Ampliación de capital liberada (junio 2012)

Naturgy Energy Group, S.A., d’acord amb la política implementada per altres companyies, nacionals i internacionals, vol oferir als seus accionistes una alternativa que, sense limitar de cap manera la seva possibilitat de percebre la totalitat de la retribució anual en efectiu, si així ho desitgen, els permeti rebre accions de la societat amb la fiscalitat pròpia de les accions alliberades.

Per posar en pràctica aquest sistema, la Junta General Ordinària d’Accionistes de Naturgy SDG, S.A. celebrada el passat 20 d’abril de 2012 va aprovar un augment del capital alliberat i el mecanisme mitjançant el qual la societat assumeix el compromís irrevocable de compra dels drets d’assignació gratuïta corresponents a l’esmentada ampliació de capital alliberada a un preu fix, cosa que permetrà que tots els accionistes que ho vulguin puguin vendre els seus drets i rebre un import en efectiu equivalent al que hagués estat el pagament del dividend complementari de l’exercici 2011.

Una vegada rebuts els drets d’assignació gratuïta, els accionistes de Naturgy Energy Group, S.A. tindran l’opció, a lliure elecció, de:

(a) No transmetre els seus drets d’assignació gratuïta. En aquest cas, l’accionista rebrà el nombre d’accions noves en la proporció que li correspongui totalment alliberades. En qualsevol cas, aquesta possibilitat dependrà dels termes i les condicions del contracte de dipòsit i administració de valors que tingui subscrit amb la seva entitat dipositària, així com de les instruccions que li n’hagi impartit .

(b) Transmetre la totalitat o part dels seus drets d’assignació gratuïta a Naturgy SDG, S.A. en virtut del Compromís de Compra al preu fix garantit. D’aquesta manera, l’accionista optaria per monetitzar els seus drets.

(c) Transmetre la totalitat o part dels seus drets d’assignació gratuïta al mercat. En aquest cas, l’accionista també optaria per monetitzar els seus drets, si bé en aquest supòsit no rebria un preu fix garantit, sinó que la contraprestació pels drets dependria de les condicions del mercat en general, i del preu de cotització dels drets referits en particular.

Els accionistes de Naturgy SDG, S.A. podran combinar qualsevol de les alternatives esmentades en els apartats anteriors. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que el tractament fiscal de les alternatives referides és diferent.

S’haurà de posar en contacte amb l’entitat financera en què té dipositades les accions als efectes d’instruir-la segons la seva decisió.
Si voleu més informació, posem a la vostra disposició els documents informatius i els fets rellevants relatius a aquesta ampliació de capital.

Para poner en práctica este sistema, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Naturgy SDG, S.A. celebrada el pasado 20 de abril de 2012 aprobó un aumento de capital liberado y el mecanismo mediante el cual la Sociedad asume el compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita correspondientes a la mencionada ampliación de capital liberada a un precio fijo, lo que permitirá que todos los accionistas que lo deseen puedan vender sus derechos y recibir un importe en efectivo equivalente al que hubiera sido el pago del dividendo complementario del ejercicio 2011.

Una vez recibidos los derechos de asignación gratuita, los accionistas de Naturgy Energy Group, S.A. tendrán la opción, a su libre elección, de:

(a) No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso el accionista recibirá el número de acciones nuevas en la proporción que le corresponda totalmente liberadas. En cualquier caso, esta posibilidad dependerá de los términos y condiciones del contrato de depósito y administración de valores que tenga suscrito con su entidad depositaria, así como de las instrucciones que haya impartido al respecto a la misma.

(b) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a Naturgy SDG, S.A. en virtud del Compromiso de Compra al precio fijo garantizado. De esta forma, el accionista optaría por monetizar sus derechos.

(c) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en el mercado. En este caso, el accionista también optaría por monetizar sus derechos, si bien en este supuesto no recibiría un precio fijo garantizado, sino que la contraprestación por los derechos dependería de las condiciones del mercado en general, y del precio de cotización de los referidos derechos en particular.

Los accionistas de Naturgy SDG, S.A. podrán combinar cualquiera de las alternativas mencionadas en los apartados anteriores. Téngase en cuenta en este sentido que el tratamiento fiscal de las referidas alternativas es diferente.

Vd. deberá ponerse en contacto con la entidad financiera en la que tiene depositadas las acciones a los efectos de instruirla según su decisión.

Si desea más información, ponemos a su disposición los documentos informativos y los hechos relevantes relativos a esta ampliación de capital.