, la comercialització a l’engròs de GAS NATURAL FENOSA va assolir els 99.979 GWh, un 17% més, fonamentalment, a causa de l’aportació del negoci internacional (+17%), que es va situar, al seu torn, en 61.943 GWh. La comercialització al mercat gasista espanyol a clients finals va assolir els 38.036 GWh (-5,9%).

En relació amb la comercialització de gas natural a Europa, el grup manté una posició consolidada a França, Bèlgica, Irlanda, Luxemburg, Portugal, els Països Baixos i Alemanya. Durant el període, va realitzar vendes a França per un volum de 13,6 TWh. Per la seva banda, les vendes de Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos i Alemanya van ser de 5,2 TWh. La companyia també opera al mercat a l’engròs d’Irlanda, on va vendre un volum de 0,5 TWh en data 31 de març.

Al mercat portuguès, GAS NATURAL FENOSA continua com a segon operador del país amb una quota del 15% i un volum de vendes d’1,6 TWh acumulat al tancament del trimestre.

En ell mercat de comercialització al detall, les vendes van assolir els 13.523 GWh amb 11,7 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis de manteniment en data 31 de març. El subministrament conjunt d’electricitat i gas de GAS NATURAL FENOSA assoleix ja la xifra de més d’1,5 milions de llars a Espanya.

En el primer trimestre, GAS NATURAL FENOSA i Balearia van signar el primer contracte de proveïment de combustible permanent de GNL per a propulsió de vaixells a Espanya, la qual cosa suposa el subministrament en exclusiva per a una dècada i en aquells ports on opera Balearia.

L’EBITDA de l’activitat d’infraestructures, que inclou l’operació del gasoducte Magrib-Europa i l’exploració, producció, emmagatzematge i regasificació de gas, va ser de 73 milions d’euros en el període gener-març. Sense considerar l’efecte del tipus de canvi, l’EBITDA s’incrementaria un 3,7% respecte a l’any anterior.

Electricitat Espanya: generació, comercialització i subministrament.

L’EBITDA de l’activitat d’electricitat a Espanya (generació, comercialització a l’engròs i al detall i subministrament a PVPC) va ser de 124 milions d’euros (-1,6%).

La demanda d’electricitat a Espanya va assolir, el primer trimestre del 2018, els 66.020 GWh, un 2,9% superior a la del mateix trimestre del 2017, continuant amb la tendència de creixement positiu dels darrers trimestres.

La quota de GAS NATURAL FENOSA en el mercat de generació tradicional es va situar el primer trimestre en el 17,4%, 0,3 punts més que en les mateixes dates del 2017.

La producció elèctrica peninsular de GAS NATURAL FENOSA va ser de 7.197 GWh el primer trimestre (-1,1%). D’aquesta xifra, 6.327 GWh van correspondre a generació tradicional, inferior en un 3,3% a la del mateix període de l’any anterior.

Per tecnologies, la producció hidràulica convencional es va situar en 1.277 GWh, en comparació dels 465 GWh del mateix període de l’any anterior; la producció nuclear va ser de 1.231 GWh (+0,5%); la de cicles combinats de 3.015 GWh (-5,3%) i la de les tèrmiques de carbó 804 GWh (-51,8%).

Les vendes d’electricitat van assolir, fins al 31 de març, els 9.552 GWh, inclosa la comercialització en mercat liberalitzat i d’últim recurs (PVPC), amb un augment del 5,9%.

Gas Natural Fenosa Renovables va tancar l’exercici amb una potència total instal·lada en operació de 1.147 MW consolidables (979 MW d’eòlica, 110 MW de minihidràulica i 58 MW de cogeneració i fotovoltaica).

La companyia està actualment finalitzant la construcció de vuit dels tretze parcs eòlics que Gas Natural Fenosa Renovables va inscriure dins de la quota màxima de 450 MW oberta pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a les Illes Canàries. Així mateix, GAS NATURAL FENOSA continua avançant en l’obtenció de les autoritzacions necessàries dels projectes eòlics (667 MW) i fotovoltaics (250 MW) de les dues subhastes adjudicades. D’aquests, ja s’ha iniciat la construcció del parc eòlic Merengue que, amb una potència de 40 MW, serà el primer parc eòlic d’Extremadura.

Electricitat Internacional

 • GPG invertirà 95 milions en dos parcs fotovoltaics al Brasil.

L’EBITDA d’electricitat internacional va assolir els 69 milions d’euros el 31 de març, amb un augment del 3% en comparació del mateix període de l’any anterior, fonamentalment a causa d’una contribució superior de l’EBITDA en el negoci d’O&M Energy, a Costa Rica i al Brasil, malgrat l’evolució negativa dels tipus de canvi.

