Participacions preferents 2003

Unión Fenosa Financial Services USA, LLC anuncia mitjançant Fet rellevant a la CNMV, amb data 12 de gener de 2016, annexat aquí,  l’amortització de la totalitat de les participacions preferents perpètues, emeses el 20 de maig de 2003 i cotitzades al mercat AIAF de renda fixa (sistema SEND) amb el codi ISIN USU90716AA64.

Aquesta amortització es durà a terme el dia de pagament del dividend, el 22 de febrer 2016, en efectiu i a la par, en virtut del que disposa l’apartat 2.11 del Fullet informatiu complet verificat per la CNMV.

L’abril del 2013, Unión Fenosa Financial Services USA, LLC fa una oferta de compra de les participacions preferents perpètues emeses el 20 de maig de 2003

EmissorUnió Fenosa Financial Services USA, LLC
GarantNaturgy Energy Group, S.A.
Import500 milions €, ampliables fins a 750 milions €(*)
Valor nominal: 25 € per cada participació preferent
Preu efectiu: 25 € per cada participació preferent
Preu mínim: 1.000 € (40 participacions preferents)
DividendsDurant els primers 10 anys:
- Euribor 3 mesos +0,250% TAE
- Mínim 4,25 T.A.E. (4,184% nominal anual) i màxim 7% TAE (6,823% nominal anual)
A partir del desè any:
- Euríbor a 3 mesos +4% T.A.E. (3,941 % nominal anual).
Es pagaran per trimestres vençuts, els dies 20 de febrer, 20 de maig, 20 d'agost i 20 de novembre de cada any. La primera data de pagament de dividend serà el 20 d'agost del 2003. Els dividends són variables i no acumulatius.
Amortitzaciól'emissor podrà amortitzar anticipadament, de manera total o parcial, les participacions preferents emeses, a partir del 20 de maig de 2013.

Enllaç relacionat