A Mèxic, l’EBITDA va ser de 59 milions (-6,3%) com a conseqüència de l’efecte del tipus de canvi. Sense considerar aquest efecte, l’EBITDA hauria augmentat un 6,3% gràcies a la millora del marge de contribució derivada d’un major marge excedent, millor disponibilitat i rendiment i del comportament favorable dels índexs de referència dels contractes.

L’energia elèctrica produïda en el conjunt dels actius va augmentar el 12,2% durant el trimestre, fins als 4.734 GWh.

Al tancament de l’exercici, GAS NATURAL FENOSA tenia una potència instal·lada de 2.812 MW a escala internacional. El mes de març, a través de la seva filial de generació internacional Global Power Generation, la companyia va acordar l’adquisició de dos projectes fotovoltaics solars al Brasil. El desenvolupament d’aquests dos projectes, situats a l’estat de Minas Gerais, suposa una inversió d’aproximadament 95 milions i una capacitat de 83 MW. S’espera que entrin en operació al final d’aquest any

Links

Kit de premsa
Compte de resultats consolidat

(M€)1T181T17
Import net de la xifra de negocis6.4066.089
Proveïments-4.700-4.419
Marge brut1.7061.670
Altres ingressos d’explotació5562
Despeses de personal-246-241
Tributs-127-121
Altres despeses d’explotació-335-345
EBITDA1.0531.025
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament-596-410
Dotació a provisions-29-28
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ428587
Resultat financer-160-177
Resultat d’entitats mètode participació15
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS283410
Impost sobre beneficis-97-90
Resultat operacions interrompudes18846
Participacions no dominants-54-68
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP320298
Principals magnituds operatives

Activitat de distribució

1T181T17%
Distribució de gas (GWh)115.381112.2205,6
Espanya58.75356.6583,7
ATX*58.75356.6583,7
Amèrica Llatina56.62855.5621,9
Vendes de gas27.68028.573-3,1
ATX28.94826.9897,3
Distribució d’electricitat (GWh)13.93713.8750,4
Espanya8.1928,195
ATX8.1928.195
Amèrica Llatina5.7455.6801,1
Vendes d’electricitat5.0075.302-5,6
ATX73837895,2
Transmissió d’electricitat (GWh)3.8913.8750,4
Amèrica Llatina3.8913.8750,4
Punts de subministrament de distribució de gas, en milers (el 31/03):10.54410.2742,6
Espanya5.1624.9564,2
Amèrica Llatina5.1624.9564,2
Punts de subministrament de distribució d’electricitat, en milers (el 31/03):7.4817.3571,7
Espanya3.7263.7070,5
Amèrica Llatina3.7553.6502,9
TIEPI a Espanya (minuts)**1557-73,7

* Accés de tercers a la xarxa (energia distribuïda). Inclou serveis d’ATX en transport secundari.
** Temps d’interrupció equivalent a la potència instal·lada.

Activitat de gas

1T181T17%
Comercialització a l’engròs (GWh)99.97985.42817,0
Espanya38.03640.436-5,9
Resta d’Europa20.97017.15522,2
GNL Internacional40.97327.83747,2
Comercialització al detall (GWh)13.52312.4898,3
Transport de gas – EMPL (GWh)*36.08128.71325,7
*Gasoducte Magrib-Europa
Activitat d’electricitat
1T181T17%
Energia elèctrica produïda (GWh)11.93111.4983,8
Espanya7.1977.275-1,1
Generació6.3276.544-3,3
Hidràulica1.277465
Nuclear1.2311.2250,5
Carbó8041.669-51,8
Cicles combinats (CC)3.0513.185-5,3
Renovable i cogeneració87073119,0
Global Power Generation4.7344.22312,1
Mèxic (CC)4.1793.69113,2
Mèxic (eòlic)2382236,7
Brasil (solar)30
Costa Rica (hidràulica)5779-27,8
Panamà (hidràulica)19185,6
República Dominicana (fuel)211212-0,5
Capacitat de generació elèctrica (MW)15.52815.3061,5
Espanya12.71612.716
Generació11.56911.569
Hidràulica1.9541.954
Nuclear604604
Carbó2.0102.010
Cicles combinats (CC)7.0017.001
Renovable i cogeneració1.1471.147
2.8121.5908,6
Global Power Generation2.1892.1897,6
Mèxic (CC)234234
Mèxic (eòlic)68
Brasil (solar)101101
Panamà (hidràulica)2222
República Dominicana (fuel)198198
Compartir